Programa SICUE

El principal objectiu del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola diferent de la de procedència, facilitant els tràmits de matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Convocatòria i sessions informatives

La convocatòria SICUE és independent de la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional que es realitza a l'inici del segon semestre.
L'ETSAB organitza una reunió informativa general sobre els programes de mobilitat, així com una sessió específica pel programa SICUE.

CONVOCATÒRIA SICUE 2024/2025    >  TANCADA 

[ Reunió informativa ETSAB programes mobilitat 8 febrer 2024 - 13:30h ]

sessió informativa SICUE:       19 FEBRER 2024 _ 13:30h _ sala de graus

sol·licituds SICUE:                     19 febrer a 4 març 2024

Places

L’ETSAB ofereix 13 places de mobilitat SICUE repartides entre les 6 escoles amb les quals existeix un acord bilateral, adreçades a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura. Els estudis de Màster i Doctorat estan exclosos del programa SICUE.

DURADA

Totes les places SICUE s’ofereixen per estades anuals però s’acceptaran peticions de realitzar estades només al primer semestre (setembre-gener). No es permeten estades al segon semestre.

Aquesta petició només es pot fer EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD:  Un cop concedida la plaça SICUE, semestral o anual, la durada de l’estada ja no es pot modificar en cap cas (no es permet reduir una estada anual a un semestre ni allargar la estada semestral a tot el curs)

Si no s’ha fet encara CAP estada de mobilitat es pot presentar sol·licitud SICUE per estada anual o semestral.

Si ja s’ha fet anteriorment una estada SEMESTRAL es pot sol·licitar SICUE només per estada semestral.

Si ja s’ha fet anteriorment una estada ANUAL o dues estades SEMESTRALS no es pot fer més mobilitat per estudis.

Els estudiants que ja tinguin concedida i acceptada una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud a d'altres convocatòries de mobilitat per estudis pel mateix curs acadèmic.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Depenent de la universitat de destinació es matricularan i cursaran a la universitat de destí assignatures del “Grado en Arquitectura” o del “Grado en Fundamentos de Arquitectura”, que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del Grau en Estudis d’Arquitectura, segons la proposta acordada amb el tutor acadèmic de la mobilitat SICUE a l’ETSAB.

A l’acord de reconeixement acadèmic es podran incloure assignatures qualificades com a suspeses a l’ETSAB si el tutor ho autoritza, però mai el Treball final de Grau (TFG) ni tampoc pràctiques acadèmiques curriculars.

Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

Al curs o semestre en que es realitza l'estada de mobilitat, l'estudiant haurà d'estar matriculat a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura ETSAB com a estudiant regular.

S’hauran de matricular a l’ETSAB en la modalitat de mobilitat com a mínim 45 ECTS en estades anuals (24 ECTS en estades semestrals) a convalidar pel cursat a la universitat de destinació (o el total de crèdits restants per finalitzar esl estudis,  si és inferior).

 

Requisits

Per optar a una plaça de mobilitat SICUE els estudiants ETSAB han d'acomplir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

1. Vinculació

Estar matriculat a l’ETSAB al curs actual al Grau en Estudis d’Arquitectura i continuar cursant els mateixos estudis al curs i semestre en que es realitzarà l’estada SICUE, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.

2.  Requisits acadèmics:

Crèdits superats ≥ 120 ECTS

Nota mitjana assignatures superades ≥ 6,00 | Nota mitjana totes assignatures cursades ≥ 5,00

[ Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5 ] NOTA: excepcionalment no s'aplicarà aquest requisit per les places de mobilitat 24/25, com a mesura compensatòria aprovada per la Junta d'Escola al juny 2023

 

Sol·licituds

QUAN?

El termini de sol·licitud SICUE 2024/2025 coincidirà parcialment amb la primera convocatòria de places de mobilitat internacional a l'ETSAB.

Un cop obertes les convocatòries es podrà presentar paral·lelament sol·licituds per:

  • 1 sol·licitud SICUE, amb màxim 3 opcions destinacions SICUE.
   per Seu electrònica UPC (no e-secretaria) +  lliurar documentació requerida a ETSAB
   Termini: 19 de febrer a 4 de març 2024

(+)

  • 1 sol·licitud INTERNACIONAL 1ª convocatòria, amb màxim 3 opcions de destinació internacional.
   per e-secretaria + lliurant documentació adicional per ATENEA
   Termini: 12 a 20 de febrer 2024

 

COM?

La sol·licitud SICUE no es fa per e-secretaria.

pas 1_  Presentar la sol·licitud SICUE a la SEU ELECTRÒNICA UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE

pas 2_  Lliurar documentació a l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB presencialment en horari d’atenció al públic o enviant e-mail a mob.etsab@upc.edu amb assumpte SOLICITUD SICUE_NOM COGNOM i adjuntant:

 • Justificant de sol·licitud SICUE feta a seu electrònica UPC
 • Formulari de sol·licitud d'una plaça de mobilitat ETSAB PDF
  indicant "només SICUE" o "SICUE + MOB-int" si també es presenta sol·licitud a la convocatòria de mobilitat internacional i l'ordre de preferència de TOTES les opcions sol·licitades. Cal indicar també si es sol·licita estada Anual o Semestral 1Q amb cada opció de destí SICUE
       Exemples:    "només SICUE: 1º Madrid (A) / 2º Donostia (1Q) / 3º Valencia (1Q)
                           "SICUE + MOBint": 1º Madrid (A) / 2º Milano / 3º Buenos Aires / 4º Sevilla (1Q) / 5º Bucarest

 

Selecció i adjudicació de places

La selecció dels estudiants es farà valorant els aspectes acadèmics, tenint el compte els criteris de la normativa SICUE vigent, basats principalment en la nota mitjana dels candidats.

Un cop acceptada la plaça de mobilitat SICUE l'estudiant ja no pot presentar sol·licituds en altres convocatòries de places de mobilitat pel mateix curs acadèmic.

Ajuts

No hi ha ajut econòmic associat a les estades SICUE. Des del curs 2013/2014 el Ministerio de Educación no convoca les beques SÉNECA que recolzaven la mobilitat del programa SICUE. Tampoc es por optar a les beques MOBINT de l'AGAUR.

 

més informació:

CRUE _  text i FAQ convocatòria SICUE

Servei Gestió Acadèmica UPC _ web SGA mobilitat

per consultes i aclariments:

 

oficina de relacions internacionals ETSAB

tel. 93 401 63 45

mob.etsab@upc.edu