Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a la pròpia UPC

Pràctiques acadèmiques curriculars a la pròpia Universitat mitjançant convenis de cooperació educativa

QUI LES POT FER?

Poden realitzar pràctiques acadèmiques CURRICULARS a la pròpia universitat els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin els requisits en el moment de presentar la sol·licitud. 

En resum:

  1. Estar matriculat i al corrent de pagament a l'ETSAB al curs actual a:
  • Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 (GArqEtsab) amb un mínim de 120 ECTS amb qualificació superior o igual a 5 i un rendiment acadèmic (paràmetre alfa) en el curs anterior major o igual a 0,5.
  • Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)
  • Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)
  1. No haver exhaurit els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes en funció de la titulació (màxim total o per curs acadèmic)
  2. Complir els requisits en funció de la titulació

Consultar en cada cas la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques: 

GArqEtsab

MArqEtsaB

MBLandArch

A ON ES PODEN FER?

Les unitats bàsiques per a les pràctiques dels estudiants a l’ETSAB poden ser els Departaments i Laboratoris de Grups de Recerca amb seu a l’escola. La Unitat bàsica designarà com a tutor de la pràctica el professor responsable del Projecte de Recerca/Transferència de Tecnologia que proposa i finança  la pràctica.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

TIPUS DE PRÀCTICA:  Les pràctiques a la pròpia UPC  només poden ser  curriculars.

REMUNERACIÓ: El regim de dedicació i l’ajut a l’estudi  corresponent podrà ser:

  • 5 hores setmanals i ajut de 175 euros mensuals bruts
  • 10 hores setmanals i ajut de 350 euros mensuals bruts
  • 15 hores setmanals i ajut de 525 euros mensuals bruts
  • 20 hores setmanals i ajut de 700 euros mensuals bruts

La gestió d’alta a la Seguretat Social i el pagament de l’ajut a l’estudiant es realitzen des del Servei de Gestió Acadèmica -UPC en coordinació amb el Servei de  Personal.

A les pràctiques a la pròpia universitat no s’aplica overhead UPC per despeses de gestió (15,7% + IVA), però si un IRPF mínim del 2% a ajustar en funció de la remuneració total.

TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel tutor de l'ETSAB. Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

No es podran formalitzar convenis de cooperació educativa amb persones que tinguin vigent una altra vinculació de becari/a, laboral o funcionarial amb la UPC. Igualment, no es podran formalitzar diferents vinculacions successives per realitzar un mateix pla formatiu.

DURADA DE LES PRÀCTIQUES

La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu.

La durada total de les practiques CURRICULARS serà de 180 hores  (reconeixement de  6 ECTS optatius).

Els convenis de pràctiques es gestionen per cursos, considerant la data d'inici de curs el 16 de setembre i la data de finalització el 15 de setembre de l'any següent. La pràctica ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic.

La data límit de finalització de qualsevol pràctica serà com a màxim el 15 de setembre de cada curs, tot i que el termini per presentar a tramitació convenis de pràctiques a l'Oficina de Cooperació Educativa serà a mitjans de juliol (encara que la pràctica es dugui a terme durant el mes d'agost i/o primers quinze dies de setembre)

PROCEDIMENT

1_Publicació Oferta a la web

Les ofertes de pràctiques a la UPC seran publicades per l'Oficina de Cooperació Educativa de l’ETSAB, informant de la dedicació, data d’inici prevista , duració i l’import de l’ajut a l’estudi.

Una vegada seleccionat l’estudiant s’haurà de fer la tramitació del conveni de pràctiques.

2_Sol·licitud pràctica curricular a la pròpia UPC (com a mínim 20 dies abans de la data d’inici de la pràctica)

Lliurar a l'OCCE ETSAB la documentació:

Una vegada autoritzada la pràctica pel tutor  de l'ETSAB s'enviarà e-mail a l'estudiant per que formalitzi el CCE.

3_Formalització CCE Curricular a la pròpia UPC (com a mínim 15 dies abans de la data d’inici de la pràctica)

Lliurar a l'OCCE ETSAB la documentació de Conveni de Cooperació Educativa curricular a la pròpia UPC (model específic, no és vàlid el genèric de la web)

Les signatures dels documents hauran de ser originals i no escanejades o fotocopiades. No s'acceptaran convenis omplerts a mà ni esmenats.

Completada aquesta etapa de la tramitació del conveni (tramitació a l’Oficina CCE, gestió signatures director ETSAB i vicerector, gestió alta a la Seguretat Social per part de la UPC) s'enviarà un e-mail al professor assignat pel departament/grup de recerca i a l’estudiant per que passin a recollir les seves còpies del conveni ja signades i es podrà iniciar la pràctica en la data prevista.

4_Final de la pràctica curricular (com a màxim 1 mes des de la data de finalització de la pràctica)

Lliurar a l'OCCE ETSAB la documentació de final de pràctica, a través d’ATENEA

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC.