Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditacio Institucional ETSAB 2024

L’acreditació pot ser entesa com un procés, que respon a un mandat legal i que oficialitza o legalitza els títols atorgats per les universitats a l'estudiantat. Té com a objectiu últim assegurar als grups d’interès que els programes formatius oferts per les institucions universitàries reuneixen, no tan sols els requisits normatius, sinó que el «nivell formatiu» assolit pels seus graduats i graduades correspon al certificat per la universitat. A l’acreditació institucional, a més, se certifica que el centre universitari assegura aquest nivell formatiu per mitjà de processos ben establerts que impliquen la implantació de polítiques de garantia de la qualitat, el desplegament dels processos associats i l’anàlisi i millora d’aquests processos.

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys. Els requisits per obtenir-la són:

 • Que el centre hagi acreditat almenys la meitat dels títols oficials de grau i almenys la meitat dels títols oficials de màster que es troben al RUCT no declarats a extingir.
 • Que s'emeti un certificat afirmant que els títols de grau i de màster del centre inscrits al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) s'estan impartint de manera efectiva.
 • Que el centre disposi del certificat d'implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

Al setembre de 2023 s’ha iniciat el procés de l’avaluació per a la certificació de l’SGIQ de l’ETSAB, l’objectiu és comprovar que el sistema està implantat i desplegat a l’ETSAB, i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions que s’imparteixen. Inclou la revisió dels processos del SGIQ i la seva alienació amb els de la UPC, la revisió del manual de qualitat, implementació de quadre de comandament d’indicadors, revisió del mapa processos, elaboració del pla estratègic, etc.

Actuacions principals i calendari

Setembre 2023

 • Inici del procés
 • Formació i coordinació GPAQ-ETSAB

Setembre 2023 – Març 2024

 • Determinar els objectius de qualitat (pla estratègic, accions, indicadors, responsables i terminis) i la seva vinculació amb els de la UPC.
 • Revisar, actualitzar i adequar els processos del SGIQ a la realitat actual (*)
 • Encaixar els processos transversals amb els processos del centre, quan es doni el cas.
 • Elaborar un quadre de comandament amb els indicadors dels processos i de resultats (amb valors objectius a assolir).
 • Organitzar el sistema documental que provi la gestió adequada de les evidències que formen part de l’SGIQ.
 • Revisar, actualitzar o elaborar el manual de qualitat i el mapa de processos com a elements claus de tot el sistema.
 • Elaborar un pla de millora vinculat a l’SGIQ.
 • Elaborar un informe de revisió de l’SGIQ, amb informes de revisió de cada procés on s’analitzin els seus indicadors i es facin propostes de millora.

2a quinzena de març 2024

 • Lliurament document a AQU

1a quinzena de maig 2024

 • Visita prèvia del president del Comitè d’Avaluació Externa i tècnic d’AQU

1a quinzena setembre 2024

 • Visita definitiva del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per avaluar la implantació del SGIQ

(?) 2024

 • Si l’informe del CAE és positiu,  AQU emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que s’imparteixen i un segell d'acreditació institucional per l’ETSAB. Aquests segells tenen una vigència de cinc anys.

(*) Per a cada procés s’ha d’informar, com a mínim, de:

 • La finalitat: s’especifica el propòsit del procés.
 • L’abast: s’especifica l’àmbit/s d’aplicació del procés.
 • Les normatives/referències internes i externes aplicables.
 • La descripció: es descriu breument l’acció o accions per garantir l’assoliment de la finalitat (acompanyat d’un fluxgrama per expressar gràficament les diferents activitats que componen el procés).
 • Els indicadors que permeten mesurar i fer un seguiment.
 • Evidències: s’identifiquen els documents de resultats de la implantació del procés.
 • Responsabilitats: s’identifiquen els responsables i les funcions dels diferents agents del procés.
 • Els grups d'interès i la seva participació.