Saltar al contenido (pulsar Return)

proteccion-datos

Informació de protecció de dades Información de protección de datos / Data protection information

Responsable del tractament / Responsable del tratamiento / Responsible for the treatment

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona / Barcelona School of Architecture

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades / Datos del delegado de Protección de Datos / Data of the Data Protection Delegate

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Finalitat del tractament / Finalidad del tratamiento / Purpose of the treatment

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment) / Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (consentimiento) / Organization of seminars, congresses, seminars and courses (consent). 

 

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.) / Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.) / UPC institutional publications (reports, news, images, etc.) 

Legitimació / Legitimación / Legitimation

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament / Basado en el consentimiento que se le solicita, puede retirar su consentimiento poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento / Based on the consent requested, you can withdraw your consent by contacting the data controller.

Destinataris / Destinatarios / Recipients

 

A les sessions virtruals: (1) El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants  (2) La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon 

En las sesiones virtruales: (1) Su nombre y apellidos o identificador en la sesión será visible al resto de participantes (2) Su imagen y/o voz será accesible al resto de participantes en caso de que active la cámara y /o micrófono 

In the virtual sessions: (1) Your name and surname or identifier in the session will be visible to the other participants (2) Your image and / or voice will be accessible to the other participants in case you activate the camera and / or microphone


Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal / Sus datos no se cederán a terceros, salvo que sea de obligación legal / Your data will not be passed on to third parties unless it is legally required to do so.

Drets de las persones / Derechos de las personas / Rights of the people

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades / Solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos / Request access, rectification or deletion, limitation of treatment. Oppose treatment. Data portability

Termini de conservació / Plazo de conservación / Shelf life

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació. / Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política de conservación / As needed for any of the purposes described in our conservation policy 

Reclamació / Reclamación / Claim

 

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT / Si no es satisfactorio el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la APDCAT / When you have not been satisfied the exercise of your rights, you can file a claim with the APDCATapdcat.gencat.cat(obriu en una finestra nova)