Vés al contingut (premeu Retorn)

WORKSHOP ARQUITECTOS DE CABECERA 2022

wac22-ins.jpeg

Per a la correcta inscripció s'ha d'emplenar el present formulari i enviar el comprovant de pagament a  / Para la correcta inscripción se tiene que rellenar el presente formulario y enviar el comprobante de pago a:  

Atenció / Atención:

Si es vol factura, cal completar l'apartat corresponent d’aquest formulari, ja que no es podrà sol·licitar factura, o modificar-ne les dades, després d'haver enviat el comprovant de pagament / Si se desea factura, es preciso completar el apartado correspondiente de este formulario, ya que no se podrá solicitar factura, o modificar los datos, después de haber enviado el comprobante de pago

Més informació / Más información:    |   @arquitectosdecabecera   |   www.arquitectosdecabecera.org

- Dades personals / Datos personales
- Informació sobre el pagament / Información sobre el pago

La quota d'inscripció és / La cuota de inscripción es:

280 €, INSCRIPCIÓ REDUÏDA FINS 20 DE MAIG / INSCRIPCIÓN REDUCIDA HASTA el 20 DE MAYO

320€, INSCRIPCIÓ ESTÀNDARD FINS 10 JUNY / INSCRIPCIÓN ESTÁNDARD HASTA 10 JUNIO

El pagament s'ha de fer mitjançant ingrés al compte / El pago debe hacerse mediante ingreso en la cuenta::

Entitat / Entidad / Entity: CAIXA BANK

IBAN: ES82 2100 0655 7102 0039 5815

SWIFT: CAIXESBBXXX

Referència a especificar en l'ingrés / Referencia a especificar en el ingreso:

T-00510 nom i cognoms / T-00510 nombre y apellidos

Cal enviar còpia del comprovant de pagament  / Debe enviarse copia del comprobante de pago a:

 , indicant com tema del correu  T-00510  nom i cognoms /  indicando como tema del correo T-00510 nombre y apellidos

- OPCIONAL: Dades per a facturació / Datos para facturación

Si cal rebre factura s'han d'emplenar les dades de facturació següents / Si se precisa recibir factura se han de rellenar los siguientes datos de facturación

Cal omplir amb exactitud aquest apartat, ja que no es podran fer modificacions un cop comptabilitzada la inscripció / Es necesario rellenar con exactitud este apartado, ya que no se podrán realizar modificaciones una vez contabilizada la inscripción 

- Observacions / Observaciones

Llegeix les condicions d'ús i privacitat i la taula d’informació bàsica de protecció de dades al final del formulari, abans de donar el teu consentiment a la UPC per al tractament de les teves dades de caràcter personal recollides en aquest formulari. / Lea las condiciones de uso y privacidad y la información básica sobre protección de datos al final del formulario, antes de dar su consentimiento a la UPC para el tratamiento de sus datos personales recogidos en este formulario.

Consentiment  

 

Els camps marcats amb un asterisc * són obligatoris / Los campos con asterisco * son obligatorios

Informació bàsica de protecció de dades / Información de protección de datos 

 

Responsable del tractament / Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

informacio.etsab@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades / Datos del delegado de Protección de Datos 

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament / Finalidad del tratamiento

F007. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (contracte) / Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (contrato) 

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.) / Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.) 

F06.1 Gestió de clients i proveïdors, Per prestació d’un servei contractat, per la seva facturació. / F06.1 Gestión de clientes y proveedores, Por prestación de un servicio contratado, por su facturación.

Legitimació / Legitimación

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament. / Basado en el consentimiento que se le solicita, puede retirar su consentimiento poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento.

Destinataris / Destinatarios

Amb el vostre consentiment explícit, les vostres dades de contacte es comunicaran a l'entitat o persones que organitzen l'acte / Con su consentimiento explícito, sus datos de contacto se comunicarán a la entidad o personas que organizan el acto

Drets de las persones / Derechos de las personas 

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades / Solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos.

Termini de conservació / Plazo de conservación

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació. / Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse a su tratamiento. Portabilidad de los datos / Request access, rectification or deletion, limitation of treatment. Oppose the treatment. Portability of the data

Reclamació / Reclamación

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT / Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la APDCAT