Saltar al contenido (pulsar Return)

Depósito de la tesis, Doctorado en "Teoría e Historia de la Arquitectura"

Requeriments específics


Documents per presentar a la Comissió Acadèmica:

 • Un exemplar definitiu de la tesi, en paper
 • Un PDF definitiu de la tesi, penjat a Atenea PhD
 • Model Resum Tesi DOC – Resums de la tesi en paper
 • Model ADT - Autorització dels directos de tesi
 • Model T - Proposta del tribunal
 • Currículum de cadascun dels membres del tribunal que siguin de fora de la UPC
 • Model DAD - Document d'Activitats del Doctorand generat a Atenea PhD
 • Informe dels directors de   Tesi, de redacció lliure, que inclogui, entre altres aspectes: 1.-Objectius assolits amb la tesi en relació amb els objectius inicials de la proposta de tesi/pla de recerca; 2.-Metodologia utilitzada; 3.-Si la Tesi s'ha realitzat en el marc d'algun projecte o contracte de recerca amb finançament específic (en cas afirmatiu, especificar-ho); 4.-Valoració de la tesi en relació amb altres projectes i vinculació amb les línies de recerca de la unitat estructural/Dept.
 • Model IE – Informes d'experts externsEn cas de "Menció Internacional" del títol de doctor s'hauran de presentar també els documents:

 • Model MI - Sol·licitud de la Menció Internacional del títol de doctor/a:
 • Model AA - Aval i Autorització per a la Menció Internacional:
 • Certificat justificatiu de l'estada de recerca o d'estudis


El Model ADU el realitzarà la pròpia Comissió.


Si us plau, consulta als “Requeriments Generals”, en quin format o com aconseguir i lliurar aquests documents. Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica i s'hagin rebut a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents requerits, degudament signats

Requerimientos específicos

 

Documentos a presentar a la Comisión Académica:

 

 • Un ejemplar definitivo de la tesis, en papel
 • Un PDF definitivo de la tesis, subido a Atenea PhD
 • Modelo Resumen Tesis DOC – Resúmenes de la tesis en papel 
 • Modelo ADT - Autorización de los directores de tesis
 • Modelo T - Propuesta del tribunal
 • Curriculum de cada uno de los miembros del tribunal que sean de fuera de la UPC
 • Modelo DAD - Documento de Actividades del Doctorando, generado en Atenea PhD
 • Informe de los directores de Tesis, de redacción libre, que incluya, entre otros aspectos: 1.-Objetivos logrados con la tesis en relación con los objetivos iniciales de la propuesta de tesis/plan de investigación; 2.-Metodologia utilizada; 3.-Si la Tesis se ha realizado en el marco de algún proyecto o contrato de investigación con financiación específico (en caso afirmativo, especificarlo); 4.-Valoración de la tesis en relación con otros proyectos y vinculación con las líneas de investigación de la unidad estructural/depto.
 • Modelo IE – Informes de expertos externos

 

En caso de "Mención Internacional" del título de doctor se deberán presentar también los documentos:

 

 • Modelo MI - Solicitud de la Mención internacional del título de doctor/a:
 • Modelo AA - Aval y Autorización para la Mención Internacional:
 • Certificado justificativo de la estancia de investigación o de estudios

 

El Modelo ADU lo realizará la propia Comisión.

 

Por favor, consulta en los “Requerimientos Generales”, en qué formato o cómo conseguir y entregar estos documentos. Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica y se hayan recibido en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos requeridos, debidamente firmados

 

 

Specific requirements

 

 

Documents to be submitted to the Academic Committee:

 

 • A copy of the completed doctoral thesis, in paper
 • Completed doctoral thesis in PDF, uploaded to Atenea PhD
 • Resum Tesi DOC  - Abstracts of the these, on paper 
 • ADT - Authorization by the thesis supervisor
 • T- Proposal for the Appointment of the Examination Panel 
 • Curriculum ofeach member of the tribunal not belonging to the UPC
 • DAD - Doctoral Student Activity Report generated in Atenea PhD
 • Report of the Thesis Director, in a free format, which includes, among other aspects: 1.-Objectives achieved with the thesis in relation to the initial objectives of the proposed thesis / research plan; 2.-Methodology used; 3.- If the thesis has been done within the framework of any project or research contract with specific funding (if so, specify); 4.-Assessment of the thesis in relation to other projects and linkage with the lines of research of the structural unit / department.
 • IE- External referee reports

 

If the “International doctor” mention is requested, in addition to the documents listed above, the following ones are needed:

 

 • MI - Doctorate mention - Application for the International Doctorate mention
 • AA- Approval and authorization for the International doctor mention
 • Certificate in support of the stay of research or studies

 

The ADU report will be drawn up by the Academic Committee.

 

Please, see the “General requirements” to learn in which format or how to get or submit these documents. The thesis enrollment may be made once the authorization of the Academic Committee has been obtained and all the required documents, duly signed, have been received at the Doctorate Office.