Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Internacional / Outgoing / Mobilitat per estades de PRÀCTIQUES / Erasmus+ pràctiques GRAU/MASTER

Erasmus+pràctiques GRAU/MASTER

Informació estades ERASMUS+ PRÀCTIQUES per estudiants ETSAB de GRAU-MÀSTER 

 

QUI LES POT FER?

Poden realitzar una estada Erasmus+ pràctiques en Empresa els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin aquestes condicions en el moment de presentar la sol·licitud de pràctica:

A_ Acomplir els requisits ETSAB per realitzar pràctiques acadèmiques externes:

Principalment ... (consultar amb detall)

 1. Estar matriculat (i al corrent de pagament) a l'ETSAB al curs actual de:
  1. Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 o Grau en Arquitectura Pla 2010, amb un mínim de 120 ECTS amb qualificació superior o igual a 5 i un rendiment acadèmic (paràmetre alfa) en el curs anterior major o igual a 0,5.

  2. Màsters Universitaris de l'àmbit de l'Arquitectura 

 2. No haver exhaurit els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes en funció de la titulació (màxim total i/o per curs acadèmic)

 3. Per pràctiques CURRICULARS, complir els requisits en funció de la titulació. (Consultar en cada cas a l'apartat Estudis la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques) 

B_ Acomplir tots els requisits establerts a la convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+Pràctiques Grau-Màster del curs vigent 

Principalment ... (consultar amb detall)

 1. Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. Cal disposar de DNI o NIE

 2. Mantenir la condició d'estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l'estada de pràctica.

 3. Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini

A ON ES PODEN FER?

Les entitats d'acollida per a les pràctiques dels estudiants poden ser empreses, despatxos d'arquitectura, centres de formació, centres de recerca i d'altres organitzacions que tinguin seu a un dels 27 estats membres de la UE (Espanya exclosa), o bé a Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Turquia o Xipre

 

RECERCA DE PRÀCTIQUES

La cerca de pràctiques s'ha de fer per iniciativa pròpia de l'estudiant.

L'ETSAB no gestiona una oferta específica de places per realitzar pràctiques a l'estranger dintre del programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques, tot i que en el cas de rebre ofertes de pràctiques en farà difusió al taulell d'anuncis de l'Oficina de Cooperació Educativa.

Les agències nacionals coordinadores del programa Erasmus (a Espanya el SEPIE - Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) utilitzen una plataforma comuna per a la publicació d'ofertes de pràctiques Erasmus+: Erasmusintern.org Cal registrar-se per consultar i sol·licitar les ofertes.

 

DURADA DE LES PRÀCTIQUES

A l'ETSAB les pràctiques ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic (16 setembre a 15 de setembre de l'any següent)

La convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ pràctiques 2020/2021 estableix que la pràctica ha de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) i màxima de 12 mesos (360 dies), a realitzar com a màxim fins al 30 d’agost 2021.

Cal considerar també:

 • La normativa Erasmus+ permet acumular a cada nivell d'estudis (grau | màster) un màxim de 12 mesos de mobilitat, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica. (Excepció: màxim de 24 mesos per al Grau en Arquitectura pla 2010). Cal tenir-ho en compte en cas d'haver fet anteriorment una mobilitat ERASMUS, de qualsevol modalitat.

 • Les bases de la convocatòria UPC contemplen finançar tots els mesos de l’estada només en cas de pràctica CURRICULAR. En canvi, si és EXTRACURRICULAR, independentment de la durada de l'estada la UPC només finançarà un màxim de 3 mesos de pràctica (90 dies) per curs acadèmic.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

REMUNERADA: Donat que la normativa no permet pràctiques acadèmiques no remunerades, només podran ser gestionades com a estades de mobilitat Erasmus+ pràctiques:

 • Pràctica acadèmica amb ajut econòmic Erasmus+ SMT concedit per la totalitat de la durada de l'estada de pràctiques (la durada de la pràctica ha de coincidir necessàriament amb els mesos finançats amb l'ajut Erasmus)

 • Pràctica acadèmica en que l'empresa aboni a l'estudiant la remuneració mínima establerta per la Normativa UPC/ETSAB de pràctiques o la quantitat equivalent a l'import de l'ajut Erasmus+ (300, 350 o 400 euros mensuals segons el país), independentment de la concessió o no del mateix.


TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel centre d'origen UPC al qual pertany l'estudiant. Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

 

 

PROCEDIMENT PER ESTUDIANTS ETSAB DE GRAU I MASTER  (veure ESQUEMA)

 • L'estudiant ha d'acordar i signar amb la empresa d'acollida un Projecte Formatiu de l'estada de pràctiques o Training Agreement, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS.

