Saltar al contenido (pulsar Return)

Depósito de la tesis, Doctorado en "Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica"

Requeriments específics

 

Aquest programa autoritza les lectures de tesis en dues comissions.

Documents per presentar a la 1a Comissió Acadèmica:

 • Un exemplar definitiu de la tesi, en paper. (Per a la 1a comissió, el format pot ser provisional)
 • Model Resum Tesi DOC – Resums de la tesi en paper
 • Model ADT - Autorització del director de tesi
 • Proposta raonada, per part del director de la tesi, de dos doctors experts, externs a la UPC
 • Breu currículum d'aquests experts


En cas de "Menció Internacional" del títol de doctor s'hauran de presentar també els documents:

 • Model MI - Sol·licitud de la Menció Internacional del títol de doctor/a:
 • Model AA - Aval i Autorització per a la Menció Internacional:
 • Certificat justificatiu de l'estada de recerca o d'estudis


Documents per presentar a la 2a Comissió Acadèmica:

 • Model IE – Informes d'experts externs
 • Model ADU - Informe de qualitat i autorització de la comissió acadèmica. Ha de lliurar-se d'acord amb les instruccions del director de tesi, per a ser signat pel Coordinador/a del programa.
 • Model T - Proposta del tribunal
 • Currículum de cadascun dels membres del tribunal que siguin de fora de la UPC


Els documents per a aquest Programa es lliuren directament al Departament del Programa (4a planta) i des d'allà els faran arribar a la Secretaria.

Si us plau, consulta als “Requeriments Generals”, en quin format o com aconseguir i lliurar aquests documents. Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica i s'hagin rebut a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents requerits, degudament signats

Requerimientos específicos

 

Este programa autoriza las lecturas de tesis en dos comisiones.

 

Documentos a presentar a la 1ª Comisión Académica:

 

 • Un ejemplar definitivo de la tesis, en papel. (Para la 1ª comisión, el formato puede ser provisional)
 • Modelo Resumen Tesis DOC – Resúmenes de la tesis en papel 
 • Modelo ADT - Autorización del director de tesis
 • Propuesta razonada, por parte del director de la tesis, de dos doctores expertos, externos a la UPC
 • Breve currículum de dichos expertos

 

En caso de "Mención Internacional" del título de doctor se deberán presentar también los documentos:

 

 • Modelo MI - Solicitud de la Mención internacional del título de doctor/a:
 • Modelo AA - Aval y Autorización para la Mención Internacional:
 • Certificado justificativo de la estancia de investigación o de estudios

 

Documentos a presentar a la 2a Comisión Académica:

 

 • Modelo IE – Informes de expertos externos
 • Modelo ADU - Informe de calidad y autorización de la comisión académica. Debe entregarse de acuerdo con las instrucciones del director de tesis, para ser firmado por el Coordinador/a del programa.
 • Modelo T - Propuesta del tribunal
 • Curriculum de cada uno de los miembros del tribunal que sean de fuera de la UPC

 

 

Los documentos para este Programa se entregan directamente en el Departamento del Programa (4a planta) y desde allí los harán llegar a la Secretaría.

 

Por favor, consulta en los “Requerimientos Generales”, en qué formato o cómo conseguir y entregar estos documentos. Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica y se hayan recibido en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos requeridos, debidamente firmados

 

 

Specific requirements

 

This program authorizes the thesis reading in two meetings.

 

Documents to be submitted to the 1st Academic Committee:

 

 • A copy of the completed doctoral thesis, in paper. (For this 1rst committee, the format can be provisional)
 • Resum Tesi DOC  - Abstracts of the these, on paper 
 • ADT - Authorization by the thesis supervisor
 • Reasoned proposal, by the director of the thesis, of two expert doctors, external to the UPC
 • Brief CV of these experts

 

If the “International doctor” mention is requested, in addition to the documents listed above, the following ones are needed:

 

 • MI - Doctorate mention - Application for the International Doctorate mention
 • AA- Approval and authorization for the International doctor mention
 • Certificate in support of the stay of research or studies

 

Documents to be submitted to the 2nd Academic Committee:

 

 • IE- External referee reports
 • The ADU ADU  – Thesis quality report and authorization by the Academic Committee.  It must be submitted in accordance with the instructions of the thesis director, to be signed by the Program Coordinator.
 • T- Proposal for the Appointment of the Examination Panel 
 • Curriculum of each member of the tribunal not belonging to the UPC

  

 

The documents for this Program should be delivered directly to the Doctoral Program (4th floor). From there, they will be sent to the Doctorate Office.

 

Please, see the “General requirements” to learn in which format or how to get or submit these documents. The thesis enrollment may be made once the authorization of the Academic Committee has been obtained and all the required documents, duly signed, have been received at the Doctorate Office.