Vés al contingut (premeu Retorn)

Política de qualitat

Política i objectius de qualitat de l’ETSAB

L’ETSAB forma les futures generacions de professionals de l’arquitectura, en els camps disciplinaris que la conformen (projectes, urbanisme, teoria, tecnologia i paisatgisme), amb la suficient capacitat per aplicar en la seva activitat professional els coneixements i competències adquirits durant els estudis, i que aquesta activitat esdevingui útil i enriquidora per a la societat.

És compromís de l’ETSAB assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per assegurar la satisfacció de les expectatives i les necessitats dels diferents grups d’interès. Per aquest motiu es compromet a impulsar aquelles estratègies de millora contínua que reforcin l’increment progressiu de la qualitat i de l’eficiència en tots els processos que duu a terme. En particular, en aquells processos directament relacionats amb la qualitat dels ensenyaments, que són els que defineixen i desenvolupen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’Escola.

D’acord amb aquest compromís, i adequant-se amb els objectius de qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s’estableixen els objectius generals següents:

  • Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de la societat en general.
  • Proporcionar la formació i el recolzament adequats al professorat, al personal d’administració i servei i a l’estudiantat, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.
  • Promoure una actualització dels coneixements en la tasca acadèmica d’acord amb la evolució de les disciplines i la recerca mes avançada.
  • Promoure que la Política de Qualitat es trobi a disposició dels grups d’interès, i que sigui entesa i acceptada per tots ells.
  • Aconseguir un compromís de millora contínua, (seguint el cicle planificar -> executar -> avaluar -> millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries.
  • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent, i es controlat i revisat de forma periòdica.

La direcció de la ETSAB es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre dins l’estricte compliment del marc legal aplicable.