Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla de recerca - Plan de Investigación - Research Plan

Doctorat en Urbanisme

Pla de Recerca 

Doctorado en Urbanismo 

Plan de Investigación

Doct. degree in Urbanism 

Research Plan

Documentació a lliurar

 

Un fitxer PDF, pujat a ATENEA PhD

 

 

Documentación a entregar

 

Un fichero PDF, subido a ATENEA PhD

 

Documentation to be delivered

 

One PDF, uploaded to ATENEA PhD

 


PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CURS 2023-2024/

FIRST ORDINARY CALL OF THE ACADEMIC YEAR 2023-2024

Dia/DayLugar/Place

Lliurament del treball

Entrega del trabajo

Delivery of the work

Del 30 d'octubre al 2 de novembre de 2023.

From 30th October to 2nd November, 2023

 

ATENEA PhD

 

Modalidad de presentación/

Presentation method

Hora/Timetable

Presentació davant el tribunal

Presentation before a committee

21 de novembre de 2023

21th November 2023

Presencialment

(Sala de Graus ETSAB)

 

A partir de les 12:00 h

(ver tabla inferior)

 Tribunal:

- Presidenta:  Maria Rubert de Ventós       
- Secretari: Julián Galindo González
- Vocal:  Melisa Pesoa Marcilla
        

Temps de defensa / Tiempo de defensa / Defence time:

- 10 minuts màxim d'exposició del tema, avenços i altres punts d'interès. 

- 10 minutos máximo de exposición del tema, avances y otros puntos de interés.

- 10 minutes maximum of presentation of the topic, progress and other points of interest.

 

Doctorand/a DIAZ-ASENSIO GARCIA, VICTOR
Direcció

BATLLE DURANY, ENRIC

MORÁN NÚÑEZ, FRANCISCA JOSEFA

Títol El paisaje como ciudad. El territorio, el campo y el jardín como modelos
Hora defensa

12:00 h

 

Doctorand/a FREIRE SILVA, MARÍA JOSÉ
Direcció

MARTI CASANOVAS, MIQUEL

Títol El ensanche de la ciudad de Quito a partir de la primera modernidad: 1908 - 1945. Mosaicos diversos que se tejen junto al damero colonial
Hora defensa

12:30 h

 

Doctorand/a PASTOR VILA, SANTIAGO
Direcció

GÓMEZ ESCODA, EULÀLIA MARIA

MARTIN RAMOS, ANGEL FRANCISCO

Títol El pla ARA, Arquitectura i Rehabilitació d'Alcoi: una estratègia singular en l'acció urbanística contemporània
Hora defensa

13:00 h

 

IMPORTANT! Els doctorands/des han d’informar el seu director/a que entri a la plataforma AteneaPhD a “validar” el treball dipositat.  Sense aquest requisit, no es podrà realitzar la presentació davant el tribunal.  Així mateix, han de consultar aquest web per conèixer la data i hora de presentació (i possibles canvis) e informar el seus directors.  No s’envien emails informant personalment.

IMPORTANTE! Los doctorandos/as deben informar a su director/a de que entre a la plataforma AteneaPhD a “validar” el trabajo depositado.  Sin este requisito, no se podrá realizar la presentación ante el tribunal.  Así mismo deben consultar este web para saber la fecha y hora de presentación (y posibles cambios) e informar de ello a sus directores.  No se envían emails informando personalmente.

IMPORTANT! Doctoral students must inform their director to enter the AteneaPhD platform to "validate" the submitted work. Without this requirement, the presentation to the committee will not be possible. They must also consult this website to find out the date and time of presentation (and possible changes) and inform their directors. No personal email is sent