Vés al contingut (premeu Retorn)

Tesi doctoral

Matrícula, dipòsit i lectura

Requeriments generals -  documentació

(Es revisarà que els doctorands hagin presentat, a l'inici dels seus estudis, els documents necessaris per a l'accés al doctorat, degudament legalitzats, en el seu cas. Si en faltés algun, s'haurà d'aportar en aquest moment).

Documents a presentar per poder matricular la tesi doctoral.(Punts 1 a 3)

(En aquest enllaç podeu descarregar un PDF per portar el control dels documents que teniu)


1) MODELS A PRESENTAR (els trobareu al web de l'Escola de Doctorat):

Totes les signatures han de ser originals, si es fan arribar en format paper a la nostra Secretaria, o bé amb signatura electrònica certificada (aquests sempre en format PDF), si els models s'envien per email.

 • Model ADT - Autorització del Director de Tesi

Signat pels directors de la tesi.  

 • Model ADU - Informe de qualitat i Autorització de la Comissió Acadèmica

Signat pel responsable de la comissió acadèmica del programa de doctorat (Coordinador/a del PD).

 • Model IE - Informe d'expert extern.

"Referees" de DOS doctors experts, externs a la UPC.  En cas de sol·licitar la menció "Doctor Internacional", els experts han de pertànyer a alguna institució d'ensenyament superior o centre d'investigació no espanyol.

 • Tribunal - Model T - Proposta de Tribunal 

(A proposta del director/a de la tesi o de la CA del Programa) Signada pel coordinador/a.
Cal completar TOTA la informació que es sol·licita en el model de document. (En el cas del professorat de la UPC en actiu, és suficient amb indicar nom i categoria).

El tribunal ha d'estar format per 5 titulars + 2 suplents o per 3 titulars + 2 suplents (Els membres suplents ocupen sempre els dos últims llocs de la proposta).
La majoria de membres titulars del tribunal (o la majoria dels membres que finalment actuïn, si ha d'entrar algun suplent) han de ser externs a la UPC o a les entitats participants al programa de doctorat. (En cas d’haver un codirector/a extern, els membres pertanyents a la UPC + els membres pertanyents a la institució del director/a extern, no poden ser majoria). Els professors jubilats de la UPC computen, a aquests efectes com a membres interns.

Tots els membres han de tenir el grau acadèmic de doctor. Els de la UPC han de tenir, a més, "experiència investigadora acreditada", d'acord amb el reglament de l'Escola de Doctorat.

Els experts externs que hagin signat els informes poden formar part del tribunal. Els directors no.
Els membres dels tribunal poden actuar per videoconferència sempre que la Comissió Acadèmica del programa ho autoritzi.

(En cas de sol·licitar la Menció internacional, és necessari consultar també els requeriments del tribunal, a l'apartat "Sol·licitud de la menció doctor internacional", més avall).

 • Model Resum de Tesi Doctoral 

Dos exemplars, signats pel doctorand/a. Un en català o castellà i altre en anglès (Màx. 3950 caràcters cada resum). Indicar els codis Unesco

 • Model TDX - Document de declaració per publicar la tesi en el repositori TDX  (Tesis doctorals en xarxa).

Signat  pel doctorand/a. Marcar (només) una de les opcions que s'hi indiquen.

En aquest cas, es recomana indicar l'email personal. Aquest document cal presentar-lo amb la resta de documentació per al dipòsit, tot i que encara no es conegui la data de la lectura (deixar aquesta dada en blanc). La publicació de la tesi és obligatòria, en tots els casos, després de la lectura.  Per raons molt justificades, es pot ajornar la data de publicació.

 

 • Menció “Doctor Internacional”

Si es sol·licita aquesta menció, cal afegir els 3 documents següents:

  • Model MI - Sol·licitud de la menció Internacional del títol de doctor/a
  • Model AA - Aval i autorització per la menció internacional
  • Certificat justificatiu de l'estada d'investigació o d'estudis. Amb signatura del responsable de l'estada i amb una capçalera o segell de la institució. El certificat o certificats han de justificar un mínim de tres mesos d'estada, que pot ser en diferents períodes, durant l’etapa dels estudis de doctorat.

A més, com a mínim un doctor expert pertanyent a una institució d'ensenyament superior o d'investigació no espanyol ha de formar part del tribunal d'avaluació de la tesi. El responsable de l'estada (la persona que signa el certificat justificatiu) no pot formar part del tribunal.

Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, hauran de redactar-se i exposar-se en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplicarà si l'estància, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana. 

