Òrgans de govern, representació i consulta

Junta d’escola

És l'òrgan de govern i de màxima representació de l'Escola. Vetlla per tal que el centre compleixi adequadament les funcions que li atribueixen la normativa vigent i els Estatuts de la UPC.

Comissió permanent

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta d’escola. Entre les seves funcions estan totes les relatives al funcionament ordinari de l'Escola com l'organització docent i l'elaboració de les normatives pròpies, els pressupostos, etc.

Comissió d’avaluació acadèmica

És l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a l'Escola i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del personal docent i investigador adscrit a l’ETSAB.

 

Òrgans col·legiats deliberants o consultius

Comissió Centre - Departaments

Exerceix les funcions de pont entre la Direcció de l'Escola i els diferents departaments o seccions amb seu a l’ETSAB.

Comissió d’estudis i de qualitat

És l'òrgan encarregat d’assessorar la direcció i la Junta d'Escola en els assumptes relacionats amb els ensenyaments que s'ofereixen. En particular vetllarà pel correcte funcionament i la qualitat docent dels estudis que oferta l'Escola, gestionant la coordinació vertical de cadascun dels estudis, i l’horitzontal entre ells, d’acord amb els coordinadors de curs. Podran existir tantes comissions d’estudis com titulacions faci l’ETSAB. També és funció d'aquesta comissió assegurar la continuada consistència, adequació i eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de l’ETSAB

 

Altres comissions deliberants o consultives

Comissió de biblioteca

És l’òrgan encarregat d'assessorar la direcció, la Junta d’escola i la Comissió permanent sobre la gestió, l'adquisició i la difusió dels fons bibliogràfics i documentals de la Biblioteca i de l'Arxiu Gràfic de l'ETSAB i dels departaments.

Comissió TIC

És l’òrgan encarregat d'assessorar la direcció, la Junta d’escola i la Comissió permanent sobre els serveis i equipament TIC adients per al correcte desenvolupament de la docència, la recerca i la gestió a l’ETSAB.

Comissió de convalidacions i reconeixements

És l’òrgan encarregat d’emetre propostes a la direcció sobre l’admissió d’estudiantat per via de trasllat o per convalidació parcial d’estudis estrangers. Així mateix, eleva a la UPC la proposta de reconeixement i convalidació d'assignatures d'altres estudis universitaris de grau, resol els reconeixements d'estudis universitaris de màster, així com el reconeixement acadèmic de crèdits per experiència laboral i professional. 

Comissions curriculars de blocs

Tenen la competència de realitzar l'avaluació curricular i el seguiment del rendiment dels estudiants de l’Escola. Existeixen tantes comissions curriculars com blocs definits al pla d’estudis.

Comissió pla d’estudis

És l'òrgan consultiu encarregat d'assessorar la direcció, la Junta d’escola i la Comissió permanent en la definició i posada en funcionament de nous plans d’estudis. Tindrà una subcomissió redactora que actuarà com a ponent.

Patronat de l'ETSAB

És l'òrgan col·legiat encarregat de fomentar la relació entre la societat i l'Escola.