Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció de les Sessions informatives màsters EtsaB

Descripció / Descripción / Description

A la sessió intervindran coordinadores i coordinadors del Màster i de cadascuna de les seves línies, per presentar-les. Si vols fer una consulta fes-ho a través del xat i es comentaran en acabar la presentació. Per al funcionament més àgil de la sessió, evitant sobrecarregar la xarxa, s'hauran de desactivar la càmera i el micròfon. Es recorda que nom i cognoms, o identificador de G Suite, seran visibles per la resta d'assistents.

En la sesión intervendrán coordinadoras y coordinadores del Máster y de cada una de sus líneas, para presentarlas. Si quieres hacer una consulta hazlo a través del chat y se comentarán al terminar la presentación. Para el funcionamiento más ágil de la sesión, evitando sobrecargar la red, deberán desactivarse la cámara y el micrófono. Se recuerda que nombre y apellidos, o identificador de G Suite, serán visibles para el resto de asistentes.

The session will be attended by coordinators of the Master's and each of its lines, to present them. If you have a query please do so through chat and discuss at the end of the presentation. For more streamlined operation of the session, preventing network overload, should turn off the camera and microphone. Remember that name, or identifier Suite G, will be visible to other participants.

Característiques tècniques / Características técnicas / Technical characteristics

Per a participar a les sessions hauràs d’estar inscrit

La sessions s'oferiran de forma telemàtica amb Hangout Meets. T’enviarem l’enllaç de participació per correu electrònic dijous 28 a la tarda. Per assistir et recomanem que et connectis amb navegador Google Chrome o Firefox. A l'accedir-hi prestes el teu consentiment a la UPC per al tractament de les dades personals, tal com es descriu a la taula d'informació bàsica de protecció de dades

Para participar en las sesiones deberás estar inscrito

La sesiones se ofrecerán de forma telemática con Hangout Meets. Te enviaremos el enlace de participación por correo electrónico el jueves 28 por la tarde. Para asistir te recomendamos que te conectes con navegador Google Chrome o Firefox. Al acceder prestas tu consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos personales, tal como se describe en la tabla de información básica de protección de datos

To participate in the sessions have to be registered

Sessions will be offered online with Hangout Meets. We will send you the link to share by email Thursday 28 in the afternoon. To attend recommend that you connect with Google Chrome or Firefox browser. The access you lend your consent to the UPC for the treatment of personal data, as described in the table of basic information data protection

 

Informació bàsica de protecció de dades Información de protección de datos / Data protection information

Responsable del tractament / Responsable del tratamiento / Responsible for the treatment

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona / Barcelona School of Architecture

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades / Datos del delegado de Protección de Datos / Data of the Data Protection Delegate

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Finalitat del tractament / Finalidad del tratamiento / Purpose of the treatment

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment) / Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (consentimiento) / Organization of seminars, congresses, seminars and courses (consent). 

 

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.) / Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.) / UPC institutional publications (reports, news, images, etc.) 

Legitimació / Legitimación / Legitimation

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament


Basado en el consentimiento que se le solicita, puede retirar su consentimiento poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento


Based on the consent requested, you can withdraw your consent by contacting the data controller.

Destinataris / Destinatarios / Recipients

 

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite. La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite

Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través de Googlei a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield.

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.


Tu nombre y apellidos o identificador a la sesión será visible al resto de participantes en el momento de asistir a la sesión mediante Hangouts Meet de G Suite. Tu imagen y/o voz será accesible al resto de participantes en el caso de que active la cámara y/o micrófono en el momento de asistir a la sesión mediante Hangouts Meet de G Suite.

Usaremos una infraestructura virtual de acuerdo con un modelo de computación en la nube a través de Google y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.

Tus datos no se cederán a terceros, salvo que sea de obligación legal


Your first and last name or ID in the session will be visible to other attendees when you attend the session using G Suite Hangouts Meet. Your image and/or voice will be accessible to other participants if you turn on the camera and/or microphone while attending the session using G Suite Hangouts Meet. 

 We will use a virtual infrastructure according to a cloud computing modelo through Google and under the EU-US Privacy Shield agreement. 

Your data will not be passed on to third parties, unless legally required.

Drets de las persones / Derechos de las personas / Rights of the people

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació / Plazo de conservación / Shelf life

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.


Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política de conservación


As needed for any of the purposes described in our conservation policy 

Reclamació / Reclamación / Claim

 

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT


Si no es satisfactorio el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la APDCAT


When you have not been satisfied the exercise of your rights, you can file a claim with the APDCATapdcat.gencat.cat(obriu en una finestra nova)