Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

El reconeixement d'assignatures als estudis de Grau en Arquitectura a l'ETSAB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC i el seu marc de referència.

"D'acord amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, només es pot fer el reconeixement d'assignatures cursades en estudis oficials de la nova estructura definida pel Reial decret 1393/2007 o en estudis oficials d'ordenacions anteriors corresponents a plans d'estudis ja extingits o en fase d'extinció. (...)

El reconeixement s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis oficials d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament, i conserven la qualificació obtinguda en els estudis d'origen."

La sol·licitud es podrà presentar, d'acord amb les dates que fixa el calendari acadèmic de la UPC pels plans d'estudi amb matrícula anual, al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 6 de setembre de 2019.

Procediment:

 • Presentar una sol·licitud a través d'e-secretaria (Tràmits / Altres tràmits).
 • Lliurar a Secretaria els següents documents:
  • Certificació acadèmica personal
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen.
  • Annex a la sol·licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació dels estudis d’origen PDF.
  • Abonar la taxa d'estudi de reconeixements i convalidacions prevista al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya.
  En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via diplomàtica si s'escau.

Si els estudis d'origen s'han cursat a la UPC es podrà substituir la certificació acadèmica personal per un expedient acadèmic i el pla d'estudis i programa de les assignatures podran lliurar-se sense segell del centre.

La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l'ETSAB emetrà una resolució condicional que posteriorment haurà de ser ratificada per la Comissió de Convalidacions de la UPC.

Les assignatures reconegudes es matricularan en el següent període de matrícula que s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat.

En cas que es reconeguin assignatures ja matriculades caldrà posar-se en contacte amb Secretaria per a realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol·licitud de devolució de preus públics si s'escau.

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol·licitar més reconeixements en cursos posteriors, caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa)9

Darrera actualització juny de 2019