Vés al contingut (premeu Retorn)

Convenis de cotutela

El conveni de cotutela suposa la possibilitat d'obtenir el grau de doctor o doctora, simultàniament en dues universitats, una espanyola i l'altra estrangera, amb la presentació d'una sola tesi doctoral, en qualsevol de les dues universitats.
És necessària la formalització d'un CONVENI específic entre la UPC i l'altra universitat.

A tenir en compte:
El doctorand haurà de matricular-se cada any en ambdues institucions. A la UPC és obligatori que pagui la matrícula de tutoría cada curs acadèmic. També, el dipòsit i l'expedició del títol, en el seu moment.
S'haurà de realitzar i presentar un "Pla d'Investigació", a la UPC.
El doctorand/a passarà un mínim de sis mesos a cadascuna de les dues universitats. Els períodes poden ser no consecutius.
A més, s'hauran de complir la resta de requisits normatius aplicables als estudis de doctorat a cada universitat i els particulars que s'estableixin en el conveni individual de cotutela, en el seu cas.
Els estudis de doctorat a la UPC tenen una duració màxima de tres anys (dedicació a temps complet) o cinc anys (a temps parcial), amb possibles pròrrogues de dos o tres anys respectivament, prèvia autorització expressa de la Comissió Acadèmica del programa. La duració mínima és de dos anys, en cas de modalitat a temps complet i de quatre anys, en cas de temps parcial.

Procediment:


1. Preinscripció a la UPC
A més dels documents que se sol·liciten a l'aplicatiu de preinscripció amb caràcter general, en el cas de sol·licitar Conveni de Cotutela, serà necessari incloure també a l'esmentat aplicatiu en-línia:
-Un escrit, en format lliure, amb el títol "Conveni de Cotutela" on s'indiqui la intenció de formalitzar aquest conveni, detallant, entre altra possible informació, el nom del director/a de tesi UPC i el de l'altra universitat.
-Justificant acreditatiu d'estar matriculat a la universitat estrangera.

En cas d'admissió:

2. Realizació de la matrícula. 

3. Formalització del conveni de cotutela, entre la UPC i l'altra universitat. Demanarem a l'Escola de Doctorat que inicii els tràmits per al conveni (És una oficina diferent a la nostra). Desde l'Escola de Doctorat contactaran directament amb el doctorand.

S'adjunta model de conveni, només de manera orientativa (en el moment de la seva formalització, haurà de confirmar el model). No obstant això, es pot sol·licitar ja el model actualitzat mitjançant el següent ticket.