Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiants desvinculats

Per extinció del pla d'estudis (estudiants dels plans 778/98 i 1393/2007)


Els doctorands desvinculats per extinció del seu pla d'estudis que vulguin reincorporar-se al doctorat, han de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa la READMISSIÓ I ADAPTACIÓ del seu expedient al RD 99/2011.
Per ser readmesos, els doctorands hauran de realitzar una nova preinscripció. 
Aplicatiu de preinscripció

És convenient que s'hi adjunti un informe del director/a (en format lliure) sobre l'evolució de la tesi i la data probable de la seva lectura, amb la finalitat que la Comissió Acadèmica del programa tingui elements per decidir sobre la readmissió del sol·licitant. En cas de readmissió, la Comissió també indicarà si el doctorand ha de presentar un nou "Pla de recerca" (antics "Projecte de Tesi" o "Proposta de Tesi") o si es convalida l'anterior Projecte, en cas que s'hagués realitzat.


Si el doctorand proposa algun canvi en els directors de tesi o bé havia interromput la seva matrícula, haurà de presentar també un nou document de compromís; un dels dos models següents, segons procedeixi:
 Document de compromis entre el doctorand i el director de tesi [Model CDDT, en dos originals signats pel doctorand i els seus directors de tesi (quan no hi ha cap director extern a la la UPC).
 Documento de compromis entre el doctorand i el director de tesi extern [CDDT+DDTE],en dos originals signats pel doctorand i els seus directors de tesi (quan hi ha algun director extern a la UPC).

Si es tracta de la incorporació d'un nou director/a, no es podrà dipositar la tesi doctoral fins transcorregut un any, com a mínim, després de l'assignació del nou director/a.

La readmissió als estudis de doctorat i adaptació de l'expedient no és automàtica i dependrà de la decisió de la Comissió Acadèmica del programa i de si el candidat compta amb la titulació de accés requerida pel pla d'estudis regulat pel RD 99/2011.

Nota programa de doctorat de Projectes Arquitectònics:
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de projectes Arquitectònics té una normativa interna molt restrictiva en el que respecta a les autoritzacions de readmissió i adaptació, per la qual cosa és necessari consultar amb el director de tesi sobre aquest tema, abans de realitzar qualsevol dels tràmits citats anteriorment.


 
Per falta de matrícula anual (estudiants del vigent pla d'estudis RD 99/2011)


La falta de matrícula de tutoria, durant un o més cursos, comporta la desvinculació del programa. Per ser readmesos, els doctorands hauran de realitzar una nova preinscripció. A l'aplicatiu en-línia hauran d'incloure un informe signat pel seu director/a o directors de tesi, que avali la readmissió. En aquest escrit, en format lliure, s'ha d'indicar breument com evoluciona la investigació i la intenció dels directors de continuar amb la direcció de tesi. Això ajudarà a la Comissió Acadèmica del programa a prendre una decisió al respecte.

Si el doctorand proposa algun canvi en els directors de tesi, haurà de presentar també un nou document de compromís; un dels dos models següents, segons procedeixi:
 Document de compromis entre el doctorand i el director de tesi [Model CDDT, en dos originals signats pel doctorand i els seus directors de tesi (quan no hi ha cap director extern a la UPC).
 Documento de compromis entre el doctorand i el director de tesi extern [CDDT+DDTE],en dos originals signats pel doctorand i els seus directors de tesi (quan hi ha algun director extern a la UPC).
Quan es canvia o s'incorpora un nou director/a, no es podrà dipositar la tesi doctoral fins transcorregut un any, com a mínim, després de l'assignació del nou director/a.

Aplicatiu de preinscripció