Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Doctorat / Tesi doctoral

Tesi doctoral

Matrícula, dipòsit i lectura

Requeriments generals -  documentació

(Es revisarà que els doctorands hagin presentat, a l'inici dels seus estudis, els documents necessaris per a l'accés al doctorat, degudament legalitzats, en el seu cas. Si en faltés algun, s'haurà d'aportar en aquest moment).

Documents a presentar per poder matricular la tesi doctoral.(Punts 1 a 3)

(En aquest enllaç podeu descarregar un PDF per portar el control dels documents que teniu)


1) A PRESENTAR EN FORMAT PAPER:

Els models indicats a continuació es troben al web de l'Escola de Doctorat

 • Model ADT - Autorització del Director de Tesi

Signat pels directors de la tesi. Totes les signatures del document, incloses les del director extern, en el seu cas, han de ser ORIGINALS. 

 

 • Model ADU - Informe de qualitat i Autorització de la Comissió Acadèmica

Signat pel responsable de la comissió acadèmica del programa de doctorat (Coordinador/a del PD).

 • Model IE - Informe d'expert extern.

"Referees" de DOS doctors experts, externs a la UPC. S'han de presentar amb signatures originals. En cas de sol·licitar la menció "Doctor Internacional", els experts han de pertànyer a alguna institució d'ensenyament superior o centre d'investigació no espanyol.

 • Tribunal - Model T - Proposta de Tribunal 

(A proposta del director/a de la tesi o de la CA del Programa) Signada pel coordinador/a.
Cal completar TOTA la informació que es sol·licita en el model de document. (En el cas del professorat de la UPC en actiu, és suficient amb indicar nom i categoria).

El tribunal ha d'estar format per 5 titulars + 2 suplents o per 3 titulars + 2 suplents (Els membres suplents ocupen sempre els dos últims llocs de la proposta).
La majoria de membres titulars del tribunal (o la majoria dels membres que finalment actuïn, si ha d'entrar algun suplent) han de ser externs a la UPC o a les entitats participants al programa de doctorat. (En cas d’haver un codirector/a extern, els membres pertanyents a la UPC + els membres pertanyents a la institució del director/a extern, no poden ser majoria). Els professors jubilats de la UPC computen, a aquests efectes com a membres interns.

Tots els membres han de tenir el grau acadèmic de doctor. Els de la UPC han de tenir, a més, "experiència investigadora acreditada", d'acord amb el reglament de l'Escola de Doctorat.

Els experts externs que hagin signat els informes poden formar part del tribunal. Els directors no.
Els membres dels tribunal poden actuar per videoconferència sempre que la Comissió Acadèmica del programa ho autoritzi.

(En cas de sol·licitar la Menció internacional, és necessari consultar també els requeriments del tribunal, a l'apartat "Sol·licitud de la menció doctor internacional", més avall).

 • Model Resum Tesi DOC 

Dos exemplars, signats en original pel doctorand/a: en català o castellà i en anglès

En documents separats (Màx. 3950 caràcters cada resum) i amb el mateix text que el fitxer electrònic, indicat més endavant.

Si es desitja redactar i/o defensar la tesi en un idioma diferent del català, castellà o anglès, a més del “Model Resum” en aquest idioma, és necessària l'autorització de la Comissió Acadèmica del programa. Si fos aquest el cas, sol·liciteu-nos el model d'autorització.

 • Model TDX - Document de declaració per publicar la tesi en el repositori TDX 

(Tesis doctorals en xarxa).
Signat en original pel doctorand/a. Marcar una de les opcions que s'hi indiquen. La publicació de la tesi és obligatòria, en tots els casos.

 • Menció “Doctor Internacional”

Si es sol·licita aquesta menció, cal afegir els 3 documents següents:

  • Model MI - Sol·licitud de la menció Internacional del títol de doctor/a
  • Model AA - Aval i autorització per la menció internacional
  • Certificat justificatiu de l'estada d'investigació o d'estudis. Amb signatura original del responsable de l'estada i amb una capçalera o segell de la institució. El certificat o certificats han de justificar un mínim de tres mesos d'estada, que pot ser en diferents períodes, durant l’etapa dels estudis de doctorat.

A més, com a mínim un doctor expert pertanyent a una institució d'ensenyament superior o d'investigació no espanyol ha de formar part del tribunal d'avaluació de la tesi. El responsable de l'estada (la persona que signa el certificat justificatiu) no pot formar part del tribunal.

Una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions hauran de redactar-se i exposar-se en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplicarà si l'estància, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana. 

