Vés al contingut (premeu Retorn)

Garantia de qualitat

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, considera necessari establir un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-ETSAB) que faciliti l'acreditació dels ensenyaments que imparteix i que permeti, així mateix, garantir la qualitat dels seus programes formatius. Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació. En el disseny del SGIQ-ETSAB es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l'equip directiu i de tot el personal de l'escola en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix, fet que es recull a la Política i objectius de qualitat aprovats per l'escola i incorporats al Manual de qualitat i processos del SGIQ-ETSAB.

El 21 de maig es va presentar el SGIQ-ETSAB a la Convocatòria 2013 del programa AUDIT, i va ser avaluat favorablement per la Comissió d'avaluació d’AQU Catalunya, en sessió celebrada el 7 de novembre de 2013 (Certificat PDF).

 

aqu.png  aneca.png  audit.png

 

El Manual de qualitat i processos del SGIQ-ETSAB conté la documentació associada amb el sistema.
Es pot consultar el manual sencer en aquest arxiu PDF o bé secció a secció a la taula:

I. Manual de qualitat

Política i objectius de qualitat de l’ETSAB

Informació general del centre

El sistema de garantia interna de la qualitat de l’ETSAB

Annexos: Processos + activitats + calendari + responsables + suport UTG + evidencies

PDF

II. Descripció dels processos del SGIQ-ETSAB

210-1-1 Definir la política i els objectius de qualitat de la formació

PDF

210-2-1 Garantir la qualitat dels programes formatius

PDF

210-3-1 Definició de perfils d’ingrés i d’admissió de l’estudiantat

PDF

210-3-2 Suport i orientació a l’estudiantat

PDF

210-3-3 Desenvolupament de la metodologia d’ensenyament i avaluació

PDF

210-3-4 Gestió de la mobilitat de l'estudiantat

PDF

210-3-5 Gestió de l'orientació professional

PDF

210-3-6 Gestió de les pràctiques externes

PDF

210-3-7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

PDF

210-4-1 Definició de la política del PDI i del PAS

PDF

210-4-2 Captació i selecció de PDI i PAS

PDF

210-4-3 Formació del PDI i PAS

PDF

210-4-4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS

PDF

210-5-1 Gestió i millora dels recursos materials

PDF

210-5-2 Gestió i millora dels serveis

PDF

210-6-1 Recollida i anàlisi dels resultats

PDF

210-7-1 Publicació d'informació i rendició de comptes sobre els programes formatius

PDF

III. Annex. Presentació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la UPC

PDF