Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de Recerca

El doctorand o la doctoranda haurà d'elaborar, en el termini màxim d'un any des de la primera matrícula de tutoría, el seu Pla de Recerca.

Cada programa de doctorat establirà els continguts del pla, que haurà d'incloure, com a mínim, la metodologia utilitzada, els objectius que han d'assolir-se i els mitjans i la planificació temporal per a aconseguir-los.


Haurà d'estar avalat pel director/a i s'haurà de defensar davant d'un tribunal, format per tres doctors experts en la matèria, nomenats per la Comissió Acadèmica del programa. 

La superació del Pla d'Investigació és un requisit indispensable per a continuar en el programa i per poder realitzar i defensar la Tesi Doctoral. En el cas que la comissió acadèmica detectés carències importants, podrà requerir que el doctorand o la doctoranda presenti un nou pla d'investigació en el termini de 6 mesos. En el cas que les carències se segueixin produint, la comissió acadèmica emetrà un informe motivat i el doctorand o la doctoranda serà baixa definitiva en el programa. 


Documentació a lliurar:

Un únic fitxer en PDF, pujat a la plataforma ATENEA PhD, durat el període de lliurament establert (veure apartat "continguts i calendari"). Format del nom del fitxer: "Pla de Recerca COGNOM1 COGNOM2, NOM"

Després d'haver incorporat el Pla de recerca a Atenea PhD, el doctorand/a cal que informi el seu director/a de tesi, perquè accedeixi a l'esmentada plataforma i "validi" el treball, si procedeix..

Durant el període de lliurament, el doctorand/a pot canviar el fitxer, tants cops com desitgi, sempre abans que hagi estat "validat".  La validació és imprescindible perquè es pugui presentar el treball davant el tribunal que s'estableixi.

Si us plau, consulteu amb el vostre director/a si cal que porteu exemplars en paper per al tribunal, el dia de la presentació. La Secretaria de doctorat no recollirà cap exemplar imprès del Pla de Recerca.

  

(Nota: Les claus d'accés a Atenea PhD són les mateixes que per a l'accés a l' e-Secretaria i a la resta d'intranets de la Universitat.  Si teniu problemes per accedir en aquesta plataforma, podeu contactar amb el servei d'atenció:  atic@upc.edu  o  telf. +34 93 401 62 13)


Document de compromís

En cas que no s'hagués formalitzat el document de compromís, en el moment de l'admissió i matrícula, s'haurà de presentar, abans de la presentació del Pla d'Investigació. Si es produeix un canvi en la direcció o codirecció de tesi, també s'haurà de formalitzar un de nou (vegeu apartat Matrícula/Nous estudiants, en aquest web). 

 

Videoconferència

En cas que sigui necessari realitzar la presentació per videoconferència, us advertim que les es defenses són un acte acadèmic públic. Aquestes són les condicions a complir per poder fer ús de l'aplicació de videoconferència:

  • L'entrada a la sessió de defensa a la plataforma Meet es podrà realitzar durant els 10 minuts previs a l'inici de la sessió. El Secretari o Secretària del Tribunal acceptarà els assistents fins el nombre màxim, limitat per raons tècniques. Un cop iniciada la sessió no s'acceptarà cap més assistent. Aquests hauran d'abandonar definitivamente la sessió a petició del Tribunal, un cop hagi finalitzat l'acte acadèmic.
  • Els i les assistents hauran de desactivar l’àudio i la càmara dels seus dispositius abans d'entrar a la sessió i mantenir-la així durant la duració de tot l'acte. El president del Tribunal podrà silenciar o expulsar els assistents que no ho facin.
  • Queda prohibida la captació o enregistrament total o parcial de la sessió, així com la seva reproducció o difusió en tot o en part (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions) i  sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals
  •  Consulteu la informació sobre protecció de dades

Horari i identificació

El tribunal i el doctorand/a entraran a la sessió a l'inici del període d'accés que es publiqui, per tal de fer proves de connexió i per a la identificació.  Es requerirà que el doctorand/a s'identifiqui, tot exhibint el seu document d'identitat, sense mostrar-ne la numeració.

 

IMPORTANT! Els doctorands/des han d’informar el seu director/a que entri a la plataforma AteneaPhD a “validar” el treball depositat.  Sense aquest requisit, no es podrà realitzar la presentació davant el tribunal.  Així mateix, han de consultar aquest web (apartat "Continguts i calendari de cada programa") per conèixer la data i hora de presentació (i possibles canvis) e informar el seus directors.  No s’envien emails informant personalment.

 

Continguts i calendari de cada programa:

Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient 

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme 

Doctorat en Teoria e Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme