Programa EMiLA

                                              

European Masters in Landscape Architecture

With EMiLA, five of the leading landscape architecture universities/schools in Europe with a focus on design have been establishing EMiLA, the "European Masters in Landscape Architecture“.

The EMiLA-institutions offer a unique study curriculum. To study EMiLA, students apply at one of the five partner institutions. Five students of each of the universities/schools will be offered the possibility to spend their 2nd and 3rd semesters of study each at another institution of the network, whilst the 1st semester and the master thesis are completed at the home institution. In between the two exchange semesters, all 25 students meet for a joint Summer School in one of the partners’ countries. An eLearning module provides extra knowledge on European Landscapes. Thanks to this international curriculum, an EMiLA student will benefit of the education of at least three institutions within one Master’s degree.

 

EMiLA Partner Institutions:

AVA_AAA
The Netherlands

Amsterdam University of the Arts_Amsterdam Academy of Architecture

Web

ECA_ESALA
United Kingdom

The University of Edinburgh _ Edinburgh College of Art

Web

LUH
Germany

Leibniz Universität Hannover_Fakultät für Architektur und Landschaft

Web

ENSP
France

Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille

Web

UPC_ETSAB/EEABB

 

Universitat Politècnica de Catalunya_ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona / Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

Web

 

INFORMACIÓ PER ESTUDIANTS ETSAB/EEABB

 

Estructura acadèmica

L’estudiant EMiLA realitza dues estades de mobilitat semestrals consecutives en 2 de les altres 4 escoles europees de paisatge participants en el programa, i a més pren part en altres activitats acadèmiques conjuntes (summerschool, eLearning).

Les estades de mobilitat EMiLA es fan prioritàriament a través del programa ERASMUS+ ESTUDIS, mitjançant acords bilaterals entre les institucions participants, facilitant els tràmits d’admissió, matrícula i convalidacions. En el cas d’un estudiant que no reuneixi els requisits de participació en el programa Erasmus+, o una universitat de destí que no participi al programa, la mobilitat es realitzarà com UPC-EUROPA, sense dret a optar als ajuts econòmics associats a Erasmus+.

El professor responsable del programa EMiLA a la UPC s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació i del corresponent reconeixement acadèmic a l’ETSAB de la mobilitat. 

Depenent de la universitat de destinació, l’estudiant EMiLA matricularà i cursarà assignatures que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del MBLandArch-Màster Universitari de Paisatgisme, segons la proposta acordada amb el seu tutor acadèmic, el professor UPC responsable del Programa EMiLA.

Veure EMiLA CourseHandbook

 

Places

Cada curs s’ofereixen fins 5 places EMiLA adreçades als estudiants del MBLandArch-Màster Universitari de Paisatgisme.

Cada escola participant defineix una oferta de places, en funció del semestre d’estada:

Per al semestre de primavera: Per al semestre de tardor:
AMSTERDAM  >  1 plaça*       
AMSTERDAM  >  1 plaça*
EDINBURGH    >  2 places  EDINBURGH    >  2 places
HANNOVER     >  2 places HANNOVER     >  2 places
VERSAILLES   >  2 places     VERSAILLES   >  2 places    


* Nota: Amsterdam limita l'admissió a un màxim de 3 estudiants EMiLA cada semestre d'entre tots els candidats seleccionats per les escoles sòcies > Confirmació de plaça subjecte a aprovació per l'escola de destinació.

 

Requisits

Les places de mobilitat EMiLA s'ofereixen a estudiants del MBLandArch-Màster Universitari de Paisatgisme

Cal que els candidats acompleixin en el moment de fer la sol·licitud tant els requisits generals ETSAB per optar a una plaça de mobilitat com els requisits específics del programa EMiLA:

 1. Vinculació a la UPC

  Per participar al  programa EMiLA és necessari estar matriculat al MBLandArch i continuar cursant els mateixos estudis en els semestres en que es realitzen les estades de mobilitat, en disposició de poder matricular-se dels crèdits/assignatures a reconèixer.

  (En primera convocatòria s’acceptaran sol·licituds dels estudiants preinscrits admesos al MBLandArch: l’adjudicació de places EMiLA serà provisional, condicionada a la matrícula al màster en els terminis indicats)

 2. Acomplir els requisits d'admissió de l'escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d'idioma.

  escola partner requisit idioma
  AMSTERDAM              ANGLÈS nivell B2 CEFR
  EDINBURGH ANGLÈS nivell B2 CEFR > IELTS 6,5 (min 6 a totes les seccions) o equivalent
  HANNOVER ALEMANY nivell B1 CEFR / ANGLÈS nivell B2 CEFR
  VERSAILLES FRANCÈS nivell B1 CEFR > certificat oficial UE

 

A més, per tal que l’estada EMiLA es consideri una mobilitat ERASMUS+ ESTUDIS i poder així optar als ajuts associats, cal acomplir els requisits específics del programa Erasmus+:

 1. Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada de mobilitat. Cal disposar de DNI o de NIE.
 2. No superar els 12 mesos de mobilitats Erasmus per al mateix cicle d'estudis (grau/màster), incloent els programes Erasmus anteriors i les estades Erasmus+ Pràctiques.

En cas de no acomplir aquest requisits, l'estada EMiLA es consideraria una mobilitat UPC-EUROPA, sense opció d’optar als ajuts associats al programa Erasmus+.

 

Sol·licituds

Cada curs es realitzaran fins a dues convocatòries específiques per l’adjudicació de les cinc places EMiLA:

1ª CONVOCATÒRIA EMiLA en paral·lel al procés de preinscripció i admissió al màster (Febrer-Juliol): Podran ser candidats els estudiants preinscrits admesos al MBLandArch

2ª CONVOCATÒRIA EMiLA a l’inici del primer semestre del curs (Octubre): Podran ser candidats els estudiants matriculats al MBLandArch

 

TERMINIS >

CONVOCATÒRIA EMiLA 2025

[OBERTA]  1ª CONVOCATÒRIA:  sol·licituds fins1 de juliol 2024 

[a confirmar]  2ª CONVOCATÒRIA:  sol·licituds octubre 2024

DOCUMENTACIÓ > 

[1ª CONVOCATÒRIA]: Presentar online, a l’aplicatiu de preinscripció al Máster, conjuntament amb la documentació requerida per l’admissió al MBLandArch, la documentació específica per la sol·licitud EMiLA en format PDF:

 1. Formulari ETSAB de sol·licitud d'una plaça EMiLA PDF
  escollir per a cada semestre opcions entre les escoles de destinació, indicant ordre de preferència.
 2. Certificats oficials d'idioma que acreditin el nivell requerit per l'admissió a l'escola de destí. Indispensable presentar al menys els certificats d'idioma corresponents als requisits de les escoles sol·licitades pel semestre de primavera
 3. Escrit de motivació, justificant la petició de mobilitat. Pot ser diferent per a cada escola sol·licitada

[2ª CONVOCATÒRIA]: pas 1_ Enviar missatge a: relint.etsab@upc.edu amb assumpte: SOLICITUD EMiLA_NOM COGNOM adjuntant la documentació requerida (Form EMiLA_2C + Cert idiomes + motivació) + pas 2_ Presentar els originals del Certificats d'idioma aportats a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB, en les dates indicades i en horari d'atenció al públic.

 

Selecció i adjudicació de places

La selecció dels estudiants es farà tenint en compte els criteris del programa EMiLA i els requisits d’admissió a l’escola de destí, valorant els aspectes acadèmics en base a la documentació lliurada pel candidat en la seva sol·licitud, el seu portfoli i l’expedient acadèmic de la titulació que ha donat accés al Màster.

L'adjudicació de places en primera convocatòria és provisional i resta condicionada a la formalització de la matrícula en el màster i la presentació dels originals de la documentació aportada, incloent els certificats d'idioma. En cas de no confirmar-se en la resolució definitiva les places EMiLA concedides, s'oferiran de nou en 2ª convocatòria, prevista a principis d'octubre i adreçada als estudiants matriculats en el MBLandArch.

CALENDARI EMiLA 2025      

1ªCONVOCATÒRIA [OBERTA]
1 Juliol 2024  Tancament preinscripció online MBLandArch 2024/2025Tancament sol·licitud online places EMiLA 2025
12-15 Juliol 2024 Resolució provisional adjudicació places EMiLA 1ª conv
(pagament quota admissió al màster)
1 Setembre 2024 Termini acceptació/renúncia plaça EMiLA concedida (condicional)
a mitjan setembre (dates a determinar) Matrícula MBLandArch + aportar originals documentació
27-30 Setembre 2024 Resolució definitiva adjudicació places EMiLA 2025 1ª convocatòria
2ªCONVOCATÒRIA [a confirmar]
Informació / consultes al coordinador
a determinar Presentació sol·licitud places EMiLA 2025 en 2ª conv
a determinar Resolució provisional adjudicació places EMiLA  2ª conv
a determinar Termini acceptació/renúncia plaça EMiLA concedida
a determinar Resolució definitiva adjudicació places EMiLA 2025 2ª conv

Condicions de participació

L’acceptació de la plaça EMiLA implica el compromís de realitzar les estades de mobilitat assignades i les activitats conjuntes.

Una cop acceptada la plaça EMiLA l’estudiant ja no pot presentar sol·licitud en altres convocatòries de places de mobilitat pels mateixos cursos acadèmics.

Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en futures convocatòries, perdre el dret al reconeixement acadèmic i haver de retornar els ajuts obtinguts.

L’estudiant és el responsable de completar en els terminis requerits els tràmits d’admissió a les escoles de destí.

L’estudiant EMiLA paga la matrícula i les taxes acadèmiques a la seva escola d’origen. Al curs o semestre en que es realitza l’estada de mobilitat, l’estudiant es matricula a l’ETSAB en la modalitat d’estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar ninguna assignatura ETSAB com estudiant regular. La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.

Només s’acreditarà la participació en el programa EMiLA als estudiants que completin satisfactòriament ambdues estades de mobilitat amb l’aprofitament acadèmic requerit.

 

Ajuts

Les estades de mobilitat EMiLA comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí. La matrícula es paga només a la universitat d'origen.

Si es reuneixen els requisits, la plaça de mobilitat comporta la possibilitat d'optar a les convocatòries d'ajuts econòmics:

 • ajut MOBINT de l'AGAUR (Generalitat)

 • ajuts ERASMUS+ Estudis (finançats per la UE i gestionats per la universitat a través del Servei de Gestió Acadèmica  UPC - Unitat de Beques i Ajuts a la Mobilitat)

Un cop adjudicada una mobilitat EMiLA, per cada una de les estades Erasmus+ semestrals es podrà optar als ajuts en funció dels calendaris de cada convocatòria.

 

 

més informació programa EMiLA: www.emila.eu
per consultes i aclariments:

 

Prof. Luis Maldonado
Responsable acadèmic EMiLA a la UPC
luis.maldonado@upc.edu