Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Doctorat / Defensa de tesi per videoconferència

Defensa de tesi per videoconferència

Procediment extraordinari per poder realitzar la defensa de la tesi doctoral en format virtual, degut a l'alarma sanitària COVID-19

 

La normativa de la UPC permet que els vocals del tribunal puguin actuar de forma remota. Però, mentre duri la situació extraordinària sanitària a causa de la COVID 19, la Universitat ha emès instruccions per tal que la lectura de tesis doctorals pugui ser realitzada, també, amb el doctorand/a i tots els membres del tribunal per videoconferència. Tot i que es recomana fer-ho de la manera habitual quan es torni a la normalitat, els doctorands que vegin perjudicats els seus interessos poden sol·licitar que la defensa es faci en format virtual.

 

Caldrà sol·licitar autorització si:

-el doctorand/a actua per videoconferència (tothom actuarà de forma remota), o bé

-el president/a o el  secretari/ària del tribunal actuen per videoconferència (un d’ells o ambdós)

 

Les condicions per poder realitzar la sol·licitud són:

 • Que la tesi ja hagi estat matriculada.
 • Que el doctorand/a compti amb l’autorització dels directors de tesi.
 • Que tots els membres del tribunal hi estiguin d’acord i comptin amb els mitjans tècnics per a la connexió (la Universitat fa servir Google Meet per a aquestes videoconferències).

 

 

Per fer la sol·licitud, el  doctorand/a només haurà d’enviar un EMAIL: 

 • Adreçat a:  Coordinador o coordinadora del Programa de doctorat, amb còpia als directors de la tesi i a la Secretaria de doctorat (secretariadoctorat.utgab@upc.edu)
 • Assumpte: Sol·licitud defensa de tesi en format virtual

Indicar:

 • Nom del doctorand/a
 • Títol de la tesi
 • Les raons per les quals es veuria perjudicat el doctorant/a en cas d’haver d’ajornar la lectura per més endavant.

 

Quan sapiguem dia i horaris (*) de lectura, si la resposta del coordinador/a ha estat positiva i la tesi ha estat admesa a tràmit per l’Escola de doctorat, podrem iniciar el procediment per portar a terme l’acte de lectura per videoconferència.

 

(*)caldrà indicar dos horaris: “hora d'inici de la sessió” i “hora d'inici de la lectura” (amb una diferència de 30 minuts)

 

 

 

 

Procedimiento extraordinario para poder realizar la defensa de la tesis doctoral en formato virtual, a causa de la alarma sanitaria COVID-19


La normativa de la UPC permite que los vocales de los tribunales puedan actuar de forma remota. Pero, mientras dure la situación sanitaria extraordinaria causada por la COVID-19, la Universidad ha dado instrucciones para que la lectura de las tesis doctorales pueda ser realizada, también con el doctorando/a y todos los miembros del tribunal por videoconferencia. A pesar de que se recomienda hacerlo de la manera habitual cuando se vuelva a la normalidad, los doctorandos que vean perjudicados sus intereses pueden solicitar que la defensa se haga en formato virtual.

 

Será necesario solicitar autorización si:

-el doctorando/a actúa por videoconferencia (todos actuaran de forma remota), o bien

-el presidente/a o el secretario/a del tribunal actúan por videoconferencia (uno de ellos o ambos)

 

Las condiciones para poder realizar la solicitud son:

 • Que la tesis ya haya sido matriculada
 • Que el doctorando/a cuente con la autorización los directores de tesis.
 • Que todos los miembros del tribunal se muestren de acuerdo y cuenten con los medios técnicos para la conexión (la universidad utiliza Google Meet para estas videoconferencias.

 

 

Para hacer la solicitud, el doctorando sólo tendrá que enviar un EMAIL:

 • Dirigido a: Coordinador/a del Programa de doctorado, con copia a los directores de tesis y a la Secretaría de doctorado (secretariadoctorat.utgab@upc.edu)
 • Asunto: Solicitud defensa de tesis en formato virtual

Indicar:

 • Nombre del doctorando/a
 • Título de la tesis
 • Las razones por las que se vería perjudicado el doctorando/a en caso de tener que aplazar la lectura para más adelante.

 

Cuando sepamos el día y los horarios (*) de la lectura, si la respuesta del coordinador/a ha sido positiva y la tesis ha sido admitida a trámite por la Escuela de Doctorado, podremos iniciar el procedimiento para llevar a cabo el acto de lectura por videoconferencia.

 

(*) habrá que indicar dos horarios: “hora de inicio de la sesión” y “hora de inicio de la lectura” (con una diferencia de 30 minutos)

 

 

Exceptional measures to be able to read the thesis by videoconference, due to the COVID-19 pandemic.

 

UPC’s rules permit that the members of the examination committee, not President or Secretary, can act as remote members. But, while the current state of health concern persist due to COVID-19, the University also offers the option of reading doctoral theses with the doctoral student and all the members of the examination committee through videoconference. Despite the fact that it is recommended to do it in the usual way when all returns to normal, doctoral students who find their interests damaged can request that the defense be done in virtual format.

 

It will be necessary to request authorization if:

-the doctoral student acts by videoconference (all will act remotely), or

-the president or the secretary of the committee act by videoconference (one of them or both)

 

The conditions to be able to make the request are:

 • That the thesis has already been enrolled
 • That the doctoral student has the authorization of the thesis directors
 • That all the members of the committee agree and have the technical means for the connection (UPC uses Google Meet for these videoconferences).

 

 

 

To apply, the doctoral student will only have to send an EMAIL:

 • Addressed to: coordinator of the PhD program, with a copy to the thesis directors and the Doctoral office (secretariadoctorat.utgab@upc.edu)

 

 • Subject: Request for thesis defense in virtual format

Indicate:

 • Name of the doctoral student
 • Thesis title
 • The reasons why the doctoral student would be harmed if he/she had to postpone the reading for later.


When we know the day and times (*) of the reading, if the coordinator's response has been positive and the thesis has been accepted for processing by the Doctoral School, we can start the procedure to carry out the reading by videoconference.

 

(*) it will be necessary to indicate two times: “the session start time” and “the reading start time” (with a difference of 30 minutes)

 

 

Emails coordinadors/es:

Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient- helena.coch@upc.edu

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica – josep.roca@upc.edu

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents ernesto.redondo@upc.edu

Doctorat en Projectes Arquitectònics – magda.maria@upc.edu

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificación i de l'Urbanisme – ana.maria.lacasta@upc.edu

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura – jose.m.montaner@upc.edu

Doctorat en Urbanisme – josep.parcerisa@upc.edu