Vés al contingut (premeu Retorn)

Document d'Activitats (DAD)

El Document d’Activitats és el registre individualitzat de les activitats formatives del doctorand o doctoranda, en el qual s’han d’inscriure totes les activitats d’interès per al seu desenvolupament, realitzades a partir del dia de la seva primera matrícula.

Correspon al doctorand/a mantenir-lo actualitzat, aportant-hi les evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals; per això, quan s’escaigui, haurà d’aportar al director/a les certificacions de les activitats dutes a terme.

Aquest document l’ha de revisar regularment el director/a o tutor/a i ha de ser avaluat anualment per aquests i per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

 

Introducció de les activitats

A partir del curs 2020-21 el DAD es genera a la plataforma ATENEAPhD, de la forma següent:

  1)     A través del DRAC (Descriptor de recerca de la UPC).

En primer lloc, les activitats s'introdueixen al DRAC. Segons correspongui, han de ser introduïdes pel doctorand/a o bé pel seu director/a (les conjuntes). Per cada referència, cal marcar un check box per indicar les que calgui incorporar al DAD. En qualsevol moment, es pot fer un “preview” a AteneaPhD per veure les activitats del DRAC que sortiran incloses al DAD, de forma automàtica, quan el director el “generi”.

 Més informació sobre el DRAC a suport.drac@upc.edu i a: https://drac.upc.edu/info/ca/preguntes-mes-habituals/PhD_students

  

2)    PDF inclòs a l’apartat “Other activities”

Per altra banda, les activitats que, per les seves característiques, no es puguin introduir al DRAC, però també corresponguin a l’etapa formativa del doctorand/a, es poden relacionar en un PDF i pujar-lo a l'apartat d'AteneaPhD "other activities". En aquest PDF no ha d’haver activitats que calgui introduir mitjançant el DRAC. Per a cada avaluació, caldrà pujar un PDF que inclogui les noves activitats, no avaluades anteriorment.

 

Generació del DAD i avaluació anual

En qualsevol moment, els directors/tutors i els membres de la Comissió Acadèmica poden revisar el DAD de cada doctorand/a, tot fent un “preview” a AteneaPhD.

Cada curs acadèmic ha de ser avaluat pels directors, en primer lloc i per la Comissió Acadèmica del Programa (representada pel coordinador/a) posteriorment. Aquesta avaluació quedarà reflectida al DAD com a “validat” o “no validat”.

Nota: Perquè un director pugui avaluar un DAD, primer ha de “generar-lo” i després ja el podrà avaluar (“validar” o “no validar”). Si hi ha més d’un director, el 2n només haurà d’avaluar el DAD ja generat.  En aquesta versió d’AteneaPhd els directors externs a la UPC encara no tenen accés a l’aplicatiu.

Important:  En tot cas, els doctorands han d’atenir-se a  les instruccions específiques de les respectives Comissions Acadèmiques, tant pel que fa als períodes en què cal tenir els DAD’s emplenats, com a qualsevol altra indicació relativa a aquest procés. El més recomanable és que els doctorands mantinguin sempre actualitzades les activitats al DRAC.

Tesi Doctoral: Al moment de lliurar la Tesi Doctoral final, caldrà actualitzar i avaluar el DAD. Aquest darrer DAD es facilitarà als membres dels tribunals de tesi. Procediment per dipositar la Tesi Doctoral Final.