Vés al contingut (premeu Retorn)

  

ELECCIONS ESTUDIANTAT JUNTA ESCOLA

24 a 29 octubre 2018 | Urna electrònica
ELECCIONS ESTUDIANTAT JUNTA ESCOLA

CANDIDATURES PRESENTADES (provisionals)

 • Mònica Pérez Coma
 • Tomás Barreiro Vescovo
 • Laura Virginia de Vargas Perez
 • Maria del Mar Casado Pérez
 • Nina Sevillano Solà
 • Martí Navarro Navarro
 • Ariadna Munne Ciutat
 • Eduard Llorens i Pomé
 • Guillem Izard i Colom
 • Rita Martins Alves
 • Adrià Vives Rey
 • Guiomar García Giménez
 • Magda Isart Bosch
 • Aina Brunet
 • He Zhentao
 • Juan Diego Torres Fuente

El període de reclamacions s'acaba ales 14.00 h del 17 d'octubre de 2018

___________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT  A LA JUNTA DE L’ETSAB – 2018

 

 

ANTECEDENTS

L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de les Juntes de centre docent.

D’acord amb l’article 62 del Reglament Electoral de la UPC, en les eleccions dels representants a les juntes de centre docent, el Reglament d’organització i funcionament del centre determina els sectors o classificacions electorals, d’acord amb el que estableix l’article 102 dels Estatuts de la Universitat, a més de les circumscripcions electorals corresponents.

L’article 12.2 del Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB especifica el nombre de membres electius de la Junta d’Escola que corresponen a cada estament i estableix que aquests són elegits entre i per les persones de cada estament incloses al cens de l’ETSAB.

Atès que els membres representants de l’estudiantat son elegits per un període d’un any, i aquest finalitza el mes d’octubre de 2018.

Atès que l’article 63 del Reglament electoral de la UPC estableix que correspon al director o directora del centre l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta del centre i del calendari electoral corresponent,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta de l’ETSAB. L’annex I conté la relació de vacants que s’han de proveir.

SEGON. Aprovar el calendari electoral que acompanya aquesta resolució (annex II), amb les dates destacades següents:

 • Consulta del cens electoral i reclamacions: del 1 d’octubre al 4 d’octubre (fins a les 14h).
 • Presentació de candidatures: del 8 d’octubre al 11 d’octubre (fins a les 14h)
 • Votacions (en urna electrònica): del 24 d’octubre (a les 10.00 h) fins al 29 d’octubre (a les 8.00 h).

TERCER. Requerir a la secretària acadèmica que organitzi les eleccions segons el calendari que figura a l’annex I i d’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB (acord núm. 246/2015 del Consell de Govern) i la resta de normativa aplicable: els Estatuts de la UPC (DOGC núm. 6140, d’01/06/2012), el Reglament electoral de la UPC (acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari) i la Normativa de votació en urna electrònica (acord núm. 53/2016 del Consell de Govern).

QUART. Les sol·licituds de candidatura es presentaran mitjançant el model normalitzat (annex III) elaborat per la secretària acadèmica. Les candidatures poden ser individuals o col·lectives i han d’estar signades per la persona candidata o persones candidates. S’hauran de presentar a la secretària acadèmica en el període previst al calendari electoral.

Barcelona, 20 de Setembre de 2018

_______________________________________________________

Vegeu tota la informació en l'arxiu adjunt.