Saltar al contenido (pulsar Return)

Depósito de la tesis, Doctorado en "Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo"

Requeriments específics

Aquest programa facilita les gestions per a la lectura de la tesi, realitzant els tràmits indicats a la plataforma Atenea, a la qual els estudiants matriculats poden accedir mitjançant aquest link:  http://atenea.upc.edu/course/view.php?id=16616

Per als estudiants que van iniciar el doctorat a partir del curs 2018/19, serà requisit per a poder passar l'avaluació positiva de la Comissió Acadèmica el disposar, com a mínim, d'una publicació en una revista indexada o bé d'una aportació amb impacte (justificat per evidencies contrastades). Per als estudiants que van iniciar el doctorat amb anterioritat, aquest requisit no serà obligatori, però si recomanable.


Es podrà realitzar la matrícula de la tesi, quan s'hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica, a través de l'Atenea i, a més, s'hagin lliurat a la Secretaria de doctorat la totalitat dels documents, en la forma que s'indica en els "Requeriments generals".

 

Requerimientos específicos

Este programa facilita las gestiones para la lectura de la tesis, realizando los trámites indicados en la plataforma Atenea, a la que los estudiantes matriculados pueden acceder mediante este link: http://atenea.upc.edu/course/view.php?id=16616

Para los estudiantes que iniciaron el doctorado a partir del curso 2018/19, será requisito para poder pasar la evaluación positiva de la Comisión Académica el disponer, como mínimo, de una publicación en una revista indexada o bien de una aportación con impacto (justificado por evidencias contrastadas). Para los estudiantes que iniciaron el doctorado con anterioridad, este requisito no será obligatorio, pero si recomendable.

Se podrá realizar la matrícula de la tesis, cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Académica, a través de la Atenea  y, además, se hayan entregado en la Secretaría de doctorado la totalidad de los documentos, en la forma que se indica en los "Requerimientos generales".

Specific requeriments

This program starts the reading procedure through the Atenea platform, to which enrolled students can access through this link: http://atenea.upc.edu/course/view.php?id=16616 

For students who started the PhD from the academic year 2018/19, it will be a requirement to have at least one publication in an indexed journal or a contribution with impact (justified by contrasted evidence) in order to pass the positive evaluation of the Academic Committee. For students who started the PhD before, this requirement is not mandatory but recommended.


Later, all the required documents should be handled to the Doctorate Office, as indicated in the "General requirements"