Saltar al contenido (pulsar Return)

Requeriments específics Projectes


Requeriments específics 

Aquest programa autoritza les lectures de tesis en dues comissions.


Documents per presentar a la 1a Comissió Acadèmica:

 • Un exemplar definitiu de la tesi, en paper (amb enquadernat provisional, per si la Comissió demana modificacions). Aquest requeriment no serà exigible mentre les circumstàncies de la pandèmia impedeixin el lliurament.
 • Un fitxer definitiu de la tesi, en PDF pujat a AteneaPhD
 • Model Resum Tesi DOC – Resums de la tesi en paper
 • Model ADT - Autorització del director de tesi
 • Proposta raonada, per part del director de la tesi, de 4 experts, externs a la UPC, amb els seus respectius currículums. La Comissió Acadèmica decidirà si selecciona els dos requerits entre els proposats, o bé sol·licita els informes a altres experts.
 • Llista prioritzada de deu doctors per a conformar el tribunal, presentada pel director de tesi. La Comissió Acadèmica es reserva el dret de triar als 7 membres (5 titulars més 2 suplents) d'entre els de la proposta o a altres experts que no estiguin inclosos en ella. Un mínim de 4 membres del tribunal seran Doctors Arquitectes.
 • Currículum dels membres del tribunal, del llistat anterior, externs a la UPC


En cas de "Menció Internacional" del títol de doctor s'hauran de presentar també els documents:

 • Model MI - Sol·licitud de Menció Internacional del títol de doctor/a:
 • Model AA - Aval i Autorització per a la Menció Internacional:
 • Certificat justificatiu de l'estada de recerca o d'estudis


Documents per presentar a la 2a Comissió Acadèmica:

 

 • Informes dels dos experts.

Els directors de la tesi o bé els doctorands, segons acordin entre ells, hauran sol·licitat els informes als experts designats a la primera Comissió. La Comissió Acadèmica els examinarà  i, a partir d'ells, valorarà l'oportunitat de dipòsit del treball presentat. En cas negatiu, podrà demanar les rectificacions oportunes o bé rebutjar el dipòsit.

 

En cas positiu, la Comissió emetrà el

 

 • Model ADU - Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica. 

 

Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica i s'hagin rebut a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents requerits, degudament signats. S'haurà de lliurar, a més, un exemplar de la tesi final, amb l'enquadernat definitiu (que es farà arribar al Departament del Programa)

Requerimientos específicos

 

Este programa autoriza las lecturas de tesis en dos comisiones.

 

Documentos a presentar a la 1ª Comisión Académica:

 

 • Un ejemplar definitivo de la tesis, en papel (con encuadernado provisional, por si la Comisión solicita modificaciones). Este requerimiento no será exigible mientras las circunstancias de la pandemia impidan su entrega.
 • Un fichero definitivo de la tesis, en PDF, subido a Atenea PhD
 • Modelo Resumen Tesis DOC – Resúmenes de la tesis en papel 
 • Modelo ADT - Autorización del director de tesis
 • Propuesta razonada, por parte del director de la tesis, de 4 expertos, externos a la UPC, con sus respectivos currículums. La Comisión Académica decidirá si selecciona los dos requeridos entre los propuestos, o bien solicita los informes a otros expertos.
 • Lista priorizada de diez doctores para conformar el tribunal, presentada por el director de tesis. La Comisión Académica se reserva el derecho de escoger a los 7 miembros (5 titulares más 2 suplentes) de entre los de la propuesta o a otros expertos que no estén incluidos en ella. Un mínimo de 4 miembros del tribunal serán Doctores Arquitectos. 
 • Currículum de los miembros del tribunal, del listado anterior, externos a la UPC

 

En caso de "Mención Internacional" del título de doctor se deberán presentar también los documentos:

 

 • Modelo MI - Solicitud de la Mención internacional del título de doctor/a:
 • Modelo AA - Aval y Autorización para la Mención Internacional:
 • Certificado justificativo de la estancia de investigación o de estudios

 

Documentos a presentar a la 2a Comisión Académica:

 

 • Informes de los dos expertos

Los directores de la tesis o bien los doctorandos, según acuerden entre ellos, habrán solicitado los informes a los expertos designados en la primera Comisión. La Comisión Académica los examinará y a raíz de ellos valorará la oportunidad de depósito del trabajo presentado. En caso negativo, podrá pedir las rectificaciones oportunas o bien rechazar el depósito. 

 

En caso positivo, la Comisión emitirá el 

 

 •  Modelo ADU - Informe de calidad y autorización de la comisión académica.

 

Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica y se hayan recibido en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos requeridos, debidamente firmados. Se deberá entregar, además, un ejemplar de la tesis final, con el encuadernado definitivo (que se hará llegar al Departamento del Programa)

 

 

Specific requirements

 

This program authorizes the thesis reading in two meetings.

 

Documents to be submitted to the 1st Academic Committee: 


 • A copy of the completed doctoral thesis, on paper (with provisional binding, in case the Comission requests modifications) This requirement will not be mandatory as long as the pandemic makes delivery difficult.
 • Completed doctoral thesis in PDF uploaded to AteneaPhD
 • Resum Tesi DOC  - Abstracts of the these, on paper 
 • ADT - Authorization by the thesis supervisor
 • Reasoned proposal, by the director of the thesis, of four expert doctors, external to the UPC, including their c.v. The Academic Committee will decide whether to select the two required from the proposed ones, or to request the reports from other experts.
 • Prioritized list of ten doctors to form the examination panel, presented by the thesis director. The Academic Committee reserves the right to choose the 7 members (5 members plus 2 substitutes) from among those in the proposal or from  other experts who are not included in it. A minimum of 4 members will be Doctors Architects. 
 • Curriculum of each proposed member of the examination panel, not belonging to the UPC

 

 

If the “International doctor” mention is requested, in addition to the documents listed above, the following ones are needed:

 

 • MI - Doctorate mention - Application for the International Doctorate mention
 • AA- Approval and authorization for the International doctor mention
 • Certificate in support of the stay of research or studies


Documents to be submitted to the 2nd Academic Committee:


 • Reports from the two expert doctors.

The thesis supervisors or the doctoral student, as agreed between them, shall have requested the reports from the two experts appointed in the first Committee meeting. The Academic Committee will examine them and assess the opportunity to deposit the work presented. They may request the necessary corrections or reject it. 

 

If approved, the Academic Committee will issue the

 

 • ADU  – Thesis quality report and authorization by the Academic Committee. 

 

The thesis enrollment may be made once the authorization of the Academic Committee has been obtained and all the required documents, duly signed, have been received at the Doctorate Office. 

In addition, must be submitted a paper copy of the final doctoral thesis, with the final binding (which will be sent to the Program Department).

                                                                                                                                                CALENDARI DE REUNIONS DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA