Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa SICUE

Informació Destinacions

 

El principal objectiu del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola diferent de la de procedència, facilitant els tràmits de matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Places

L’ETSAB ofereix 12 places de mobilitat SICUE repartides entre les 6 escoles amb les quals existeix un acord bilateral, adreçades a estudiants de Grau. Els estudis de Màster i Doctorat estan exclosos del programa SICUE.

 

DURADA

Totes les places SICUE s’ofereixen per estades anuals però s’acceptaran peticions de realitzar estades semestrals en determinades circumstàncies: Si el candidat no ha fet anteriorment cap estada de mobilitat per estudis o n’ha fet una però semestral, pot demanar a la seva sol·licitud realitzar la estada SICUE només al primer semestre (setembre-gener). No es permeten estades al segon semestre.

Aquesta petició només es pot fer EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD SICUE:  Un cop concedida la plaça SICUE, semestral o anual, la durada de l’estada ja no es pot modificar en cap cas (no es permet escurçar una estada anual a un semestre ni allargar la estada semestral a tot el curs)

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Depenent de la universitat de destinació es matricularan i cursaran a la universitat de destí assignatures del “Grado en Arquitectura” o del “Grado en Fundamentos de Arquitectura”, que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del Grau en Estudis d’Arquitectura 2014, segons la proposta acordada amb el tutor acadèmic de la mobilitat SICUE a l’ETSAB.

Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

Al curs o semestre en que es realitza l'estada de mobilitat, l'estudiant haurà d'estar matriculat a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l'ETSAB com a estudiant regular.

La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.(obriu en una finestra nova)

S’hauran de matricular a l’ETSAB en la modalitat de mobilitat com a mínim 45 ECTS en estades anuals (24 ECTS en estades semestrals) a convalidar pel cursat a la universitat de destinació (o el total de crèdits restants per finalitzar si és < 45/24).

A l’acord de reconeixement acadèmic es podran incloure assignatures qualificades com a suspeses a l’ETSAB si el tutor ho autoritza, però mai el Treball final de Grau (TFG) ni tampoc pràctiques acadèmiques curriculars.

 

Requisits

Per optar a una plaça de mobilitat SICUE els estudiants ETSAB han d'acomplir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

1. Vinculació

Estar matriculat a l’ETSAB al curs actual al Grau en Estudis d’Arquitectura i continuar cursant els mateixos estudis al curs i semestre en que es realitzarà l’estada SICUE, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.

2.  Requisits acadèmics:

      Crèdits superats ≥ 120 ECTS

      Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5 [NO S'APLICA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA]

      Nota promig assignatures superades ≥ 6,00 | Nota promig totes assignatures cursades ≥ 5,00

 

Sol·licituds

Places NO incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.

Poden presentar sol·licitud SICUE per estada anual/semestral els estudiants de grau que NO han fet cap estada ANUAL de mobilitat per estudis anterior i NO tenen concedida i acceptada una plaça de mobilitat pel curs 2021/2022 en qualsevol altra convocatòria.

Si ja s’ha fet una estada semestral anterior es pot sol·licitar SICUE només per estada semestral de 1Q.

 

QUAN?

CONVOCATÒRIA SICUE 2021/2022        >>  FINALITZADA 

 

sessió informativa:          25 de FEBRER 2021_ 13:30h    https://meet.google.com/egp-iret-uxj

sol·licituds ETSAB:           fins 4 de MARÇ 2021

El termini de sol·licitud SICUE 2021/2022 coincidirà a l'ETSAB amb la primera convocatòria de places de mobilitat internacional.

Un cop obertes les convocatòries es podrà presentar paral·lelament sol·licituds per:

  • 1 sol·licitud SICUE, amb màxim 3 opcions destinacions SICUE.
   per Seu electrònica UPC (no e-secretaria) +  lliurar documentació requerida a ETSAB
   Termini: del 12 febrer al 4 de març 2021

(+)

  • 1 sol·licitud INTERNACIONAL 1ª convocatòria, amb màxim 3 opcions de destinació internacional.
   per e-secretaria + lliurant documentació adicional per ATENEA
   Termini: del 17 al 28 de febrer 2021

 

COM?

La sol·licitud SICUE no es fa per e-secretaria.

pas 1_  Presentar la sol·licitud SICUE a la SEU ELECTRÒNICA UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE

pas 2_  Lliurar documentació a l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB presencialment en horari d’atenció al públic (dimarts, dimecres i dijous de 10:30h-12:30h) o enviant e-mail a mob.etsab@upc.edu amb assumpte SOLICITUD SICUE_NOM COGNOM i adjuntant:

 • Justificant de sol·licitud SICUE feta a seu electrònica UPC
 • Formulari de sol·licitud d'una plaça de mobilitat ETSAB PDF
  indicant "només SICUE" o "SICUE + MOB-int" si es té la intenció de presentar sol·licitud en la convocatòria de mobilitat internacional i l'ordre de preferència de TOTES les opcions sol·licitades. Cal indicar també si es sol·licita estada Anual o Semestral 1Q amb cada opció de destí SICUE
       Exemples:    "només SICUE: 1º Madrid (A) / 2º Donostia (1Q) / 3º Valencia (1Q)
                           "SICUE + mobint": 1º Madrid (A) / 2º Milano / 3º Stuttgart / 4º Sevilla (1Q) / 5º Bucarest

 

Selecció i adjudicació de places

La selecció dels estudiants es farà valorant els aspectes acadèmics, tenint el compte els criteris de la normativa SICUE vigent, basats principalment en la nota mitjana dels candidats.

Un cop acceptada la plaça de mobilitat SICUE l'estudiant ja no pot presentar sol·licituds en altres convocatòries de places de mobilitat pel mateix curs acadèmic.

Ajuts

No hi ha ajut econòmic associat a les estades SICUE. Des del curs 2013/2014 el Ministerio de Educación no convoca les beques SÉNECA que recolzaven la mobilitat del programa SICUE.

 

més informació:

CRUE _  text i FAQ convocatòria SICUE 2021/2022

 

Servei Gestió Acadèmica UPC _ web SGA mobilitat

per consultes i aclariments:

 

oficina de relacions internacionals ETSAB

tel. 93 401 63 45

mob.etsab@upc.edu