Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

Titulacions d'accés:

a. Grau en Estudis d'Arquitectura per la UPC o Grau en Arquitectura per la UPC (pla 2010), o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors, així com estudis d'enginyeria civil o de l'edificació.

b. Estudis en arquitectura, enginyeria civil o de la edificació o similar obtinguts fora de l'estat espanyol. la Comissió Acadèmica del Màster comprovarà si es compleixen les Competències especificades anteriorment i, excepcionalment i de manera personalitzada, podrà establir la necessitat de superar uns complements formatius específics a cursar en el Grau en Estudis d'Arquitectura i/o en el Màster Universitari en Arquitectura, que en cap cas podrà superar els 15 ECTS. La superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a l'accés al Màster Universitari en Arquitectura-Barcelona.

c. Excepcionalment, estudis universitaris del àmbit de la geografia, l'economia o la història de l'art. En tots ells, la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i establirà la formació complementària prèvia que haurà de superar l'estudiant en el Grau en Estudis d'Arquitectura i/o Màster Universitari en Arquitectura, que en cap cas podrà superar els 15 ECTS. La superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a l'accés al Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona.

En cas que es sol·liciti, els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran d'acreditar que els seus títols tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

 

Admissió i selecció

Els criteris de valoració de mèrits i de selecció dels candidats, inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats, la correspondència entre el pla d'estudis de la titulació d'origen i el de màster i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant ha de constar de:

  • Titulació d'accés i expedient acadèmic en el que consti la nota mitjana de la carrera.
  • Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova)
  • CV
  • Carta de motivació
  • Qüestionari dissenyat per l'ETSAB emplenat
  • Portfoli
  • Indicar disponibilitat de beques
  • Nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent (espanyol i/o anglès, en funció de la docència a cursar)

En les sol·licituds de sol·licituds d'admissió es farà constar la línia que es vol cursar, establint en aquest cas un ordre de prioritats. Així mateix es recollirà la preferència per cursar totalment o parcialment el programa en anglès o castellà i el nivell de coneixement exigit d'aquella llengua.

La Comissió Acadèmica prioritzarà les sol·licituds en base a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web.

 

Preinscripció

Les sol·licituds per accedir al programa s'han de realitzar on-line, mitjançant l'aplicatiu de preinscripció. Tots els documents demanats anteriorment s'han d'incloure només a aquest aplicatiu. Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i de l'expedient acadèmic. Els expedits a l'estranger hauran d’estar degudament traduïts i legalitzats quan sigui necessari.

Veure la informació sobre legalització de documents estrangers.

 

Preinscripció(obriu en una finestra nova) pel curs 2018-2019 oberta fins el 6 de juliol de 2018

 

 

 

Darrera actualització febrer de 2018