 • La proposta de pràctica es presentarà a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB. A més del Training Agreement cal lliurar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic indicant la tipologia de pràctica que es sol·licita, CURRICULAR o EXTRACURRICULAR.

 • El responsable acadèmic ETSAB de les pràctiques externes revisarà i validarà la proposta de pràctica via el corresponent INFORME DE PRECOMPROMÍS ACADÈMIC, amb l'aprovació del projecte formatiu i la descripció de quin serà el reconeixement acadèmic. 

  • Si la sol·licitud de pràctica Curricular és aprovada, l'estudiant haurà de matricular l'assignatura/crèdits optatius corresponents segons el procediment establert en funció de la titulació que està cursant.

  • En cas de resposta negativa, es consideraria la pràctica Extracurricular.

 • Si l'informe del tutor valida la proposta de pràctica, el responsable ETSAB signarà el Training Agreement autoritzant l'estada de mobilitat (en el cas de pràctica no remunerada per l'empresa caldrà esperar abans la resolució de la convocatòria d'ajuts per rebre l'autorització definitiva)

 • Un cop AUTORITZADA la pràctica per l'ETSAB, l’estudiant pot tramitar l’ajut econòmic associat amb el Servei de Gestió Acadèmica UPC.

 • Confirmada definitivament la pràctica, la gestió de l'estada de mobilitat associada es farà a través de l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB.

 • El RECONEIXEMENT ACADÈMIC del període de pràctica es basarà en el Training Agreement aprovat i signat per les 3 parts (escola, empresa i estudiant), l'Informe de Precompromís Acadèmic emès pel responsable acadèmic ETSAB tutor de la pràctica, els informes finals de l'estudiant i de l'empresa i si és curricular el Dossier Final el·laborat per l’estudiant.

  • Pràctica Extracurricular: menció de la pràctica al Suplement Europeu al Títol.

  • Pràctica Curricular: Avaluació/Qualificació de la pràctica integrant del pla d'estudis, segons el procediment en funció de la titulació de l'estudiant.

 

SOL·LICITUDS

Els estudiants ETSAB de grau o màster interessats en una ESTADA ERASMUS+ PRÀCTIQUES hauran de presentar inicialment la sol·licitud de pràctica a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB com a mínim 15 DIES ABANS de la data d'inici proposada.

Només si la pràctica és autoritzada es podrà presentar sol·licitud per l'AJUT ERASMUS+ PRÀCTIQUES a la convocatòria UPC.


PAS 1_SOL·LICITUD DE PRÀCTICA:

Documentació a presentar a la Oficina de Cooperació Educativa ETSAB

 • Training Agreement, PDF 
  en castellà/anglès, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS, omplert i signat per l'estudiant i l'empresa (instruccions a la guia)
 • Sol·licitud de reconeixement acadèmic/Tipologia de la pràctica PDF : Cal indicar si es sol·licita pràctica extracurricular o curricular (Només estudiants de: Grau en Arquitectura 2010 / Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 / Màster Universitari en Arquitectura / Maàster Universitari en Paisatgisme)
 • Còpia del NIE on consti el període de vigència en cas de no tenir nacionalitat espanyola

La Oficina de Cooperació Educativa en gestionarà l'autorització directament amb el corresponent responsable acadèmic tutor de la pràctica, amb l'emissió de l'Informe de Precompromís Acadèmic i la signatura del Training Agreement. 

Si la pràctica és autoritzada l’estudiant rebrà el vistiplau per tramitar l’ajut econòmic associat.


PAS 2_SOL·LICITUD D’AJUT

Un cop AUTORITZADA la pràctica per l'ETSAB, l’estudiant pot tramitar l’ajut econòmic segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC:

La sol·licitud d’ajut Erasmus Pràctiques es formalitza via la seu electrònica UPC: AQUÍ

La UPC publicarà mensualment resolucions de les sol·licituds d’ajut. En cas de resultar beneficiari, caldrà acomplir les obligacions establertes a la convocatoria. 


PAS 3_ESTADA DE PRÀCTICA:

Per a la realització de la pràctica, tant abans de inici com a la tornada, la gestió de l’estada de mobilitat i de la documentació per la justificació de l’ajut es farà a través de la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB (mob.etsab@upc.edu)

 

actualment...

CONVOCATÒRIA UPC AJUTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRAU-MASTER

CURS 2020/2021  OBERTA!  >> SOL·LICITUDS FINS 30 JUNY 2021

 

 

més informació

 

 

text de la convocatòria UPC Erasmus+ SMT 2020/2021: PDF
Web Servei de Gestió acadèmica UPC Web

 

per consultes i aclariments

 

 

Oficina de Cooperació Educativa ETSAB Enllaç
tel. 93 401 6337
cce.etsab@upc.edu