Estructura

Modalitat

Els estudis de Doctorat a la UPC són presencials. Tanmateix, donat que no comprenen crèdits ni ensenyament reglat, totes les activitats de recerca es desenvolupen sota la supervisió d'un o dos directors/res, que tutoritzen l'evolució de la tesi doctoral de la forma estimada oportuna en cada moment (presencialment o a distància). La defensa del Pla de recerca i la defensa de la Tesi doctoral sí requereixen presencialitat obligatòria per part dels estudiants de Doctorat.

 

Idiomes

El doctorat pot ser realitzat, entre d’altres, en català, castellà o anglès, depenent de l’acord amb el/la director/a de tesi que sigui assignat, al moment de l’admissió.

 

Tutories (matrícula anual)

Les activitats i investigació s’inclouen a les tutories, que es realitzen sota la supervisió del director/a o directors de tesi assignats. El programa de doctorat no comprèn crèdits ni ensenyament reglat.

Cal realitzar una matrícula cada curs acadèmic, en concepte de “tutoria”.

Informació adicional sobre la matrícula 

 

Curs acadèmic

Independentment de la data de la primera matrícula, durant el primer semestre o durant el segon semestre, l'any acadèmic s'abona en la seva totalitat (curs sencer).


Sistema de qualificacions

Les qualificacions del doctorat són descriptives, no numèriques. Les tutories s’avaluen anualment amb la qualificació de “Satisfactori” o “No satisfactori”.


Pla de Recerca i Pla de Formació Personal

Durant el primer curs, cal elaborar i presentar un Pla de Recerca i un Pla de Formació Personal. El Pla de Recerca s'ha de defensar públicament davant un tribunal format per tres doctors experts en la matèria.  La seva superació condueix a la realització de la Tesi Doctoral.

Informació adicional sobre el Pla de Recerca i el Pla de Formació Personal

 

La Tesi Doctoral

El doctorat culmina amb la realització de la Tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca, que elabora el doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina pròpia del programa de doctorat.  La UPC estableix mecanismes per al seguiment del treball de tesis, assegurar la seva qualitat i garantir el compromís del doctorand o doctoranda, qui, com a actuació final, l'ha de defensar públicament davant un tribunal d'especialistes en el tema, composat per tres o cinc doctors/es de reconegut prestigi, la majoria dels quals han de ser externs a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Informació adicional sobre el dipòsit de la tesi doctoral

 

Titulació

La superació de la tesi doctoral dona dret a l'obtenció del títol de Doctor/a per la Universitat Politècnica de Catalunya.  De caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació, d'acord amb l'establert a les disposicions legals.

Informació adicional sobre la sol·licitud del títol de doctor/a