Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa Erasmus+ SMT: pràctiques en empresa

Què és ERASMUS+ PRÀCTIQUES?

La mobilitat Erasmus+ per a la realització de pràctiques en empresa (SMT-Student Mobility for Traineeship) és una modalitat del programa ERASMUS+ que té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin estades de pràctiques acadèmiques tutelades en empreses o organitzacions d'altres països europeus.

Ajuts

Amb l'objectiu de recolzar econòmicament aquestes estades cada curs es convoquen els ajuts Erasmus+ pràctiques, finançats per la UE i que a la UPC gestiona el Servei de Gestió Acadèmica  (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi i a la Mobilitat) qui estableix cada curs el calendari i condicions de les convocatòries.

L'import de l'ajut varia en funció del país de destinació: 300-350-400 euros/mes.  (Veure característiques dels ajuts al text de la Convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ pràctiques en empresa un cop publicada cada curs)

Independentment de la durada de l'estada, només es finançarà un màxim de 3 mesos en pràctiques per curs acadèmic.

CURS 2017/2018_CONVOCATÒRIA UPC AJUTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES

OBERTA!  SOL·LICITUDS FINS 1 JULIOL 2018

 

Informació sobre estades ERASMUS+ PRÀCTIQUES per estudiants ETSAB

 

QUI LES POT FER?

Poden realitzar una estada Erasmus+ pràctiques en Empresa els estudiants de Grau i Màster de l'ETSAB que reuneixin aquests requisits en el moment de presentar la sol·licitud de pràctica:

A_Tenir nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o permís de residència a Espanya vigent durant el període de l'estada i disposar de NIE

B_ Acomplir els requisits ETSAB per realitzar pràctiques acadèmiques externes: Consultar

En resum:

 1. Estar matriculat a l'ETSAB al curs actual de:
  1. Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 o Grau en Arquitectura Pla 2010, amb un mínim de 120 ECTS amb qualificació superior o igual a 5 i un rendiment acadèmic (paràmetre alfa) en el curs anterior major o igual a 0,5.

  2. Màsters Universitaris de l'àmbit de l'Arquitectura, amb autorització per escrit del Responsable Acadèmic del Màster. Cal estar matriculat tant en el moment de fer la sol·licitud com en el període d'estada de la pràctica. (Nota: Per pràctiques extracurriculars cal tenir superats 15 ECTS.)

 2. No haver exhaurit els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes en funció de la titulació (màxim total o per curs acadèmic)

 3. Per pràctiques CURRICULARS, complir els requisits en funció de la titulació. (Consultar en cada cas a l'apartat Estudis la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques) 

Per optar a l'ajut econòmic, cal també acomplir la resta de requisits establerts a la convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ SMT del curs vigent

 

A ON ES PODEN FER?

Les entitats d'acollida per a les pràctiques dels estudiants poden ser empreses, despatxos d'arquitectura, centres de formació, centres de recerca i d'altres organitzacions que tinguin seu a un dels 27 estats membres de la UE (Espanya exclosa), Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Turquia.

 

RECERCA DE PRÀCTIQUES

La cerca de pràctiques s'ha de fer per iniciativa pròpia de l'estudiant.

L'ETSAB no gestiona una oferta específica de places per realitzar pràctiques a l'estranger dintre del programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques, tot i que en el cas de rebre ofertes de pràctiques en farà difusió al taulell d'anuncis de l'Oficina de Cooperació Educativa.

Les agències nacionals coordinadores del programa Erasmus (a Espanya el SEPIE - Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) utilitzen una plataforma comuna per a la publicació d'ofertes de pràctiques Erasmus+: Erasmusintern.org Cal registrar-se per consultar i sol·licitar les ofertes.

 

DURADA DE LES PRÀCTIQUES

A l'ETSAB les pràctiques ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic (16 setembre a 15 de setembre de l'any següent)

Segons les bases del programa Erasmus+, les estades de pràctica en empresa poden tenir una durada entre 2 i 12 mesos, però cal considerar:

 • La normativa Erasmus+ permet acumular a cada nivell d'estudis (grau/màster) un màxim de 12 mesos de mobilitat, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica. (Excepció: màxim de 24 mesos per al Grau en Arquitectura pla 2010). Cal tenir-ho en compte en cas d'haver fet anteriorment una mobilitat ERASMUS, de qualsevol modalitat.

 • La convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ pràctiques només contempla concedir ajuts per 3 mesos com a màxim.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

REMUNERADA: Donat que la normativa no permet pràctiques acadèmiques no remunerades, només podran ser gestionades com a estades de mobilitat Erasmus+ pràctiques:

 • Pràctica acadèmica amb ajut econòmic Erasmus+ SMT concedit per la totalitat de la durada de l'estada de pràctiques (la durada de la pràctica ha de coincidir necessàriament amb els mesos finançats amb l'ajut Erasmus)

 • Pràctica acadèmica en que l'empresa aboni a l'estudiant la remuneració mínima establerta per la Normativa UPC/ETSAB de pràctiques o la quantitat equivalent a l'import de l'ajut Erasmus+ (300, 350 o 400 euros mensuals segons el país), independentment de la concessió o no del mateix.


TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel centre d'origen UPC al qual pertany l'estudiant.  Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

 

 

PROCEDIMENT (veure ESQUEMA)

 • L'estudiant ha d'acordar i signar amb la empresa d'acollida un Projecte Formatiu de l'estada de pràctiques o Training Agreement, segon el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS.

 • La proposta de pràctica es presentarà a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB. A més del Training Agreement l'estudiant ha d'indicar la tipologia de pràctica que es sol·licita, CURRICULAR o EXTRACURRICULAR, i/o fer la sol·licitud de reconeixement acadèmic corresponent:

  • Si la sol·licitud de pràctica Curricular és aprovada, l'estudiant haurà de matricular l'assignatura/crèdits optatius corresponents segons el procediment establert en funció de la titulació que està cursant.

  • En cas de resposta negativa, es consideraria la pràctica Extracurricular.

 • El Training Agreement serà revisat i validat pel responsable acadèmic ETSAB de les pràctiques externes amb el corresponent INFORME DE PRECOMPROMÍS ACADÈMIC, amb l'aprovació de la proposta de formació i la descripció de quin serà el reconeixement acadèmic corresponent i com es durà a terme.

 • Si l'informe del tutor valida la proposta de pràctica, el responsable ETSAB signarà el Training Agreement autoritzant l'estada (en el cas de pràctica no remunerada per l'empresa caldrà esperar abans la resolució de la convocatòria d'ajuts per rebre l'autorització definitiva)

 • Un cop aprovada definitivament la pràctica, la gestió de l'estada de mobilitat associada es gestionarà amb l'oficina de Relacions Internacionals ETSAB.

 • El RECONEIXEMENT ACADÈMIC del període de pràctica es basarà en el Training Agreement aprovat i signat per les 3 parts (escola, empresa i estudiant), l'Informe de Precompromís Acadèmic emès pel responsable acadèmic ETSAB tutor de la pràctica, i els informes finals de l'estudiant i de l'empresa.

  • Pràctica Extracurricular: menció de la pràctica al Suplement Europeu al Títol.

  • Pràctica Curricular: Avaluació/Qualificació de la pràctica integrant del pla d'estudis, segons el procediment en funció de la titulació de l'estudiant.

 

SOL·LICITUDS

Els estudiants ETSAB interessats en una ESTADA ERASMUS+ PRÀCTIQUES hauran de presentar inicialment la sol·licitud de pràctica a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB com a mínim 15 DIES ABANS de la data d'inici proposada.

Només si la pràctica és autoritzada, poden a continuació presentar sol·licitud per l'AJUT ERASMUS+ PRÀCTIQUES a la convocatòria UPC

PAS 1_SOL·LICITUD DE PRÀCTICA:

Documentació a presentar a la Oficina de Cooperació Educativa ETSAB

 • Training Agreement, PDF 
  3 exemplars, en castellà/anglès, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS, omplerts i signats per l'estudiant i l'empresa (instruccions a la guia)
 •  Formulari de sol·licitud d'ajut Erasmus+SMT PDF 
 • Sol·licitud de reconeixement acadèmic/Tipologia de la pràctica PDF (Només estudiants del Grau en Estudis d'Arquitectura 2014, Grau en Arquitectura 2010 / Master Universitari en Paisatgisme: Cal indicar si es sol·licita pràctica extracurricular o curricular)

La Oficina de Cooperació Educativa en gestionarà l'autorització directament amb el corresponent responsable acadèmic tutor de la pràctica, amb l'emissió de l'Informe de Precompromís Acadèmic i la signatura del Training Agreement.

PAS 2_SOL·LICITUD D’AJUT

Un cop AUTORITZADA l'estada de pràctica per l’ETSAB es tramitarà la sol·licitud d'ajut per la convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+ Pràctiques, segons les instruccions i terminis estaberts pel Servei de Gestió Acadèmica UPC a les seves bases

CURS 2017/2018_CONVOCATÒRIA UPC AJUTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES

OBERTA!  >> SOL·LICITUDS FINS 1 JULIOL 2018 >> Web

 

Amb la pràctica ja autoritzada, l'ETSAB tramitarà la sol·licitud d'ajut presentada per l'estudiant al Servei de Gestió Acadèmica UPC via l'aplicatiu DEMANA SGA

 

La UPC publicarà mensualment resolucions de les sol·licituds d’ajut. En cas de resultar beneficiari, caldrà acomplir les obligacions establertes a la convocatoria. 

 

 

més informació

 

 

text de la convocatòria UPC Erasmus+ SMT 2017/2018: PDF
Web Servei de Gestió acadèmica UPC Web

 

per consultes i aclariments

 

 

Oficina de Cooperació Educativa ETSAB Enllaç
tel. 93 401 6337
cce.etsab@upc.edu