 

2) A ENVIAR PER EMAIL A:   secretariadoctorat.utgab@upc.edu

 •  Resums de la tesi

En un fitxer Word. El mateix text que figura als dos models signats en paper “Model resum tesi DOC”, però en  un únic fitxer Word, amb text pla sense utilitzar cap plantilla (per facilitar la seva còpia a l'aplicatiu específic de gestió acadèmica). (Màx. 3950 caràcters cada resum, inclosos els espais)

Important: Poseu a aquest arxiu el títol de la tesi escrit en minúscules, independentment de com figuri escrit a l'arxiu final de la tesi doctoral (En minúscules és com l’haurem d’introduir al sistema de gestió acadèmica)

 • Tribunal - Currículum dels membres que no pertanyin a la UPC

(també dels jubilats UPC)
En PDF, aproximadament d’unes 400 paraules, cada CV.
Es pot optar per indicar-nos per email la direcció URL on estigui publicat el CV (un link que puguem copiar i enganxar al nostre sistema de gestió acadèmica).
En qualsevol dels dos formats, és necessari assegurar-se que consti expressament en el CV la condició de "doctor/a" del membre del tribunal.

 •  Tribunal – Còpia escanejada del Dni o Passaport vigents dels membres que no pertanyin a la UPC 

Necessari, amb l’única finalitat de poder introduir les seves dades al sistema de gestió acadèmica de la Universitat

 •  Doctorand/a – Còpia escanejada del Dni (nacionals) o Passaport vigents

 

3) A INCLOURE A LA PLATAFORMA ATENEA PhD:

 • Model DAD - Document d'Activitats del Doctorand 

A partir del curs 2020-21 ja no es presenta en paper i es genera a la plataforma ATENEA PhD. Aquí el doctorand/a o el seu director/a de tesi introdueixen les diferents activitats del doctorand/a durant l’etapa dels seus estudis.

En el seu moment, facilitarem accés a aquest DAD als membres del tribunal de tesi.

 • Tesi doctoral final, en PDF 

A partir del curs 2020-21, cal penjar un PDF amb la versió final de la tesi a la Plataforma ATENEA PhD. Format fitxer: "Tesi Doctoral COGNOM1 COGNOM2, NOM"

Aquest fitxer de la tesi serà el que s’haurà de defensar davant el tribunal i el que es publicarà al TDX. No podrà patir cap modificació posterior, ni tan sols de tipus gramatical.
No s’admet cap exemplar imprès per efectuar el DIPÒSIT de la tesi. Però cal consultar l'apartat "Requeriments específics" d'aquesta pàgina web, per veure si la Comissió acadèmica del Programa de doctorat requereix algun exemplar imprès per al seu propi ús.
Segons la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, la tesi doctoral constarà, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, els objectius a assolir, una exposició de la investigació realitzada com a part fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografia.Altres procediments:

Tesis amb aspectes de confidencialitat

En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d'empreses en l'elaboració de tesis, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es podrà sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publicaran aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxiu de la tesi doctoral en repositoris institucionals.

Tesis amb compendi de publicacions

Alguns programes de doctorat compten amb una normativa específica, en base a la qual les seves Comissions Acadèmiques poden autoritzar la lectura de tesis en la modalitat de "compendi de publicacions",  Per a això, s'han de complir les condicions indicades a la normativa específica aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de doctorat.  Per iniciar aquest procediment, la persona interessada, a més de la resta de documentació ja indicadal, ha de lliurar la Solicitud de presentación de tesis doctoral como compendio de publicaciones.

 

A tenir en compte també:

Canvi en la direcció de tesis.

En cas que s'hagi produït un canvi en la direcció de la tesi o la incorporació d'un codirector/a, no es podrà dipositar fins un any després del canvi o nova assignació de director/a.

 

Dates per al dipòsit i lectura de les tesis del curs 2020-21

La Unitat de Doctorat (Escola de Doctorat) no formalitzarà dipòsits de tesi en el període comprès entre el 21 i 24 de desembre de 2020 ni del 28 al 30 de juliol de 2021.

 Les tesis dipositades fins el 30 de setembre de 2021 es consideren del curs acadèmic 2020/2021. Per poder complir amb aquesta data, l'últim dia per poder entregar la documentació de tesi a la nostra Secretaria de Doctorat (ja amb totes les autoritzacions i signatures requerides, la qual cosa pot suposar fins a dos mesos de temps) és el 27 de setembre de 2021. L'entregada amb posterioritat no es podrà tramitar a temps i requerirà abonar una nova matrícula de tutoria, corresponent al curso 2021-22.

