Vés al contingut (premeu Retorn)

Programes de mobilitat per estades d'estudis

El principal objectiu dels programes de mobilitat és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent a la d'origen, facilitant els tràmits d'admissió, matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Les estades de mobilitat s'ofereixen principalment en el marc dels programes ERASMUS+ ESTUDIS (intercanvi amb universitats europees) i SICUE (intercanvi amb universitats espanyoles), però també amb ACORDS BILATERALS amb escoles d'arquitectura d'Amèrica Llatina, Àsia, Estats Units, Canadà i Austràlia.

Convocatòria i sessions informatives

A l'inici del segon semestre s'obre la convocatòria de places de mobilitat d'estudis pel curs acadèmic següent.
L'ETSAB organitza una sessió informativa general sobre els programes de mobilitat, i a més unes sessions específiques en les quals els professors responsables de mobilitat presenten les respectives escoles de destí.

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2021/2022                        enllaç a  calendari + vídeos sessions meet

  

Reunió informativa programes mobilitat

 

dimarts 16 de Febrer 2021 _ 13:30h _ via meet

 [resum en PDF]

Sessions de presentació escoles mobilitat

 

del 17 al 25 de Febrer 2021 _ via meet      

 [calendari en PDF]          

Reunió informativa mobilitat MBLandArch

 

dimecres 24 de febrer 2021 _12:30h _ via meet

 [dossier en PDF]

Places

L'ETSAB ofereix cada curs més de 170 places per estades de mobilitat, repartides entre les més de 80 escoles d'arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.

Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. 

Per als estudiants de Grau les places són en general per estades de tot el curs acadèmic (ambdós semestres), amb algunes excepcions en que la estada serà semestral.

Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada de mobilitat és sempre semestral (programa EMiLA: dues estades semestrals en cursos acadèmics consecutius)

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2021/2022  

Oferta places mobilitat per estades al curs 2021/2022:   veure taula resum places 2122

Consulta destinacions de cada un dels programes de mobilitat al respectiu apartat de la web 

Reconeixement acadèmic

Seguint els criteris generals establerts per l'escola pel reconeixement acadèmic de les estades de mobilitat, el professor tutor assessora a l'estudiant sobre els continguts a cursar a la escola de destí i la elaboració de la proposta de convalidació, i un cop finalitza l'estada du a terme el corresponent reconeixement acadèmic.

Nota: El TFG/TFM no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB. Només en determinats casos es pot fer el TFG simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.

VEURE CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ

Condicions de participació

Els estudiants d'Arquitectura a l'ETSAB poden fer una estada de mobilitat d'estudis amb reconeixement acadèmic ple al llarg dels seus estudis de Grau (1 estada anual o bé 2 estades semestrals en cursos acadèmics diferents). Podran optar a altres accions o estades de mobilitat que, en tot cas, han de ser de tipologia diferent a la primera, i que no impliquen necessàriament reconeixement acadèmic (com Erasmus+ SMT pràctiques)

AFECTACIONS DE LA MOBILITAT 2021/2022 PER SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Les estades de mobilitat 2021/2022 estan subjectes a possibles afectacions per causa del COVID. En funció de l'evolució de la situació sanitària a cada país, la escola de destí pot cancel·lar la mobilitat o modificar les condicions de l'estada (passar d’anual a semestral, mobilitat física a virtual, docència online, presencial o mixta) +INFO

 

MESURES PER ESTUDIANTS AMB ESTADES DE MOBILITAT 2020/2021 AFECTADES PEL COVID QUE ES PRESENTEN EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

Els estudiants amb estada CANCEL·LADA/RENUNCIADA/REDUIDA que es presentin en aquesta nova convocatòria poden optar a les places definides com ANUAL per fer una estada SEMESTRAL (primer semestre).

A l’hora de prioritzar els candidats per a cada destinació, el tutor de mobilitat tindrà en compte aquesta circumstància i en cas d’igualtat acadèmica prioritzarà els candidats que han vist cancel·lada la mobilitat concedida pel 2020/2021.

Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en futures convocatòries, perdre el dret a qualsevol reconeixement acadèmic i haver de tornar els ajuts obtinguts.