 

2) A ENVIAR VIA 

 •  Un word amb els resums de la tesi en text pla. El mateix text que figura als dos models indicats anteriorment “Resum de tesi doctoral”, però en  un únic fitxer Word, amb text pla sense utilitzar cap plantilla (per facilitar la seva còpia a l'aplicatiu específic de gestió acadèmica). (Màx. 3950 caràcters cada resum, inclosos els espais)

Important: Poseu a aquest arxiu el títol de la tesi escrit en minúscules (excepte lletra inicial i els noms propis), independentment de com figuri escrit a l'arxiu final de la tesi doctoral (En minúscules és com l’haurem d’introduir al sistema de gestió acadèmica)

 • Tribunal - Currículum dels membres que no pertanyin a la UPC (també dels jubilats UPC). En PDF, aproximadament d’unes 400 paraules, cada CV. Es pot optar per indicar-nos per email la direcció URL on estigui publicat el CV (un link que puguem copiar i enganxar al nostre sistema de gestió acadèmica). En qualsevol dels dos formats, és necessari assegurar-se que consti expressament en el CV la condició de "doctor/a" del membre del tribunal.
 •  Tribunal – Còpia escanejada del Dni o Passaport vigents dels membres que no pertanyin a la UPC.    Necessari, amb l’única finalitat de poder introduir les seves dades al sistema de gestió acadèmica de la Universitat
 •  Doctorand/a – Còpia escanejada del Dni (nacionals) o Passaport vigents

 

3) A INCLOURE A LA PLATAFORMA ATENEA PhD:

 • Model DAD - Document d'Activitats del Doctorand 

Introducció de les activitats

A partir del curs 2020-21 el DAD ja no es presenta en paper i es genera a la plataforma ATENEA PhD, en un o dos passos:

 1)     DRAC (Descriptor de recerca de la UPC).

En primer lloc, les activitats s'introdueixen al DRAC. Segons correspongui han de ser introduïdes pel doctorand/a o bé pel seu director/a (les conjuntes). En qualsevol moment, es pot fer un “preview” a AteneaPhD per veure les activitats del DRAC que sortiran incloses al DAD, de forma automàtica.

 Més informació al DRAC/PhD Students:

https://drac.upc.edu/info/ca/preguntes-mes-habituals/PhD_students

Cal marcar el check box, tal com s’indica a l’aplicatiu del DRAC: "The doctoral student activity report (DAD) is for activities related to doctoral students’ training and research. So, in each reference, you have a check box to include or not include a reference to DAD."

Per qualsevol consulta sobre el DRAC podeu escriure a suport.drac@upc.edu

  

2)     Altres activitats

Per altra banda, les activitats que, per les seves característiques, no es puguin introduir al DRAC, però també corresponguin a l’etapa formativa del doctorand/a, es poden relacionar en un únic PDF i pujar-lo a l'apartat d'AteneaPhD "other activities". En aquest PDF no ha d’haver activitats que estiguin introduïdes al DRAC.

 

Generació del DAD i validacions per part dels directors

Quan el doctorand/a hagi introduït totes les activitats, cal que avisi el seu director/a o tutor/a per tal que accedeixi a AteneaPhD i generi i validi el DAD, si procedeix.

En el moment que el director/a genera el DAD a AteneaPhD, les activitats del DRAC passen a formar part del DAD. Prèviament es pot fer un “preview” per comprovar que tot surt correctament.

Si hi ha més d'un director, el segon que hi accedeixi només valida (els directors externs no poden accedir a aquesta plataforma i, per tant, no validen).

Finalment, des de la Secretaria avisarem el coordinador/a perquè també validi, l’esmentat DAD.

En el seu moment, facilitarem aquest Document d’Activitats, validat, als membres del tribunal de tesi.

 

 • Tesi doctoral final, en PDF 

A partir del curs 2020-21, cal penjar un PDF amb la versió final de la tesi a la Plataforma ATENEA PhD. Format fitxer: "Tesi Doctoral Final COGNOM1 COGNOM2, NOM"

Un cop penjada la tesi definitiva, el doctorand/a cal que avisi els seus directors (només els que pertanyin a la UPC) per tal que la "validin", al mateix aplicatiu.

Aquest fitxer de la tesi serà el que s’haurà de defensar davant el tribunal i el que es publicarà al TDX. No podrà patir cap modificació posterior, ni tan sols de tipus gramatical.

 

Els noms dels Departaments promotors dels diferents Programes, que també haurien de figurar a la portada de la tesi final, són els següents:

DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA-Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS-Departament de Projectes Arquitectònics

DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA-Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació

DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT-Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS-Departament de Representació Arquitectònica

DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME-Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

DOCTORAT EN URBANISME-Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori


No s’admet cap exemplar imprès per efectuar el DIPÒSIT de la tesi. Però cal consultar l'apartat "Requeriments específics" d'aquesta pàgina web, per veure si la Comissió acadèmica del Programa de doctorat requereix algun exemplar imprès per al seu propi ús.
Segons la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, la tesi doctoral constarà, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, els objectius a assolir, una exposició de la investigació realitzada com a part fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografia.


Altres procediments:

Tesis amb aspectes de confidencialitat

En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d'empreses en l'elaboració de tesis, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es podrà sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publicaran aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxiu de la tesi doctoral en repositoris institucionals.

Tesis amb compendi de publicacions

Alguns programes de doctorat compten amb una normativa específica, en base a la qual les seves Comissions Acadèmiques poden autoritzar la lectura de tesis en la modalitat de "compendi de publicacions",  Per a això, s'han de complir les condicions indicades a la normativa específica aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de doctorat.  Per iniciar aquest procediment, la persona interessada, a més de la resta de documentació ja indicadal, ha de lliurar la Solicitud de presentación de tesis doctoral como compendio de publicaciones.

