Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Doctorat / Tesi doctoral

Tesi doctoral

Matrícula, dipòsit i lectura

NOTA. Consulteu aquí les mesures excepcionals per poder llegir la tesi per videoconferència, degut a l'alarma sanitària COVID-19


Per poder procedir a la lectura d'una Tesi Doctoral, el circuit administratiu és el següent, per l'ordre indicat:

1. El doctorand presentarà a la Secretaria de Doctorat la totalitat dels documents que s'indiquen més endavant, després d'haver obtingut les autoritzacions corresponents. ("Vegeu Documents a presentar per la lectura de la tesi doctoral").

2. Realitzarem la matrícula de la tesi, després d'haver revisat la documentació i d'haver-la introduït en el sistema de gestió acadèmica. Informarem d'això al doctorand.
Nota important: Consulteu les limitacions de matrícula durant els mesos de juliol i setembre, a l'apartat "Calendari acadèmic" detallat més abaix.
Alguns programes de doctorat requereixen iniciar els tràmits dos o tres mesos abans que es pugui realitzar la matrícula de la tesi. És necessari revisar els "Requeriments específics" que es detallen més endavant.

3. El doctorand abona l'import de la matrícula de la tesi.
Ho pot fer des de l' “e-secretaria”, mitjançant targeta de crèdit, o bé imprimint l'imprès i presentant-lo a l'entitat bancària que s'indica en el mateix.

4. El doctorand remet el justificant de pagament, escanejat, a la Secretaria del Doctorat: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

5. Enviem la documentació de la tesi a l'Escola de Doctorat.

6. L'Escola de doctorat inicia els tràmits del dipòsit de la tesi i aprovació del tribunal.
Des d'aquest moment, s'hi hauran de comptabilitzar un mínim de 45 dies abans de poder realitzar la defensa de la tesi. Aquest còmput s'interromp si l'Escola de Doctorat de la UPC troba alguna incidència amb la tesi o el tribunal. La data de lectura proposada no serà efectiva fins que l'Escola de Doctorat hagi dictat resolució d'admissió a tràmit de la tesi i designació del tribunal.

7. L'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de lectura i aprova el tribunal. 

8. Realitzem la convocatòria oficial del dia de lectura i l'enviem per e-mail al tribunal, als directors, al doctorand al coordinador del programa i a l'Escola de Doctorat. Així mateix, publiquem l'avís de lectura al nostre web. L'Escola de doctorat també ho publica al la seu. 

9. Calculem i sol·licitem a l'Escola de Doctorat el pressupost per als desplaçaments i allotjaments dels membres de tribunal que siguin titulars i que resideixin fora de Barcelona, fins a un total màxim de 300 euros, per les tesis sense menció "Doctor Internacional" i de 600 euros per a les tesis amb menció.

10. Gestionem els desplaçaments i allotjaments del tribunal. 
Com que aquests tràmits no es poden iniciar fins que l'Escola de doctorat hagi aprovat el tribunal i, posteriorment, concedit el pressupost corresponent, és convenient no marcar una data de lectura amb poc marge, ja que els bitllets sol·licitats amb poc temps d'antelació surten molt més cars i a vegades superen el pressupost disponible, el que impedeix poder gestionar el viatge. Si hi ha membres del tribunal que resideixin fora de Barcelona, es recomana calcular uns DOS MESOS des de la presentació de la documentació (punt 1) fins a la data proposada per la lectura de la tesi. La normativa permet llegir una tesi durant els sis mesos següents a la seva admissió a tràmit per l'Escola de Doctorat (punt 7).

11. Realitzem la reserva d'espais per la lectura i preparem i entreguem la documentació als membres del tribunal.

12. Entreguem l'acta del tribunal i altres documents a l'Escola de Doctorat. (Si algun vocal actua per videoconferència, s'ha d'esperar que ens arribi la documentació, original -no per e-mail-, d'aquest membre del tribunal).