Al curs o semestre en que es realitza l'estada de mobilitat, l'estudiant haurà d'estar matriculat a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l'ETSAB com a estudiant regular.

La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.

Requisits

Requisits generals per optar a una plaça de mobilitat de l'ETSAB, que cal acomplir en el moment de fer la sol·licitud:

1_Vinculació: És necessari estar matriculat a l’ETSAB al curs actual  i continuar cursant els mateixos estudis al curs/semestre en que es realitzarà l’estada, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.

2_ Requisits acadèmics:

 • Grau en Estudis d’Arquitectura Pla 2014

      Crèdits superats ≥ 135 ECTS

      Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5 [NO S'APLICA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA]

      Nota promig assignatures superades ≥ 6,00 | Nota promig totes assignatures cursades ≥ 5,00 

 • Màster Universitari en Paisatgisme

      Estar cursant el primer curs del màster

3_  Acomplir els requisits d’admissió de l’escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d’idioma. Caldrà aportar el certificat del nivell requerit per que la sol·licitud sigui vàlida.

A més, cal consultar altres requisits específics de cada plaça de mobilitat o en funció del programa (Erasmus, SICUE...)

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2021/2022

Informació orientativa sobre nivell d'idioma requerit a cada escola de destinació

Sol·licitud

A excepció dels programes SICUE, EMiLA, DMD-TONGJI i les estades UPC-XINA, que tenen convocatòries i calendaris propis, es fa una convocatòria unitària per la resta de les places de MOBILITAT INTERNACIONAL a l'inici del segon semestre.

Els estudiants que ja tinguin concedida una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud en aquesta o d'altres convocatòries de mobilitat pel mateix període.

Quan?

CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2021/2022    >> FINALITZADA

Termini presentació sol·licitud de places en primera convocatòria:

E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma                    17 a 28 de febrer 2021

ATENEA: desar portfoli + documentació addicional    5 a 7 de març 2021

SEGONA CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2021/2022   >> FINALITZADA

Termini presentació sol·licitud de places en segona convocatòria:    

E-SECRETARIA : escollir destinacions                            25 a 28 de març 2021

ATENEA: desar portfoli + documentació addicional    2 a 5 d'abril 2021


Descarrega't l'arxiu 2a MOB OUT 2122 per consultar: | oferta places |  requisits | com fer sol·licitud |

Com?

pas 1_Iniciar la sol·licitud de mobilitat per e-Secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud

  • Demanar places, amb un màxim de 3 opcions d'entre totes les destinacions incloses a la convocatòria, indicant l'ordre de prioritat de cada opció.
  • Botó Guardar: Permet modificar les opcions o la prioritat abans d'enviar.
  • Botó Sol·licitar: S'envia la sol·licitud (cal Guardar prèviament)

pas 2_Lliurar els certificats d’idiomes necessaris per la sol·licitud (Original + Còpia). Obligatori en el cas d’optar a escoles que tenen com a requisit d’admissió l’acreditació del nivell d’idioma.

        ON? a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB, en horari d’atenció al públic

pas 3_Desar a ATENEA en les dates indicades els següents documents (en 4 arxius PDF independents)

  • Portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg de la carrera (un únic arxiu PDF, mida màx 20 Mb).
  • Expedient acadèmic (tipus: expedient amb nom de l'assignatura i darrera convocatòria, no vàlid expedient ECTS).
  • Currículum vitae.
  • Cartes de motivació (pot ser diferent per a cada escola sol·licitada. No s'acceptaran cartes de recomanació)

No seran válides les sol·licituds que no es completin en totes les fases i en les dates indicades

(E-SECRETARIA + LLIURAMENT CERTIFICAT IDIOMA + DOCUMENTACIÓ A ATENEA)

Ajuts

Els ajuts econòmics a la mobilitat depenen de la tipologia de la plaça. En general es convoquen i gestionen centralitzadament des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi i de Mobilitat). Consultar modalitats d'ajut segons plaça o programa de mobilitat a la seva web.

També hi ha la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2021/2022

Informació orientativa sobre ajuts econòmics per estades de mobilitat.