Vés al contingut (premeu Retorn)

Aspectes específics

Curs 2021-22

Covid 19

S’habilita l’activitat presencial plena, sempre que es compleixin els aforaments vigents en cada moment. Totes les activitats regulades en el Pla de Contingència UPC 21-22 es podran realitzar sempre que es respectin les mesures higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en el citat document. En termes generals, per a l’organització de la docència, de la recerca i de les activitats de gestió universitària, es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules, laboratoris docents i de recerca, despatxos i llocs de treball del personal i d’altres espais tancats.


L’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya ha obligat al Govern de la Generalitat a adoptar al llarg dels darrers mesos una sèrie de mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 per protegir la salut de la població.

 

Per tal de garantir l’adequada implementació de les successives mesures (Resolució SLT/2048/2021) i per preparar el progressiu retorn a la normalitat ciutadana i laboral, l'ETSAB garanteix la màxima presencialitat simultània possible atenent a les resolucions que es vagin publicant i sempre d'acord amb el Pla de Contingència de la UPC, que fixarà pel curs 2021-2022 les mesures de distanciament, higiene i seguiment de casos COVID. Cal recordar que el 29 de juny de 2020, el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT va aprovar el Pla Sectorial d’Universitats, que estableix que cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic, que haurà de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el Pla Sectorial, que s'actualitzarà aquest mes de juliol.

 

En aquest context normatiu cal senyalar també la "Proposta d’acord sobre la modalitat de l’activitat acadèmica i d’impartició de la docència dels estudis de grau i de màster universitari en el sistema universitari de Catalunya, per al curs 2021-2022", que va emetre el Consell Interuniversitari de Catalunya, reunit el 26 de març de 2021. En la citada proposta s'amplia el període d'excepcionalitat acadèmica pel curs 2021-2022 i es dona un marc jurídic per implementar les mesures preventives que calguin per tal de garantir el desenvolupament de l'activitat lectiva, d'investigació i de gestió. Així doncs, durant aquest període excepcional, els programes de grau, de màster universitari i de doctorat:

  • Mantindran la seva modalitat d’impartició docent determinada, si bé les universitats podran organitzar entorns virtuals en cada programa, per tal d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge esperats, mitjançant una altra modalitat en el cas que no es pogués impartir la docència tal i com estableixen les memòries verificades.
  • Les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s'hagin de veure alterats: activitats presencials en grups grans, pràctiques externes, mobilitat, entre altres.
  • Les universitats podran anunciar i difondre públicament la possibilitat d’organitzar els entorns virtuals necessaris en cada programa, però no difondre un canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament.

Així doncs, amb aquest context i atenent a les característiques pròpies de la docència de l'ETSAB i les infraestructures disponibles, pel curs 2021-2022 les condicions de presencialitat lligades a la matrícula tenen aquests objectius (Les mesures específiques d’higiene, ventilació, distància interpersonal, senyalització i traçabilitat, seran les recollides pel Pla de Contingència de la UPC):

  • Preservar la màxima docència presencial adaptada possible, atenent a les ràtios de simultaneïtat i ocupació que marquin les diferents directrius competents. Aquesta presencialitat serà obligatòria al Grau i al MarqEtsaB Màster Universitari en Arquitectura, i s'adaptarà a la realitat de cada programa de Màster no habilitant, amb un estudiantat d'àmbit internacional i per tant sotmès a d'altres condicionants.
  • Garantir l’avaluació final de manera presencial.
  • Garantir la protecció i seguretat dels membres de la comunitat universitària, amb especial atenció a les situacions de risc del PDI i del PAS.
  • Habilitar l’activitat plena en tots els àmbits per oferir la màxima prestació del servei, presencial o telemàtic.
  • Flexibilitzar i desenvolupar a distància algunes activitats de docència, de recerca i de gestió si les circumstàncies sanitàries i les mesures normatives ho requereixen.

En resum, cal senyalar que en cap cas el seguiment de les diferents titulacions i estudis que oferta l’ETSAB es podrà realitzar exclusivament en format online, donada la verificació dels mateixos en format presencial i la programació d’activitats presencials dintre de l’escola o en espais exteriors. El centre preservarà, doncs, el dret a la presencialitat dels seus matriculats, atenent en tot moment a les indicacions de les mesures preventives de protecció de les normatives prescriptives.

 

La informació sobre la modalitat de la docència i l'organització del curs s'actualitzarà d'acord amb les directrius que marqui el PROCICAT i el plan de contingències de la UPC. Aquesta informació s'actualitzarà a través de l'enllaç  a la pàgina d'inici.