Sempre és necessari consultar amb la Secretaria de doctorat la idoneïtat de les dates de lectura, abans de donar-les per definitives. Poden donar-se circumstàncies no previstes en aquesta pàgina que dificultin o impedeixin la lectura en un dia determinat. El nostre e-mail: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

 

Requeriments específics de les diferents Comissions Acadèmiques

Alguns programes de Doctorat han establert requeriments específics sobre la forma en què s'ha de procedir per obtenir els documents citats anteriorment. Independentment del circuit emprat, tots els documents han d'acabar presentant-se a la Secretaria de Doctorat, ABANS que es pugui realitzar la MATRÍCULA de la tesi.

Es recomana començar les gestions amb les Comissions Acadèmiques dels Programes, DOS o TRES MESOS abans de la data programada per a l’esmentada MATRÍCULA.

A continuació, pots consultar les particularitats de cada programa:

Doctorat en Arquitectura, Energía i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectónic, Civil, Urbanístico i Rehabilitació de Construccions Existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificación i Urbanisme

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme

 

Circuit administratiu per poder procedir a la lectura d'una Tesi Doctoral.

Per l'ordre indicat:

1. El doctorand presentarà a la Secretaria de Doctorat la TOTALITAT dels documents que s'indiquen més amunt, a l’apartat “Requeriments generals”, després d'haver obtingut les autoritzacions corresponents. És a dir, quan ja hagin finalitat TOTS els tràmits que requereixin les Comissions Acadèmiques. Alguns programes de doctorat requereixen iniciar els tràmits dos o tres mesos abans que es pugui realitzar la matrícula de la tesi. És necessari revisar l’apartat "Requeriments específics" que es detalla més amunt.
 
2. Realitzarem la matrícula de la tesi, després d'haver revisat la documentació i d'haver-la introduït al sistema de gestió acadèmica. Informarem d'això al doctorand.

3. El doctorand abona l'import de la matrícula de la tesi.
Ho pot fer des de l' “e-secretaria”, mitjançant targeta de crèdit, o bé imprimint l'imprès i presentant-lo a l'entitat bancària que s'indica en el mateix.

4. El doctorand remet el justificant de pagament, escanejat, a la Secretaria del Doctorat: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

5. Enviem la documentació de la tesi a l'Escola de Doctorat, per a l’inici del seu “dipòsit”.

6. L'Escola de doctorat inicia els tràmits del dipòsit de la tesi i aprovació del tribunal.
Des d'aquest moment, a mode orientatiu, caldrà comptabilitzar un mínim de 45 dies abans de poder realitzar la defensa de la tesi, si cal gestionar viatges d’algun membre del tribunal. Uns 30 dies, en cas contrari. Aquest còmput s'interromp si l'Escola de Doctorat  troba alguna incidència amb la tesi o el tribunal. Si hi ha una data de lectura proposada, aquesta no serà efectiva fins que L’Escola de Doctorat hagi dictat resolució d'admissió a tràmit de la tesi i designació del tribunal.

7. L'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de lectura i aprova el tribunal. Ens remet la documentació corresponent.

8. Realitzem la convocatòria oficial de lectura (si el director/a, el doctorand/a o el coordinador/a ja l’han acordat amb el tribunal) i l'enviem per e-mail al tribunal, doctorand/a, directors, coordinador/a del programa i a l'Escola de Doctorat.

9. Publiquem l'avís de lectura al nostre web. L'Escola de doctorat també ho publica al seu. 

10. Realitzem la reserva d'espais i/o gestionem la videoconferència per a la lectura.

11. Gestionem els desplaçaments i allotjament del tribunal. 

El pressupost màxim destinat a desplaçaments de la totalitat de membres del tribunal que siguin titulars i que resideixin fora de Barcelona és de 300 euros, per a les tesis sense menció "Doctor Internacional" i de 600 euros per a les tesis amb menció.
Com que aquests tràmits no es poden iniciar fins que l'Escola de doctorat hagi aprovat el tribunal, és convenient no marcar una data de lectura amb poc marge, ja que els bitllets sol·licitats amb poc temps d'antelació surten molt més cars i a vegades superen el pressupost disponible, el que impedeix poder gestionar el viatge. (La normativa permet llegir una tesi durant els sis mesos següents a la seva admissió a tràmit per l'Escola de Doctorat)

 

12. Preparem i lliurem la documentació oficial als membres del tribunal. Finalitzada la lectura, la supervisem, recollim i enviem a l'Escola de Doctorat.

13. L'Escola de Doctorat gestiona la votació “cum laude” del tribunal (si procedeix) i, posteriorment, introdueix la qualificació final de la tesi al sistema d'informació acadèmica.


14. El doctorand/a pot sol·licitar el seu títol de doctor/a, a partir del dia en què visualitzi la qualificació de la tesi al seu expedient, a l’e-Secretaria.