Vés al contingut (premeu Retorn)

Erasmus+ pràctiques GRAU/MASTER

Informació estades ERASMUS+ PRÀCTIQUES per estudiants ETSAB de GRAU i MÀSTER 

actualment...

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRAU/MÀSTER curs 2022/2023  OBERTA! 

> SOL·LICITUD DE PRÀCTICA: fins 20 juny 2023 

> SOL·LICITUD AJUT Erasmus+SMT: fins 30 juny 2023 

QUI LES POT FER?

Poden realitzar una estada Erasmus+ pràctiques en Empresa els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin aquestes condicions en el moment de presentar la sol·licitud de pràctica:

A_ Acomplir els requisits ETSAB per realitzar pràctiques acadèmiques externes:

Principalment ... 

 1. Estar matriculat (i al corrent de pagament) a l'ETSAB al curs actual de:
  1. Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014, i amb un mínim de 120 ECTS superats 
  2. Màsters Universitaris de l'àmbit de l'Arquitectura 
 2. Per pràctiques EXTRACURRICULARS, el estudiants de Grau han de tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior major o igual a 0,5 (paràmetre alfa)
 3. Per pràctiques CURRICULARS (GArq, MArq i MBLandArch) cal complir els requisits en funció de la titulació (Consultar a l'apartat Estudis la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques) 
 4. En el cas de pràctiques internacionals no són d'aplicació  els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes establerts a la Normativa UPC en funció de la titulació.

B_ Acomplir tots els requisits establerts a la convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+Pràctiques Grau-Màster del curs vigent 

Principalment ... (consultar amb detall)

 1. Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Cal disposar de NIF o NIE

 2. Mantenir la condició d'estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l'estada de pràctica.

 3. Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini (Test idioma - Plataforma EU Academy(obriu en una finestra nova))

A ON ES PODEN FER?

Les entitats d'acollida per a les pràctiques dels estudiants poden ser empreses, despatxos d'arquitectura, centres de formació, centres de recerca i d'altres organitzacions que tinguin seu a un dels estats membres de la UE (Espanya exclosa), o bé a Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Turquia o Xipre

 

RECERCA DE PRÀCTIQUES

La cerca de pràctiques s'ha de fer per iniciativa pròpia de l'estudiant.

L'ETSAB no gestiona una oferta específica de places per realitzar pràctiques a l'estranger dintre del programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques, tot i que en el cas de rebre ofertes de pràctiques en farà difusió al taulell d'anuncis de l'Oficina de Cooperació Educativa.

Les agències nacionals coordinadores del programa Erasmus (a Espanya el SEPIE - Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) utilitzen una plataforma comuna per a la publicació d'ofertes de pràctiques Erasmus+: Erasmusintern.org Cal registrar-se per consultar i sol·licitar les ofertes.

 

DURADA DE LES PRÀCTIQUES

A l'ETSAB les pràctiques ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic (16 setembre a 15 de setembre de l'any següent)

La convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ pràctiques vigent estableix que la pràctica ha de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) i màxima de 12 mesos (360 dies).

Per tant la data d'inici de la pràctica no pot ser posterior al 15 de juliol.

Cal considerar també:

 • La normativa Erasmus+ permet acumular a cada nivell d'estudis (grau | màster) un màxim de 12 mesos de mobilitat, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica. Cal tenir-ho en compte en cas d'haver fet anteriorment una mobilitat ERASMUS, de qualsevol modalitat.

 • Les bases de la convocatòria UPC contemplen finançar tots els mesos de l’estada només en cas de pràctica CURRICULAR. En canvi, si és EXTRACURRICULAR, independentment de la durada de l'estada la UPC només finançarà un màxim de 3 mesos de pràctica (90 dies) per curs acadèmic.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

REMUNERADA: Donat que la normativa no permet pràctiques acadèmiques no remunerades, només podran ser gestionades com a estades de mobilitat Erasmus+ pràctiques:

 • Pràctica acadèmica amb ajut econòmic Erasmus+ SMT concedit per la totalitat de la durada de l'estada de pràctiques (la durada de la pràctica ha de coincidir necessàriament amb els mesos finançats amb l'ajut Erasmus)

 • Pràctica acadèmica en que l'empresa aboni a l'estudiant la remuneració mínima establerta per la Normativa UPC/ETSAB de pràctiques (8 €/h) o la quantitat equivalent a l'import de l'ajut Erasmus+ (360, 410 o 460 euros mensuals segons el país), independentment de la concessió o no del mateix.


TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel centre d'origen UPC al qual pertany l'estudiant. Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

 

PROCEDIMENT (veure ESQUEMA)

 • L'estudiant ha d'acordar i signar amb la empresa d'acollida un Projecte Formatiu de l'estada de pràctiques o Training Agreement, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS.

 • La proposta de pràctica es presentarà a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB. A més del Training Agreement cal lliurar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic indicant la tipologia de pràctica que es sol·licita, CURRICULAR o EXTRACURRICULAR.

 • El responsable acadèmic ETSAB de les pràctiques externes revisarà i validarà la proposta de pràctica via el corresponent INFORME DE PRECOMPROMÍS ACADÈMIC, amb l'aprovació del projecte formatiu i la descripció de quin serà el reconeixement acadèmic. 

  • Si la sol·licitud de pràctica Curricular és aprovada, l'estudiant haurà de matricular els crèdits optatius corresponents en la modalitat mobilitat per pràctiques externes

  • En cas de resposta negativa, es consideraria la pràctica Extracurricular.

 • Si el tutor valida la proposta de pràctica, el responsable ETSAB signarà el Training Agreement autoritzant l'estada de mobilitat (en el cas de pràctica no remunerada per l'empresa caldrà esperar abans la resolució de la convocatòria d'ajuts per rebre l'autorització definitiva)

 • Un cop AUTORITZADA la pràctica per l'ETSAB, l’estudiant pot tramitar l’ajut econòmic associat amb les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

 • Confirmada definitivament la pràctica, la gestió de l'estada de mobilitat associada es farà a través de l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB.

 • El RECONEIXEMENT ACADÈMIC del període de pràctica es basarà en el Training Agreement aprovat i signat per les 3 parts (escola, empresa i estudiant), l'Informe de Precompromís Acadèmic emès pel tutor ETSAB de la pràctica, els informes finals de l'estudiant i de l'empresa i si és curricular el Dossier Final el·laborat per l’estudiant.

  • Pràctica Extracurricular: menció de la pràctica al Suplement Europeu al Títol.

  • Pràctica Curricular: Avaluació/Qualificació de la pràctica integrant del pla d'estudis, segons el procediment en funció de la titulació de l'estudiant.

 

SOL·LICITUDS

Els estudiants ETSAB de grau o màster interessats en una ESTADA ERASMUS+ PRÀCTIQUES hauran de presentar inicialment la sol·licitud de pràctica a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB com a mínim 15 DIES ABANS de la data d'inici proposada (l'inici de la pràctica no pot ser posterior al 15 de juliol). Només si la pràctica és autoritzada es podrà presentar sol·licitud per l'AJUT ERASMUS+ PRÀCTIQUES a la convocatòria UPC. 


PAS 1_SOL·LICITUD DE PRÀCTICA > Data límit: 20 juny 2023

Documentació a presentar a la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB

 • Training Agreement, PDF 
  en castellà/anglès, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS, omplert i signat per l'estudiant i l'empresa (instruccions a la guia)
 • Sol·licitud de reconeixement acadèmic/Tipologia de la pràctica PDF : Cal indicar si es sol·licita pràctica extracurricular o curricular (Només estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura  / Màster Universitari en Arquitectura / Màster Universitari en Paisatgisme)
 • Còpia del NIE on consti el període de vigència en cas de no tenir nacionalitat espanyola

Si la pràctica és autoritzada l’estudiant rebrà el vistiplau per tramitar l’ajut econòmic associat.


PAS 2_SOL·LICITUD D’AJUT > Data límit: 30 juny 2023

Un cop AUTORITZADA la pràctica per l'ETSAB, l’estudiant pot tramitar l’ajut econòmic segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC:

La sol·licitud d’ajut Erasmus Pràctiques es formalitza via la seu electrònica UPC: AQUÍ

La UPC publicarà mensualment resolucions de les sol·licituds d’ajut. 


PAS 3_ESTADA DE PRÀCTICA:

La gestió de l’estada de mobilitat i de les obligacions dels beneficiaris de l'ajut es farà a través de la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB, tant abans de inici de la pràctica com a la tornada. És obligatòria la  subscripció d'una pòlissa d'assegurança.(obriu en una finestra nova) 

 

 

més informació

 

text de la convocatòria UPC Erasmus+ SMT 2022/2023: PDF
Web Servei de Gestió acadèmica UPC Web

per consultes i aclariments

 

Oficina de Relacions Internacionals ETSAB 
tel. 93 401 6345
mob.etsab@upc.edu