Vés al contingut (premeu Retorn)

Programes de mobilitat per estades d'estudis

 

El principal objectiu dels programes de mobilitat és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent a la d'origen, facilitant els tràmits d'admissió, matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Les estades de mobilitat s'ofereixen principalment en el marc dels programes ERASMUS+ ESTUDIS (intercanvi amb universitats europees) i SICUE (intercanvi amb universitats espanyoles), però també amb ACORDS BILATERALS amb escoles d'arquitectura d'Amèrica Llatina, Àsia, Estats Units, Canadà i Austràlia.

Convocatòria i sessions informatives

A l'inici del segon semestre s'obre la convocatòria de places de mobilitat pel curs acadèmic següent.
L'ETSAB organitza una sessió informativa general sobre els programes de mobilitat, i a més unes sessions específiques en les quals els professors responsables de mobilitat presenten les respectives escoles.

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2018/2019

Sessió informativa programes mobilitat

dimecres 31 de Gener 2018_13:00h_Sala d'actes

Sessions de presentació escoles mobilitat

1 a 12 de Febrer 2018_ consulta calendari sessions

           !!! Consulta AVISOS CANVIS sessions informatives

Places

L'ETSAB ofereix cada curs més de 170 places per estades de mobilitat, repartides entre les més de 80 escoles d'arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.

Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. 

Per als estudiants del Grau en Estudis d’Arquitectura (Pla 2014) i Grau en Arquitectura (Pla 2010), les places són en general per estades de tot el curs acadèmic (ambdós semestres), amb algunes excepcions en que la estada serà semestral: places UPC-Xina, programa SICUE i determinades places d’altres programes.

Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada de mobilitat és sempre semestral (programa EMiLA: dues estades semestrals en cursos acadèmics consecutius)

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2018/2019  

Oferta places mobilitat per estades al curs 2018/2019:   veure taula resum places 1819

Consulta destinacions de cada un dels programes de mobilitat al corresponent apartat de la web 

Reconeixement acadèmic

Seguint els criteris generals establerts per l'escola pel reconeixement acadèmic de les estades de mobilitat, el professor tutor assessora a l'estudiant sobre els continguts a cursar a la escola de destí i la elaboració de la proposta de convalidació, i un cop finalitza l'estada du a terme el corresponent reconeixement acadèmic.

Nota: El TFG/PFG/TFM no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB. Només en determinats casos es pot fer el TFG simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.

VEURE CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ

Condicions de participació

Els estudiants d'Arquitectura a l'ETSAB poden fer una estada de mobilitat d'estudis amb reconeixement acadèmic ple al llarg dels seus estudis de Grau. Podran optar a altres accions o estades de mobilitat que, en tot cas, han de ser de tipologia diferent a la primera, i que no impliquen necessàriament reconeixement acadèmic.

Nota: Si ja s’ha fet una estada de mobilitat semestral es pot realitzar una segona estada en un curs acadèmic diferent, necessàriament també semestral.

Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en futures convocatòries, perdre el dret a qualsevol reconeixement acadèmic i haver de tornar els ajuts obtinguts.

Al curs o semestre en que es realitza l'estada de mobilitat, l'estudiant haurà d'estar matriculat a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l'ETSAB com a estudiant regular.

Requisits

Requisits generals per optar a una plaça de mobilitat de l'ETSAB, que cal acomplir en el moment de fer la sol·licitud:

 1. Estar matriculat a l'ETSAB al curs actual de:

  1. Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 o Grau en Arquitectura Pla 2010, haver superat 135 crèdits ECTS amb qualificació ≥ 5 i tenir un paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0.5.

  2. Primer curs del Màster Universitari en Paisatgisme.

 2. Estar en disposició de continuar cursant els estudis a l'ETSAB al curs/semestre en que es realitzarà l'estada, matriculant en la modalitat d'estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.

 3. Acomplir els requisits d'admissió de l'escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d'idioma. Caldrà aportar el certificat del nivell requerit per que la sol·licitud sigui vàlida.

A més, cal consultar els requisits específics de cada plaça de mobilitat en funció del programa o dels criteris d'admissió de l'escola de destinació.

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2018/2019  

Informació orientativa sobre nivell d'idioma requerit a cada escola de destinació

Sol·licitud

A excepció dels programes SICUE, EMiLA, DMD-TONGJI i les estades UPC-XINA, que tenen convocatòries i calendaris propis, es fa una convocatòria unitària per la resta de les places de MOBILITAT INTERNACIONAL a l'inici del segon semestre.

Els estudiants que ja tinguin concedida una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud en aquesta o d'altres convocatòries de mobilitat pel mateix període.

Quan?

CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2018/2019 

                

Termini presentació sol·licitud de places en primera convocatòria        

                             E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma                    1 a 14 de febrer 2018

                             ATENEA: desar portfoli + documentació addicional      17 a 19 de febrer 2018

SEGONA CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2018/2019    FINALITZADA   

 

Termini presentació sol·licitud de places en segona convocatòria

                             E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma                    16 a 20 de març 2018 a les 15:00h !!

                             ATENEA: desar portfoli + documentació addicional       23 a 31 de març 2018 a les 24:00h


+ INFO: Descarrega't el dossier

Com?

pas 1_Iniciar la sol·licitud de mobilitat per E_SECRETARIA > apartat Mobilitat > Sol·licitud

  • Demanar places, amb un màxim de 3 opcions d'entre tots els programes de mobilitat inclosos a la convocatòria, indicant l'ordre de prioritat de cada opció.
  • Botó Guardar dades: Permet modificar les opcions o la prioritat abans d'enviar.
  • Botó Sol·licitar: S'envia la sol·licitud i ja no es poden fer canvis.

pas 2_Lliurar els certificats d’idiomes necessaris per la sol·licitud (Original + Còpia). Obligatori en el cas d’optar a escoles que tenen com a requisit d’admissió l’acreditació del nivell d’idioma.

        ON? a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB, en horari d’atenció al públic (10:30 h-12:30 h)  

pas 3_Desar a ATENEA en les dates indicades els següents documents (en 4 arxius PDF independents)

  • Portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg de la carrera (un únic arxiu PDF, mida màx 100Mb).
  • Expedient acadèmic (tipus: expedient amb nom de l'assignatura i darrera convocatòria, no vàlid expedient ECTS).
  • Currículum vitae.
  • Cartes de motivació (pot ser diferent per a cada escola sol·licitada. No s'acceptaran cartes de recomanació)

No seran válides les sol·licituds que no es completin en totes les fases i en les dates indicades

(E-SECRETARIA + LLIURAMENT CERTIFICAT IDIOMA + DOCUMENTACIÓ A ATENEA)

Ajuts

Els ajuts econòmics a la mobilitat depenen de la tipologia de la plaça. En general es convoquen i gestionen centralitzadament des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi i de Mobilitat). Consultar modalitats d'ajut segons plaça o programa de mobilitat a la seva web.

També hi ha la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2018/2019

Informació orientativa sobre ajuts econòmics per estades de mobilitat.