Vés al contingut (premeu Retorn)

  

Eleccions parcials per a la provisió de vacants i per a la renovació dels representants de l'estudiantat a la Junta de l'ETSAB 2019

Eleccions parcials per a la provisió de vacants i per a la renovació dels representants de l'estudiantat a la Junta de l'ETSAB 2019

 

Model de Candidatures.

 

Cens PDI

Cens Estudiants

 

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS I PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE

L’ESTUDIANTAT  A LA JUNTA DE L’ETSAB  – 2019


ANTECEDENTS

L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de les Juntes de centre docent.

D’acord amb l’article 62 del Reglament Electoral de la UPC, en les eleccions dels representants a les juntes de centre docent, el Reglament d’organització i funcionament del centre determina els sectors o classificacions electorals, d’acord amb el que estableix l’article 102 dels Estatuts de la Universitat, a més de les circumscripcions electorals corresponents.

L’article 12.2 del Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB especifica el nombre de membres electius de la Junta d’Escola que corresponen a cada estament i estableix que aquests són elegits entre i per les persones de cada estament incloses al cens de l’ETSAB.

Atès que l’article 57.1 del Reglament electoral de la UPC estableix que les vacants que es produeixen en els òrgans col·legiats s’han de cobrir, com a mínim, durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic.

Atès que els membres representants de l’estudiantat són elegits per un període d’un any, i aquest finalitza el mes de novembre de 2019.

Atès que l’article 63 del Reglament electoral de la UPC estableix que correspon al director o directora del centre l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta del centre i del calendari electoral corresponent,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la convocatòria de les eleccions parcials per a la provisió de vacants i per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta de l’ETSAB. L’annex I conté la relació de les vacants.

SEGON. Aprovar el calendari electoral que acompanya aquesta resolució (annex II), amb les dates destacades següents:

  • Consulta del cens electoral i reclamacions: del 8 al 13 de novembre (a les 14h) .
  • Presentació de candidatures: del 19 al 25 de novembre (a les 14h)
    • Votacions (en urna electrònica): del 10/12 (a les 10:00 h) fins al 13/12 (a les 09:59).

TERCER. Requerir a la secretària acadèmica que organitzi les eleccions segons el calendari que figura a l’annex I i d’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB (acord núm. 246/2015 del Consell de Govern) i la resta de normativa aplicable: els Estatuts de la UPC (DOGC núm. 6140, d’01/06/2012), el Reglament electoral de la UPC (acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari) i la Normativa de votació en urna electrònica (acord núm. 53/2016 del Consell de Govern).

QUART. Les sol·licituds de candidatura es presentaran mitjançant el model normalitzat elaborat per la secretària acadèmica. Les candidatures poden ser individuals o col·lectives i han d’estar signades per la persona candidata o persones candidates. S’hauran de presentar a la secretària acadèmica en el període previst al calendari electoral.

Barcelona, 5 de novembre de 2019

 

 

 

Félix Solaguren-Beascoa de Corral

Director de l’ETSAB

ANNEX I

RELACIÓ DE VACANTS DE REPRESENTANTS A LA JUNTA DE L’ETSAB (novembre 2019)

 

Sector

Circumscripció

Nombre de vacants

PDI–A: Professorat doctor amb vinculació permanent

Escola

1

EGM: Estudiantat de grau i màster universitari

Escola

23

 

 

 

ANNEX II

ELECCIONS PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS I PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT A LA JUNTA DE L’ETSAB – 2019. CALENDARI ELECTORAL

 

Tancament del cens electoral

06/11/2019

Exposició del cens electoral provisional i inici del període de reclamacions

08/11/2019

Final període de reclamacions al cens electoral provisional (fins a les 14:00 h)

13/11/2019

Publicació del cens definitiu

18/11/2019

Inici del període de presentació de candidatures

19/11/2019

Final del període de presentació de candidatures (fins a les 14:00 h)

Proclamació de candidatures provisionals i inici del període de reclamacions

25/11/2019

Final període de reclamacions candidatures provisionals (fins a les 14h)

29/11/2019

Resolució de reclamacions i publicació de candidatures definitives.

Sorteig per establir la composició de la mesa electoral electrònica

02/12/2019

Inici de la campanya electoral

03/12/2019

Final de la campanya electoral

09/12/2019

Inici de la votació en urna electrònica (10:00 h)

10/12/2019

Final de la votació en urna electrònica (09:59 h)

Obertura urna (10:00h)

Proclamació resultats provisionals i inici període de reclamacions

13/12/2019

Final període de reclamacions dels resultats provisionals (fins a les 12:00 h)

17/12/2019

Resolució de reclamacions (si escau). Proclamació definitiva dels representants electes

18/12/2019