13. L'Escola de Doctorat introdueix la qualificació de la tesi, al sistema d'informació acadèmica.


14. El doctorand pot sol·licitar el seu títol de doctor a la nostra secretaria de Doctorat, a partir del dia en què consti la qualificació de la tesi al seu expedient. (Vegeu més abaix, l'apartat "Sol·licitud del títol de Doctor/a").

Documents a presentar per la lectura de la tesi doctoral - Requeriments generals.

 Cal consultar també els "requeriments específics de les diferents Comissions Acadèmiques", indicats més endavant.


Els models indicats a continuació es troben al web de l'Escola de Doctorat

Model ADT - Autorització del Director de Tesi
Signat pel director o directores. Totes les signatures del document, incloses les del director extern, en el seu cas, han de ser ORIGINALS. 
Els professors jubilats poden continuar dirigint tesis amb un codirector en actiu al Departament. Poden fer-ho en solitari si són emèrits.

Model ADU - Informe de qualitat i Autorització de la Comissió Acadèmica
Signat pel responsable de la comissió acadèmica del programa de doctorat (Coordinador/a del PD).

Model IE - Informe d'expert extern.
"Referees" de DOS doctors experts, externs a la UPC. S'han de presentar amb signatures originals.
(En cas de sol·licitar la menció "Doctor Internacional", els experts han de pertànyer a alguna institució d'ensenyament superior o centre d'investigació no espanyol).

Model T - Proposta de Tribunal (realitzada pel director/a) i autoritzada pel coordinador/a del PD
Cal completar TOTA la informació que se sol·licita en el model de document. En el cas del professorat de la UPC en actiu, és suficient amb indicar nom i categoria.
El tribunal ha d'estar format per 5 titulars + 2 suplents o per 3 titulars + 2 suplents (Els membres suplents ocupen sempre els dos últims llocs de la proposta).
La majoria de membres titulars del tribunal (o la majoria dels membres que finalment actuïn, si ha d'entrar algun suplent) han de ser externs a la UPC o a les entitats participants al programa de doctorat. (En cas d’haver un codirector/a extern, els membres pertanyents a la UPC + els membres pertanyents a la institució del director/a extern, no poden ser majoria). Els professors jubilats de la UPC computen, en aquests efectes com a membres interns.

Els membres VOCALS poden actuar per videoconferència sempre que la Comissió Acadèmica del programa ho autoritzi i així s'indiqui en el lloc corresponent de la Proposta de tribunal. En aquest cas, s'ha de tenir en compte que la qualificació del doctorand/a no es podrà incorporar a l'expedient fins que no hàgim rebut l'acta, signada en original, del membre que hagi actuat de forma remota (no és suficient l'enviament per correu electrònic). Segons la procedència de la documentació, poden demorar-se més de 20 dies.
Els experts externs que hagin signat els informes, poden formar part del tribunal. Els directors no.
Tots els membres han de tenir el grau acadèmic de doctor. Els de la UPC han de tenir, a més, "experiència investigadora acreditada", d'acord amb el reglament de l'Escola de Doctorat.
En cas de sol·licitar la menció internacional, és necessari consultar també l'apartat "Sol·licitud de la menció doctor internacional", en aquesta mateixa pàgina.

Currículum de cada un dels membres del tribunal que siguin de fora de la UPC (també dels jubilats UPC), en format electrònic (PDF).
D'un màxim de 400 paraules, cada CV. Enviar-los en PDF, per e-mail a: secretariadoctorat.utgab@upc.edu
En lloc d'un fitxer PDF, es pot optar per enviar-nos la direcció URL on estigui publicat el CV.
En qualsevol dels dos formats, és necessari assegurar-se que consti expressament en el CV la condició de "doctor/a"del membre del tribunal.

Model DAD - Document d'Activitats del Doctorand 
S'haurà d'entregar signat en original. En el seu moment, facilitarem còpies d'aquest DAD als membres del tribunal de tesi.

