Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Titulacions d'accés als Programes de Doctorat


Amb caràcter general, per l'accés a un Programa oficial de Doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS* en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. 


Així mateix, podran accedir aquells que es trobin en algun dels següents supòsits:

 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat, al menys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius extrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat de la seva homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Cualificacions sempre que l'esmentat títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país d'expedició del mateix. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius extrangers aliens a l'EEES, sense necessitat de la seva homologació, previa comprovació per part de la universitat de que el títol acredita un nivell de formació equivalent a la d'un títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país d'expedició del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d'un altre títol de Doctora o Doctor.
 • Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagin obtingut la Suficiència Investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.

*(El ECTSEuropean Credit Transfer System- és el sistema europeu de transferència de crèdits. Adopta com a mesura de l'activitat acadèmica el treball de l'estudiant. Per tant, té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball).


Normatives d'aplicació:

 

 

Sol·licitud d'admissió als Programes de Doctorat (preinscripció)

L'admissió als estudis de Doctorat se sol·licita realitzant la "preinscripció" a través d'una aplicació en línia. En aquesta plataforma s'hauran d'incloure tots els documents i informació requerits, abans "d'enviar" la sol·licitud.

A l'apartat "Titulacions universitàries" indiqueu les titulacions que tingueu, però cal marcar com a "Titulació d'accés" aquella que tingui nivell de Màster.

Abans d'accedir a l'aplicatiu, si us plau, consulteu la informació sobre el "Procediment general" i els "Requeriments específics de cada Programa", en aquesta mateixa pàgina.

 

<<ACCÉS A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ>>


A l'aplicatiu es sol·licita la direcció del candidat/a durant el curs. És necessari emplenar aquesta informació, però es poden consignar les mateixes dades del domicili actual. Es podrà canviar, més endavant, si el candidat/a és admès/a al Programa. Si no s'emplenen totes les dades obligatòries de l'apartat "Dades Personals" no apareixerà l'opció de poder sol·licitar l'accés al Programa de Doctorat.

Accedint a l'apartat "Sol·licituds" es pot veure "l'estat" de la sol·licitud, en cada moment. Si es selecciona el registre corresponent al Programa sol·licitat, es podran visualitzar a més els comentaris rebuts, a la pestanya corresponent.

Tota la documentació ha de ser inclosa a l'aplicatiu de preinscripció, NO s'ha d'enviar cap fitxer per email.  Els fitxers enviats per email seran descartats.

 

Calendari d'admissió

La preinscripció està oberta permanentment i les sol·licituds es resolen periòdicament per part de les diferents Comissions Aadèmiques, segons el seu criteri. 

No pot haver procediments de preinscripció oberts per a dos cursos diferents, al mateix temps. Només és possible seleccionar el curs que estigui obert en un moment determinat. Si aquest curs no és el que t'interessa, si us plau, inclou un escrit indicant el curs en el qual t'interessaria començar.

 

Procediment general

És necessari:

1)   Donar-se d'alta a l'aplicatiu i emplenar la informació que s'hi sol·licita: dades personales, motivació, titulacions, etc.
2)    Incloure la següent documentació: 

 • Còpia de les titulacions obtingudes:
  • Títols (grau i màster)
  • Certificats de notes (grau i màster)
  • Plans d'estudis de les titulacions de sistemes educatius extranjers aliens a l'EEES (que indiquin, com a mínim, duració teòrica dels estudis i assignatures a cursar).
 • Currículum, que inclogui treballs d'investigació i publicacions
 • Escrit indicant les beques i ajudes econòmiques obtingudes
 • Altres mèrits que es considerin rellevants, en el seu cas. 


   S'indicaran els títols obtinguts a la UPC, però no serà necessari incloure còpies acreditatives d'aquests.

   No és necessari traduir els documents expedits en anglès, francès, portuguès o italià, llevat que es sol·liciti expressament.

   Si la Comissió Acadèmica del Programa ho requereix, es podran sol·licitar dades addicionals, com, per exemple, escrit expedit per la universitat d'origen (si és estrangera) acreditant que el Màster obtingut faculta per accedir als estudis de Doctorat en aquell país (es recomana adjuntar aquest certificat, si ja es posseeix).

   Tota la documentació ha de ser inclosa a l'aplicatiu de preinscripció, NO s'ha d'enviar cap fitxer per email.  Els fitxers enviats per email seran descartats.

   (A part d'aquest procediment general, si us plau, consulteu els Requeriments específics de cada Programa, a continuació)


   Requeriments específics de cada Programa de Doctorat i llistat d'investigadors

   A part dels requeriments indicats anteriorment en el procediment general, alguns Programes de Doctorat tenen requeriments específics, o sol·liciten documentació addicional, que s'ha de tenir en compte i/o aportar abans de realitzar o "enviar" la sol·licitud de preinscripció. Es detallen als enllaços següents:

   Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient

   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents.

   Doctorat en Projectes Arquitectònics

   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme

   Doctorat en Teoria e Historia de l'Arquitectura

   Doctorat en Urbanisme

    

   Estat de la sol·licitud i carta d'admissió

   Quan finalitzi el procediment d'admissió, els candidats/es admesos/es rebran una notificació per email. Tanmaeix, "l'estat" de la seva sol·licitud apareixerà com a "Admesa". A partir d'aquest moment, poden contactar amb la Secretaria de Doctorat ETSAB, per a sol·licitar una Carta d'admissió, en cas que sigui necessària per a tràmits de visats, beques, etc.

   L'única Carta d'admissió vàlida serà l'emesa per la Secretaria de Doctorat i signada pel coordinador/a del Programa de Doctorat corresponent. No sortirà efectes cap altre escrit signat per altre professorat.

   Els estats "No validada" o "No admesa" signifiquen que s'ha denegat l'admissió al Programa. En aquests casos el/la candidat/a podrà visualitzar un comentari al respecte.

   Els/les estudiants admesos/es hauran de presentar els documents originals, o còpies autèntiques dels mateixos (legalitzats, si és necessari), en el moment de realitzar la primera matrícula.


   Beques i ajuts

   L’Escola de Doctorat de la UPC publica tota la informació disponible al seu web, que inclou l’oferta de beques i contractes predoctorals, estades de mobilitat internacional i ajuts a Doctorats Industrials.

   Trobareu diferents convocatòries i ofertes; en cadascuna d’elles s’indica quin és l’organisme responsable i font de finançament, la unitat encarregada de la gestió administrativa, els requisits i terminis per aplicar-hi, etc.

    

   Estudiants internacionals

   Altra informació d'utilitat