Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla de recerca - Plan de Investigación - Research Plan

 

 

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Pla de Recerca

Curs 2021-22

Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones existentes

Plan de Investigación

Curso 2021-22

Doctoral degree in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings

Research Plan

Academic year 2021-22

Documentació a lliurar:

Un fitxer en PDF, segons aquest format.


 

Documentación a entregar:

Un fichero en PDF, según este  formato. 

 

 

Documentation to be delivered:

One PDF file, according with this format.

 

 

 

PRIMER SEMESTRE / PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER

DiaLugarHora

Lliurament del treball

Entrega del trabajo

Delivery of the work

Del 25 al 28 de febrer de 2022

Del 25 al 28 de febrero de 2022

From February 25th to February 28th 2022

 

ATENEA PhD ---

 


Presentació davant el tribunal

Presentación ante el tribunal

Presentation before a committee

10 de març de 2022

10 de marzo de 2022

March 10th 2022

Aula A-BPFC

9:30 hores

(horari Bcn)

 

Doctorands que presentaran:

Ordre d'actuació:

NOM DIRECTORS TÍTOL Tribunal
Chi, Yuwei

Director: Mendoza Ramirez, Hector

Codirectora: Zaragoza de Pedro, Maria Isabel

 

The Investigation into the Archives of Architectural Manuscripts. A Comparative Study of Architecture Education in ETSAB and SEU Arch.

President: Lluís Giménez

Secretari: Isidro Navarro

Vocal: Salvador Gilabert

 

 

IMPORTANT! Els doctorands/des han d’informar el seu director/a que entri a la plataforma AteneaPhD a “validar” el treball depositat.  Sense aquest requisit, no es podrà realitzar la presentació davant el tribunal.  Així mateix, han de consultar aquest web per conèixer la data i hora de presentació (i possibles canvis) e informar el seus directors.  No s’envien emails informant personalment.


IMPORTANTE! Los doctorandos/as deben informar a su director/a de que entre a la plataforma AteneaPhD a “validar” el trabajo depositado.  Sin este requisito, no se podrá realizar la presentación ante el tribunal.  Así mismo deben consultar este web para saber la fecha y hora de presentación (y posibles cambios) e informar de ello a sus directores.  No se envían emails informando personalmente.

 

IMPORTANT! Doctoral students must inform their director to enter the AteneaPhD platform to "validate" the submitted work. Without this requirement, the presentation to the committee will not be possible. They must also consult this website to find out the date and time of presentation (and possible changes) and inform their directors. No personal email is sent

meet.google.com/amk-cgex-vpv