Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura i organització

Vista interior de l'escola

L'organització i el funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona vénen regulats pel seu reglament. Aquest document defineix l'estructura de govern i de gestió del centre, constituïda pels òrgans unipersonals que configuren l'Equip de Direcció (director/a, secretari/a, sotsdirectors/es i cap dels serveis) i pels òrgans col·legiats de govern, representació i consulta. El reglament especifica les funcions, l'elecció i/o el nomenament dels òrgans unipersonals, defineix la composició i les competències de cadascun dels òrgans col·legiats, així com el seu funcionament (convocatòria, sessions i adopció dels acords). Estableix, a més, el procediment d'elecció dels representants dels col·lectius que formen la comunitat de l'escola: personal docent i investigador, estudiants i personal d'administració i serveis. Els òrgans col·legiats de l'escola poden crear comissions deliberants o consultives, establint-ne les funcions, la composició i la vigència.

El reglament actualment vigent va ser aprovat pel Consell de Govern de la UPC el 17 de desembre de 2015 (Acord núm. 246/2015).