Saltar al contenido (pulsar Return)

Depósito de la tesis, Doctorado en "Arquitectura, Energía y Medio Ambiente"

Requeriments específics

Aquest programa autoritza les lectures de tesis en dues comissions.

Documents a presentar a la 1a Comissió Acadèmica:

 • Un exemplar de la tesi, en paper. (Per a la 1a comissió, el format pot ser provisional)
 • Proposta raonada, per part del director de la tesi, de dos doctors experts, externs a la UPC


Documents a presentar a la 2a Comissió Acadèmica:

 

 • Model IE – Informes d'experts externs
 • Model ADU - Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica. Ha de lliurar-se   d'acord amb les instruccions del director de tesi, per a ser signat pel Coordinador/a del programa.
 • Model T - Proposta del tribunalEls documents per a aquest Programa es lliuren directament a la Coordinadora del programa i des d'allà els faran arribar a la Secretaria.


Si us plau, consulta als “Requeriments Generals”, en quin format o com aconseguir i lliurar aquests documents.

 

Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica i s'hagin rebut a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents requerits, degudament signats.

 

Requerimientos específicos

Este programa autoriza las lecturas de tesis en dos comisiones.


Documentos a presentar a la 1ª Comisión Académica:

 

 • Un ejemplar de la tesis, en papel. (Para la 1ª comisión, el formato puede ser provisional)
 • Propuesta razonada, por parte del director de la tesis, de dos doctores expertos, externos a la UPC 

Documentos a presentar a la 2a Comisión Académica:

 

 • Modelo IE – Informes de expertos externos
 • Modelo ADU - Informe de calidad y autorización de la comisión académica. Debe entregarse de acuerdo con las instrucciones del director de tesis, para ser firmado por el Coordinador/a del programa.
 • Modelo T - Propuesta del tribunal

 

Los documentos para este Programa se entregan directamente a la Coordinadora del programa y desde allí los harán llegar a la Secretaría.

 

Por favor, consulta en los “Requerimientos Generales”, en qué formato o cómo conseguir y entregar estos documentos.

 

Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica y se hayan recibido en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos requeridos, debidamente firmados.

 

 

Specific requirements

 

This program authorizes the thesis reading in two meetings.

 

Documents to be submitted to the 1st Academic Committee:

 

 • A copy of the doctoral thesis, in paper. (For this 1rst committee, the format can be provisional)
 • Reasoned proposal, by the director of the thesis, of two expert doctors, external to the UPC

Documents to be submitted to the 2nd Academic Committee:

 

 • IE - External referee reports
 • The ADU  – Thesis quality report and authorization by the Academic Committee.  It must be submitted in accordance with the instructions of the thesis director, to be signed by the Program Coordinator.
 • T - Proposal for the Appointment of the Examination Panel

  

The documents for this Program should be delivered directly to the program Coordinator. From there, they will be sent to the Doctorate Office.

 

Please, see the “General requirements” to learn in which format or how to get or submit these documents.

 

The thesis enrollment may be made once the authorization of the Academic Committee has been obtained and all the required documents, duly signed, have been received at the Doctorate Office.