Model TDX - Document de declaració per publicar la tesi en el repositori TDX (Tesis doctorals en xarxa).
Signat en original pel doctorand/a. Marcar una de les opcions que s'indiquen. La publicació de la tesi és obligatòria, en tots els casos.

Tesi doctoral completa, en PDF (la versió definitiva que es defensarà davant d'un tribunal)
Aquest fitxer de la tesi serà el que es publicarà al TDX i no podrà patir cap modificació posterior, ni tan sols de tipus gramatical. Ha de presentar-se en PDF, no protegit, per facilitar la seva publicació. Només si ocupa més de 50MB ha de fragmentar-se en diferents fitxers (per seccions, capítols, etc.).
Preferiblement, s'ha d'enviar a través d'alguna plataforma web, a la nostra direcció: secretariadoctorat.utgab@upc.edu. (Per exemple, a través de "wetransfer" - www.wetransfer.com - plataforma gratuïta que no té les limitacions de capacitat dels fitxers que s'envien per correu electrònic. Permet saber quan es rep el fitxer i s'elimina del servidor en una setmana).
A partir de les matrícules realitzades el curs 2016/17 ja no s'admet un exemplar imprès per efectuar DIPÒSIT de la tesi. Però cal consultar l'apartat "Requeriments específics" d'aquesta pàgina web, per veure si la Comissió acadèmica del Programa de doctorat requereix algun exemplar imprès o algun CD-ROM per al seu propi ús).
La tesi doctoral constarà, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, els objectius a assolir, una exposició de la investigació realitzada com a part fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografia. (Punt 10.1 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya).


Resums de la tesi, en format electrònic (Word).
Els resums han de presentar-se en un únic fitxer electrònic Word. Un idioma darrere l'altre, sense utilitzar cap plantilla (per facilitar la seva posterior còpia a l'aplicatiu específic de gestió acadèmica). (Màx. 3950 caràcters cada resum, inclosos els espais). El text ha de ser idèntic al que figuri al "Model Resum Tesi DOC", indicat a continuació. S'ha d'enviar al nostre e-mail: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Important: S'ha d'incloure en aquest arxiu el títol de la tesi escrit en minúscules, independentment de com s'hagi escrit a l'arxiu complet en PDF.

Model Resum Tesi DOC - Resums de la tesi en paper i signats en original (habiliteu el contingut actiu, en el model).
Els resums han de ser en català o castellà i anglès; també en l'idioma de la tesi, si és diferent dels anteriors. En documents separats (Màx. 3950 caràcters cada resum) i amb el mateix text que el fitxer electrònic, indicat anteriorment. 
Si es desitja redactar i/o defensar la tesi en un idioma diferent del català, castellà o anglès, és necessària l'autorització de la Comissió Acadèmica del programa. Si fos aquest el cas, sol·liciteu-nos el model d'autorització a: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Fotocòpia del DNI (nacionals)o passaport vigent (no NIE). S'ha d'exhibir l'original.

Nota: Es revisarà que els doctorands hagin presentat, a l'inici dels seus estudis, els documents necessaris per a l'accés al doctorat, degudament legalitzats, en el seu cas. Si faltés algun, s'haurà d'aportar en aquest moment.


Sol·licitud de la menció "Doctor Internacional"

En cas de sol·licitar la menció "Doctor Internacional", com a mínim un doctor expert pertanyent a una institució d'ensenyament superior o d'investigació no espanyol ha de formar part del tribunal d'avaluació de la tesi. 
El responsable de l'estada (la persona que signa el certificat justificatiu) no pot formar part del tribunal. En aquest cas, una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions hauran de redactar-se i exposar-se en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplicarà si l'estància, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana. 

 

 

A més dels documents necessaris amb caràcter general, indicats anteriorment, s'ha de presentar:

  • Model MI - Sol·licitud de la menció Internacional del títol de doctor/a
  • Model AA - Aval i autorització per la menció internacional. 
  • Certificat justificatiu de l'estada d'investigació o d'estudis. Amb signatura original del responsable de l'estada i amb una capçalera o segell de la institució. El certificat o certificats han de justificar un mínim de tres mesos d'estada, que no té perquè ser ininterrompuda.


