Vés al contingut (premeu Retorn)

PFC d'Aula

Normativa d'Aula i tribunal d'Aula

El projecte de fi de carrera culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant el primer i el segon cicle dels estudis d'arquitectura. Es tracta d'un moment significatiu de la carrera, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions. És l'ocasió de posar a prova la seva autonomia, com projectista mostrant entre d'altres la capacitat d'elecció del tema, l'emplaçament més adient i l'instrumental tècnic necessari per a la seva elaboració.

L'Escola d'Arquitectura de Barcelona considera que el PFC és element determinant del currículum acadèmic de l'estudiantat d'arquitectura i per tant, sembla convenient que el treball dels tribunals del PFC no quedi restringit a una simple activitat examinadora, sinó que s'orienti a potenciar i assimilar la docència impartida al llarg de la carrera.

La documentació que constitueix un projecte fi de carrera ha de ser la necessària per manifestar clarament com es posen en relació aspectes tan determinants en un projecte com l'actitud respecte a la ciutat o el lloc, la seva concepció espacial, el sistema estructural, les solucions constructives i de condicionaments i instal•lacions ambientals així com l'elecció dels materials que finalment li atorgaran la seva imatge arquitectònica.

L'Aula PFC és una assignatura optativa de 9 crèdits que té com objectiu el desenvolupament tècnic i material d'un projecte que s'ha cursat amb suficiència en qualsevol curs del segon cicle i amb preferència a Projectes X. Per poder matricular-la s’han d’haver aprovat totes les assignatures fins a 4t curs i Projectes IX i X.

L'Aula estarà dirigida i coordinada pel professor/a de Projectes responsable de Projectes IX i X. Hi participaran, i per tant hauran d'assistir a totes les correccions, tres professors/ores corresponents als departaments que tenen docència a l'ETSAB. L'Aula tindrà una capacitat màxima de 40 estudiants/antes.

L'Aula s'impartirà durant tot el curs acadèmic durant tres hores a la setmana. Tot i això, excepcionalment, l'estudiantat que a la fi del primer semestre hagi finalitzat positivament el seu projecte podrà tenir la seva qualificació sempre que els professors/ores així ho considerin. També de manera excepcional es podrà autoritzar la matrícula de l’Aula PFC, prèvia sol•licitud durant el període de modificació de matrícula del segon semestre, a qui hagi superat els prerequisits al primer semestre.

Els tribunals de Aula són els responsables de l'examen final del PFC. El tribunal nomenat pel Director/a del Centre està format per quatre membres, ratificats per la Junta d'escola.

La composició del tribunal és la següent:

President/a

Professor/a de Projectes, responsable de l'Aula

Vocal 1r

Professor/ora de l'Aula

Vocals 2n i 3r

Dos Professors/ores o membres externs designats per la direcció de l'Escola

Per realitzar la inscripció del projecte l'estudiantat haurà de facilitar el títol del projecte. Mitjançant la inscripció del projecte l'escola assignarà tribunals. La matricula de PFC es farà en un període que s'obrirà just abans de cada una de les convocatòries finals. L'estudiantat que no es presenti s'haurà de tornar a matricular i només es podran realitzar 2 matrícules de PFC per curs acadèmic .Els Tribunals que ho requereixin, pel nombre d'estudiantat, podran fer una convocatòria extraordinària els mesos de febrer o juliol.

En el moment de la matriculació per presentar-se a l'examen final de PFC, l'estudiantat ha de tenir obligatòriament aprovats tots els crèdits previstos al Pla d'estudis, inclosos els optatius i de lliure elecció. En cas contrari, haurà d'esperar a la següent convocatòria.

La normativa acadèmica de la UPC en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, obliga a l’ETSAB a conservar de manera permanent les memòries de projectes i treballs de fi de carrera. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat lliurar a la Secretaria un exemplar del projecte en les dates que es fixin per a cada convocatòria durant la setmana prèvia a la formalització de la matrícula. El lliurament de la memòria a Secretaria és requisit indispensable per poder formalitzar la matrícula.

L'estudiantat té dret a sol•licitar una revisió de la qualificació obtinguda a l'examen final de PFC. En aquest cas, haurà de presentar una sol•licitud raonada al Director /a del centre en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de PFC i lliurar tota la documentació presentada a la correcció a la Secretaria. El/la Director /a, o la persona amb qui delegui convocarà un tribunal extraordinari de revisió a la que també assistirà el president/a del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a que l'estudiantat pugui explicar el seu projecte.

La resolució serà comunicada a l'estudiantat en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

 

Aprovat per Comissió Permanent en data 25 de juny de 2013