Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern, representació i consulta

Òrgans col·legiats de govern

Junta d’escola

És l'òrgan de govern i de màxima representació de l'Escola. Vetlla per tal que el centre compleixi adequadament les funcions que li atribueixen la normativa vigent i els Estatuts de la UPC.

Comissió permanent

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta d’escola. Entre les seves funcions estan totes les relatives al funcionament ordinari de l'Escola com l'organització docent i l'elaboració de les normatives pròpies, els pressupostos, etc.

Comissió d’avaluació acadèmica

És l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a l'Escola i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del personal docent i investigador adscrit a l’ETSAB.

 

Òrgans col·legiats deliberants o consultius

Comissió Centre - Departaments

Exerceix les funcions de pont entre la Direcció de l'Escola i els diferents departaments o seccions amb seu a l’ETSAB. Inclou el Consell rector de la UTG, que és la subcomissió que exerceix la direcció de la Unitat Transversal de Gestió d’Arquitectura de Barcelona.

Comissió d’estudis i de qualitat

És l'òrgan que s'encarrega d'assegurar la continuada consistència, adequació i eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de l’ETSAB. La comissió de qualitat està formada pels membres de la comissió permanent, els responsables dels màsters universitaris i un representant del patronat de l’ETSAB extern a la UPC.

És l’òrgan encarregat d’assessorar al director/a i a la Junta en els assumptes relacionats amb els ensenyaments que es fan a l’Escola. En particular vetllarà pel correcte funcionament docent dels estudis que oferta l'Escola, gestionant la coordinació vertical de cadascun dels estudis, i l’horitzontal entre ells, d’acord amb els coordinadors de curs. Podran existir tantes comissions d’estudis com titulacions faci l’ETSAB.

Patronat de l'ETSAB

És l'òrgan col·legiat encarregat de fomentar la relació entre la societat i l'Escola.

 

Altres comissions deliberants o consultives

Comissió de biblioteca

És l’òrgan encarregat d'assessorar al director, a la Junta d’escola i a la Comissió permanent sobre la gestió, l'adquisicó i la difusió dels fons bibliogràfics i documentals de la Biblioteca i de l'Arxiu Gràfic de l'ETSAB i dels departaments.

Comissió TIC

És l’òrgan encarregat d'assessorar al director, a la Junta d’escola i a la Comissió permanent sobre els serveis i equipament TIC adients per al correcte desenvolupament de la docència, la recerca i la gestió a l’ETSAB.

Comissió de convalidacions i reconeixements

És l’òrgan encarregat d’emetre propostes al director/a sobre l’admissió d’estudiantat per via de trasllat o per convalidació parcial d’estudis d’altres universitats, i també del reconeixement acadèmic de crèdits optatius per experiència laboral i professional (inclosos els convenis de cooperació educativa).

Comissions curriculars de blocs

Tenen la competència de realitzar l'avaluació curricular i el seguiment del rendiment dels estudiants de l’Escola. Existeixen tantes comissions curriculars com blocs definits al pla d’estudis.

Comissió pla d’estudis

És l'òrgan consultiu encarregat d'assessorar al director, a la Junta d’escola i a la Comissió permanent en la definició i posada en funcionament de nous plans d’estudis. Tindrà una subcomissió redactora que actuarà com a ponent.