Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

Titulacions d'accés:

a. Grau en Estudis d'Arquitectura o denominació equivalent o Grau en Arquitectura o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors.

b. Grau en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

c. Grau en Disseny.

d. Estudis de Disseny (Ensenyaments Artístics Superiors, equivalents a un grau, impartits en les Escoles Superior d'Art i Disseny)

e. Estudis en arquitectura, enginyeria del disseny industrial i disseny obtinguts conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els titulats  hauran d'acreditar que els seus títols tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

f. De manera excepcional estudis de l'àmbit de les Ciències de la Comunicació, Administració d'Empreses, Belles Arts i d'altres enginyeries (a excepció de la que dóna accés directe).

La Comissió Acadèmica del Màster en els casos e) i f) avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i podrà establir la necessitat de superar uns complements específics a cursar en el Grau en Estudis d'Arquitectura, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte o Grau en Disseny que en cap cas podrà superar els 18 ECTS. La resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant i per tant la superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a superar el Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.


Admissió i selecció

Els criteris de valoració de mèrits i de selecció dels candidats, inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats, la correspondència entre el pla d'estudis de la titulació d'origen i el de màster i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant ha de constar de:

  • Titulació d'accés i expedient acadèmic en el que consti la nota mitjana de la carrera.
  • Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova)
  • CV
  • Carta de motivació
  • Qüestionari dissenyat per la Comissió Acadèmica del Màster emplenat
  • Portfoli
  • Indicar disponibilitat de beques
  • Nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent (espanyol i/o anglès, en funció de la docència a cursar)
  • (Opcional) Proposta de tema / àmbit d'investigació (Obligatori només per a l'especialitat d'Investigació en Disseny / Design Research)

A la sol·licitud d'admissió es farà constar l'especialitat o especialitats que es volen cursar, establint en aquest cas un ordre de prioritats.

La Comissió Acadèmica prioritzarà les sol·licituds segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web.

Resolució dels resultats del procés d'admissió


Preinscripció

Les sol.licituds per accedir al programa s'han de realitzar on-line, mitjançant l'aplicatiu de preinscripció. Tots els documents demanats anteriorment s'han d'incloure només a aquest aplicatiu. Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i de l'expedient acadèmic. Els expedits a l'estranger hauran d’estar degudament traduïts i legalitzats quan sigui necessari.

Veure la informació sobre legalització(obriu en una finestra nova) de documents estrangers.

 

 

Nou termini de Preinscripció(obriu en una finestra nova) pel curs 2018-2019 del 5 al 7 de setembre


 

Darrera actualització juliol 2018