Tesis amb aspectes de confidencialitat
En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d'empreses en l'elaboració de tesis, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es podrà sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publicaran aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxiu de la tesi doctoral en repositoris institucionals.

Tesis amb compendi de publicacions

Alguns programes de doctorat compten amb una normativa específica, en base a la qual les seves Comissions Acadèmiques poden autoritzar la lectura de tesis en la modalitat de "compendi de publicacions",  Per a això, s'han de complir les condicions indicades a l'esmentada normativa aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de doctorat.  Per iniciar aquest procediment, la persona interessada, a més de la resta de documentació general, ha de tramitar la Solicitud de presentación de tesis doctoral como compendio de publicaciones.


Requeriments específics de les diferents Comissions Acadèmiques.

Alguns programes de Doctorat han establert requeriments específics sobre la forma en què s'ha de procedir. Independentment del circuit emprat, tots els documents citats anteriorment han d'acabar presentant-se a la Secretaria de Doctorat, ABANS que es pugui realitzar la matrícula de la tesi (punt 2).

A continuació, pots consultar les particularitats de cada programa, a complir abans que es pugui matricular la tesi:

Doctoradt en Arquitectura, Energía i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectónic, Civil, Urbanístico i Rehabilitació de Construccions Existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificación i Urbanisme

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme


A tenir en compte:

En cas que s'hagi produït un canvi en la direcció de la tesi o la incorporació d'un codirector/a, no es podrà dipositar fins un any després del canvi o nova assignació de director/a. La duració dels estudis de doctorat del RD 99/2011 és d'un màxim de tres anys, si és a temps complet i la mínima és de dos, comptats des de la primera matrícula fins al dia del dipòsit.
Segons els requeriments del programa de doctorat del qual es tracti, poden precisar-se més de dos mesos de tramitació prèvia amb les diferents Comissions Acadèmiques (ABANS de poder realitzar la matrícula de la tesi  (punt 2).


Calendari acadèmic curs 2019-20

El curs s'inicia oficialment l'1 d'octubre i finalitza el 30 de setembre següent.


No obstant, el curs 2019-20, l’Escola de Doctorat autoritza a dipositar la tesi fins el 30 de novembre 2020, degut a les mesures extraordinàries preses a causa de la pandèmia COVID-19. No cal realitzar nova matrícula de tutoria.

Per poder complir amb aquesta data extraordinària, l'últim dia per poder entregar la documentació de tesi a la Secretaria (ja amb totes les autoritzacions i signatures requerides) és el 23 de novembre de 2020. L'entregada amb posterioritat no es podrà tramitar a temps i requerirà abonar una nova matrícula de tutoria, corresponent al curso 2020-21.


Programació del dia de lectura

Sempre és necessari consultar amb la Secretaria de doctorat la idoneïtat de les dates de lectura, abans de donar-les per definitives. Poden donar-se circumstàncies no previstes en aquesta pàgina que dificultin o impedeixin la lectura en un dia determinat. El nostre e-mail: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Sol·licitud de títol de doctor/a

Una vegada hagi estat qualificada positivament la tesi, el doctorand podrà sol·licitar el seu TÍTOL DE DOCTOR/A, a la nostra Secretaria de Doctorat. Se li facilitarà un resguard; el títol acostuma a trigar aproximadament un any després de ser emès. Veure import sol·licitud

Legalització del títol a l'estranger (països no pertanyents a la Unió Europea)

La UPC no realitza cap gestió per a aquest tràmit, més enllà de facilitar els certificats que li siguin sol·licitats i que siguin procedents.
El doctorand, si ho necessita, haurà de conèixer i encarregar-se de tots els tràmits de legalització que li exigeixi el seu país d'origen. Es pot consultar la informació següent, per si és d'utilitat:

 

Legalización de certificados y títulos españoles para países ajenos a la Unión Europea, en función del país de destino