Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Màster Universitari en Paisatgisme, haurà de reunir unes aptituds o capacitats generals i específiques, que haurà adquirit, com a norma general, després de superar algun dels següents graus:

 1. Grau en Estudis d'Arquitectura per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les que estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 2. Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les establertes en el mateix RD.
 3. Grau en Enginyeria Agrícola per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les establertes en el citat RD.
 4. De manera excepcional, també es consideren perfils d'accés a aquest màster estudis de l'àmbit de la biologia, medi ambient, geologia, enginyeria geomàtica i topogràfica, enginyeria geològica o enginyeria civil. En tots ells, la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i establirà si cal superar una formació complementària prèvia (*).
 5. Finalment, es defineix com a perfil d'ingrés que permet l'accés a aquest màster tots aquells estudis en arquitectura, enginyeria civil o de l'edificació, agricultura, ciències mediambientals, del paisatge o similar, obtinguts fora de l'estat espanyol. En aquest cas, la Comissió Acadèmica del Màster de comprovar si es compleixen les competències d'accés i podrà establir la necessitat de superar uns complements formatius específics (*).

(*) En el cas d'haver de cursar complements formatius específics en el grau (ja sigui de l'àmbit de l'arquitectura o de l'àmbit agrícola), no podran ser més de 15 ECTS i la seva superació és condició necessària per a l'accés al Màster Universitari en Paisatgisme, és a dir, la resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant per a l'accés.

 

Admissió, selecció i accés

Els estudiants podran accedir al Màster Universitari en Paisatgisme sempre que acreditin els estudis que conformen el perfil d'ingrés i siguin admesos per l'ETSAB, d'acord amb els requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits que es detallen a continuació.

 

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant constarà de:

 • Titulació d'accés i expedient acadèmic en el que consti la nota mitjana de la carrera.
 • Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova)
 • CV
 • Carta de motivació
 • Qüestionari dissenyat per l'ETSAB emplenat
 • Portfoli
 • Disponibilitat de beques
 • Nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent en anglès. També  en espanyol per a candidats procedents de països de parla no hispana


Si desitges optar a una de les places del programa EMiLA, a més hauràs de lliurar la següent documentació

 1. Formulari ETSAB de sol·licitud d'una plaça EMiLA PDF
  escollir per a cada semestre opcions entre les escoles de destinació, indicant ordre de preferència.
 2. Certificats oficials d'idioma que acreditin el nivell requerit per l'admissió a l'escola de destí. Indispensable presentar al menys els certificats d'idioma corresponents als requisits de les escoles sol·licitades pel semestre de primavera
 3. Escrit de motivació, justificant la petició de mobilitat
  pot ser diferent per a cada escola sol·licitada

Tingues en compte que l'admissió al MBLandArch no implica l'admissió automàtica al programa EMiLA. Pots consultar la informació sobre la convocatòria EMiLA 2018-2019 a la página de Relacions Internacionals de la ETSAB.Admissió

L'acceptació dels alumnes al màster serà resolta per la Comissió Acadèmica del Màster, que elaborarà un informe vinculant d'admissió i dels crèdits de formació complementària necessaris, si és el cas.

Si el nombre de sol·licituds d'admissió superés el màxim de places ofertes, l'ETSAB prioritzarà les sol·licituds en base a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada anteriorment. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web d'acord amb el calendari general de la UPC.

Resolució dels resultats del procés d'admissió


Preinscripció

Les sol·licituds per accedir al programa s'han de re realitzar on-line, mitjançant l'aplicació de preinscripció. Tots els documents sol·licitats anteriorment s'han d'incloure únicament en aquest aplicació. Els estudiants que siguin admesos han de presentar els originals de la titulació i l'expedient acadèmic mentre realitzen de la matrícula. Els que hagin estat emesos a l'estranger hauran d'estar degudament traduïts i legalitzats, quan sigui necessari. Consulta la informació sobre la legalització de documents estrangers 

 

Nou termini de Preinscripció(obriu en una finestra nova) pel curs 2018-2019 del 5 al 7 de setembre


 

Darrera actualització juliol 2018