Vés al contingut (premeu Retorn)

Aspectes específics

Tercer curs

D'acord amb el cronograma d'extinció del Grau 2010, l'estudiantat que, no hagi superat assignatures de tercer i vulgui continuar al pla 2010 el curs 2017-2018, tindrà dret a examen de totes les assignatures de tercer curs a la fi de cada semestre (incloses Projectes IV i Urbanística IV al primer semestre i Projectes III i Urbanística III al segon semestre). Caldrà en tot cas formalitzar la matrícula dels drets d'examen d'aquestes assignatures en el període previst de matrícula. A la fi del curs 2017-2018 el tercer curs del pla 2010 s'haurà extingit l'estudiant/a que no hagi superat totes les assignatures de tercer curs, haurà de canviar de pla en cas de voler continuar els estudis d'Arquitectura, excepte si la qualificació és superior a 4. En aquest cas no caldrà canviar de pla fins que es tanqui el segon bloc curricular a la fi del curs 2018-19, però no es podrà tornar a matricular l'assignatura o assignatures de tercer curs. 


A partir de quart curs:

Totes les assignatures s'imparteixen a tots dos semestres (excepte Projectes, Tallers Temàtics i Urbanístiques) encara que no s'ofereix doble docència. És a dir, que es pot triar en quin semestre es cursen però no es poden cursar als dos semestres. Malgrat que totes les assignatures tenen una avaluació en finalitzar el seu període lectiu, l'avaluació curricular s'efectua en cas que es tanqui un bloc en finalitzar el curs acadèmic. Per tant, la matriculació serà anual. 
Així doncs, els/les estudiants han de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula que es realitzarà el mes de juliol, habitualment durant la segona quinzena. En cas de superar assignatures al primer semestre que són prerequisits d'una altra, es podrà demanar ampliació de matrícula al període que s'obre a tal efecte. Les assignatures de Projectes i Urbanístiques han de ser matriculades al mateix grup. 

 

Cinquè curs:

Les assignatures Taller temàtic I i II es podran matricular en grups diferents.

Així mateix, s’oferirà, associada a cada Taller temàtic i a cada semestre una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascuna, que l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja tinguin superats tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis. No obstant això, i donat al seu interès acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, autoritzarà a tots aquests estudiants a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i per a aquell semestre.


Projecte de fi de Grau:

El curs 2017-2018 s'obriran 6 grups corresponents als Tallers Temàtics oferts durant el curs 2016-2017, a excepció del Visiting Studio ETSAB. A aquests grups només hi tindrà accés l’estudiantat que ha cursat el Taller temàtic corresponent. A més s’obriran tres grups no vinculats als Tallers temàtics el programa dels quals es podrà consultar a la guia docent de l’assignatura. Aquests grups estan destinats principalment a estudiants que han cursat el Visiting Studio o el Taller temàtic en mobilitat. En qualsevol cas, la matrícula es podrà formalitzar en funció de la disponibilitat dels grups en el moment de la matrícula.

En aquesta assignatura, que es desenvoluparà durant 6 hores/setmana durant tot el curs acadèmic, els estudiants rebran assessorament docent en el desenvolupament del seu PFG fins assolir la maduresa per a la seva presentació i defensa davant d'un tribunal universitari nomenat a tal efecte. Com a norma general, les correccions finals davant el tribunal es realitzaran durant el mes de juliol segons calendari acadèmic. Així mateix, també es publicaran les dates de convocatòria extraordinària per a aquells estudiants que no presentin en les dates establertes del mes de juliol. Excepcionalment, i amb l'autorització prèvia de l'equip docent del PFG corresponent, aquell estudiant que tingui finalitzat el seu PFG en finalitzar el primer semestre el podrà defensar en la convocatòria que s'habilitarà a tal efecte i que es programarà en funció del nombre d'estudiants a defensar el PFG.

 

Darrera actualització juny de 2017