Presentació

Els estudis de doctorat implantats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) són cursos universitaris oficials que tenen com a objectiu l’adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica d’alt nivell. Condueixen a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional espanyol.

 

Legislació

Aquests plans d’estudi estan regulats pel Real Decret 99/2011, que té per objecte l’organització dels estudis de doctorat (tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials). S’emmarquen dins de l’Espai europeu d'educació superior (EEES).

 

Garantia de qualitat

L’adhesió del sistema universitari espanyol a l' EEES comporta, entre altres compromisos, l’aplicació d’un sistema que assegura la qualitat de l’oferta formativa de l’ensenyament superior. La qualitat dels nostres títols es garanteix pels procediments de verificació i acreditació que han de superar. Aquests procediments inclouen avaluacions tant internes com externes a la Universitat, cosa que assegura una millora continuada.

Podeu consultar aquí el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l' Escola de Doctorat de la UPC 

 

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

El Real Decret 1509/2008, crea el Registre d’Universitats, Centres i Títols, en el que han d’inscriure’s les Universitats i els títols universitaris oficials amb validesa a tot el territori nacional espanyol.

A continuació, s’indiquen els programes que gestionem a la nostra Secretaria de Doctorat (Àmbit d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació) i les seves dades d’inscripció al RUCT: 

Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificación i de l'Urbanisme

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme


Informació acadèmica i organitzativa

Es poden consultar els detalls acadèmics i organitzatius dels programes que gestionem, accedint als enllaços següents de l'Escola de Doctorat de la UPC: 

Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Doctorat en Teoria e Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme