Acords bilaterals amb universitats asiàtiques

Places

L'ETSAB ofereix 9 places de mobilitat  mitjançant acords bilaterals amb 5 universitats asiàtiques.

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

!!!  El reconeixement acadèmic en aquestes estades de mobilitat té certes limitacions: la convalidació d’assignatures està restringida (en general, assignatures tipus taller i crèdits optatius), degut a que la oferta de cursos i assignatures en anglès a aquestes universitats és molt limitada i variable

Requisits

Aquestes places van adreçades a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura, en condicions de convalidar per l'estada de mobilitat només assignatures tipus Taller i/o crèdits optatius. 

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma

!!!  Hanyang University demana un Minimum Cumulative GPA del 60%

 equivalent a una mitjana acadèmica mínima de 6 sobre 10 del total d’assignatures cursades.

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, termini i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts

Totes les places comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).

A la UPC, algunes destinacions de determinades àrees geogràfiques possibilitaran optar a ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis KA131 TPNAP - Tercers Països No Associats o bé Erasmus+ Estudis KA171 (convocatòries a definir cada curs per SGA mobilitat)