 

A tenir en compte també:

Canvi en la direcció de tesis.

En cas que s'hagi produït un canvi en la direcció de la tesi o la incorporació d'un codirector/a, no es podrà dipositar fins un any després del canvi o nova assignació de director/a.

 


Requeriments específics de les diferents Comissions Acadèmiques

Alguns programes de Doctorat han establert requeriments específics sobre la forma en què s'ha de procedir per obtenir els documents citats anteriorment. Independentment del circuit emprat, tots els documents han d'acabar presentant-se a la Secretaria de Doctorat, ABANS que es pugui realitzar la MATRÍCULA de la tesi.

Es recomana començar les gestions amb les Comissions Acadèmiques dels Programes, DOS o TRES MESOS abans de la data programada per a l’esmentada MATRÍCULA.

A continuació, pots consultar les particularitats de cada programa:

Doctorat en Arquitectura, Energía i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectónic, Civil, Urbanístico i Rehabilitació de Construccions Existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificación i Urbanisme

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme

 

Circuit administratiu per poder procedir a la lectura d'una Tesi Doctoral.

Per l'ordre indicat:

1. El doctorand presentarà a la Secretaria de Doctorat la TOTALITAT dels documents que s'indiquen més amunt, a l’apartat “Requeriments generals”, després d'haver obtingut les autoritzacions corresponents. És a dir, quan ja hagin finalitat TOTS els tràmits que requereixin les Comissions Acadèmiques. Alguns programes de doctorat requereixen iniciar els tràmits dos o tres mesos abans que es pugui realitzar la matrícula de la tesi. És necessari revisar l’apartat "Requeriments específics" que es detalla més amunt.
 
2. Realitzarem la matrícula de la tesi, després d'haver revisat la documentació i d'haver-la introduït al sistema de gestió acadèmica. Informarem d'això al doctorand.

3. El doctorand abona l'import de la matrícula de la tesi.
Ho pot fer des de l' “e-secretaria”, mitjançant targeta de crèdit, o bé imprimint l'imprès i presentant-lo a l'entitat bancària que s'indica en el mateix.

4. Enviem la documentació de la tesi a l'Escola de Doctorat, per a l’inici del seu “dipòsit”.

5. L'Escola de doctorat inicia els tràmits del dipòsit de la tesi i aprovació del tribunal.

6. L'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de lectura i aprova el tribunal. Ens remet la documentació corresponent.

7. Realitzem la convocatòria oficial de lectura (si el director/a, el doctorand/a o el coordinador/a ja l’han acordat amb el tribunal) i l'enviem per e-mail al tribunal, doctorand/a, directors, coordinador/a del programa i a l'Escola de Doctorat.

8. Publiquem l'avís de lectura al nostre web. L'Escola de doctorat també ho publica al seu. 

9. Realitzem la reserva d'espais i/o gestionem la videoconferència per a la lectura.

10. Preparem i lliurem la documentació oficial als membres del tribunal. Finalitzada la lectura, la supervisem, recollim i enviem a l'Escola de Doctorat.

11. L'Escola de Doctorat gestiona la votació “cum laude” del tribunal (si procedeix) i, posteriorment, introdueix la qualificació final de la tesi al sistema d'informació acadèmica.

12. El doctorand/a pot sol·licitar el seu títol de doctor/a, a partir del dia en què visualitzi la qualificació de la tesi al seu expedient, a la seva e-Secretaria. Procediment:

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado/sol-licitud-del-titol

 

Nota: Desplaçaments i allotjament del tribunal.  El pressupost màxim destinat a desplaçaments de la totalitat de membres del tribunal que siguin titulars i que resideixin fora de Barcelona és de 500 euros, per a les tesis sense menció "Doctor Internacional" i de 1000 euros per a les tesis amb menció. Com que aquests tràmits han de seguir un procediment molt pautat i  no es poden iniciar fins que l'Escola de doctorat hagi aprovat el tribunal, és convenient no marcar una data de lectura amb poc marge. La normativa permet llegir una tesi fins als tres mesos següents a la seva admissió a tràmit per l'Escola de Doctorat.

Encara que la gestió dels viatges no es realitza des de la nostra Secretaria, des de que l'Escola de Doctorat inicia els tràmits del dipòsit (punt 6) caldrà comptabilitzar un mínim de 45 dies abans de poder realitzar la defensa de la tesi, si cal gestionar viatges d’algun membre del tribunal (a mode orientatiu).  Uns 30 dies, si no cal gestionar cap desplaçament. Aquest còmput s'interromp si l'Escola de Doctorat  troba alguna incidència amb la tesi o el tribunal. Si hi ha una data de lectura proposada, aquesta no serà efectiva fins que L’Escola de Doctorat hagi dictat resolució d'admissió a tràmit de la tesi i designació del tribunal.