Saltar al contenido (pulsar Return)

Depósito de la tesis, Doctorado en "Urbanismo"

Requeriments específics

El director/a de tesi indicarà al doctorant com procedir amb la documentació, per a la seva posterior presentació a la Secretaria de Doctorat.

Si us plau, consulta als “Requeriments Generals”, en quin format o com aconseguir i lliurar aquests documents.

Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica i s'hagin rebut a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents requerits, degudament signats

Requerimientos específicos

El director/a de tesis indicará al doctorando cómo proceder con la documentación, para su posterior presentación en la Secretaría de Doctorado.

Por favor, consulta en los “Requerimientos Generales”, en qué formato o cómo conseguir y entregar estos documentos.

Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica y se hayan recibido en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos requeridos, debidamente firmados

Specific requirements

The coordinator of this program or the thesis director will tell each doctoral student how to proceed with the documentation, for later presentation in the Doctorate Office.

Please, see the “General requirements” to learn in which format or how to get or submit these documents.

The thesis enrollment may be made once the authorization of the Academic Committee has been obtained and all the required documents, duly signed, have been received at the Doctorate Office.