Vés al contingut (premeu Retorn)

Programes de mobilitat per estades d'estudis

El principal objectiu dels programes de mobilitat és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent a la d'origen, facilitant els tràmits d'admissió, matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Les estades de mobilitat s'ofereixen principalment en el marc dels programes ERASMUS+ ESTUDIS (intercanvi amb universitats europees) i SICUE (intercanvi amb universitats espanyoles), però també amb ACORDS BILATERALS amb escoles d'arquitectura d'Amèrica Llatina, Àsia, Estats Units, Canadà i Austràlia.

Convocatòries

A excepció dels programes SICUE, EMiLA i DMD-TONGJI, amb convocatòries i calendaris propis, cada curs la ETSAB organitza a l'inici del segon semestre una convocatòria unitària per la resta de les places de MOBILITAT INTERNACIONAL

CONVOCATÒRIES DE PLACES MOBILITAT 2023/2024 ... en preparació

A finals del mes de gener s'actualitzarà tota la informació: | oferta places | calendaris | sessions informatives | requisits | ajuts mobilitat |

_CONVOCATÒRIES DE PLACES MOBILITAT 2022/2023_ 

[FINALITZADA] 1a CONVOCATORIA MOBILITAT INTERNACIONAL per GArq

[FINALITZADA] CONVOCATORIA MOBILITAT SICUE per GArq

Descarrega't  el dossier MOB 2223(abrir en una ventana nueva) amb tota la informació:

| oferta  places | calendaris | sessions informatives | requisits | ajuts mobilitat

 

[FINALITZADA] 2a CONVOCATORIA MOBILITAT INTERNACIONAL per GArq

Descarrega't l'arxiu 2a MOB OUT GArq 2223 amb info: oferta places | requisits | com fer sol·licitud

 

[FINALITZADA]  CONVOCATORIA MOBILITAT ERASMUS per MBLandArch

Descarrega't l'arxiu MOB Erasmus MBLand 2223 amb info: oferta places | requisits | com fer sol·licitud

Sessions informatives

A l'inici del segon semestre s'obre la convocatòria de places de mobilitat d'estudis pel curs acadèmic següent.
L'ETSAB organitza una sessió informativa general sobre els programes de mobilitat, i a més unes sessions específiques en les quals els professors responsables de mobilitat presenten les respectives escoles de destí.

SESSIONS INFORMATIVES MOBILITAT 2022/2023

  

Reunió informativa programes mobilitat GArq 

 

dijous 3 de Febrer 2022 _ 13:30h _ Sala d'Actes

 [resum en PDF]

Sessions de presentació escoles mobilitat

 

del 4 al 15 de Febrer 2022 _ 13:30h   

 [calendari en PDF]          

Informació mobilitat Erasmus MBLandArch

 

[arxiu PDF]


Places

L'ETSAB ofereix cada curs més de 150 places per estades de mobilitat, repartides entre les més de 80 escoles d'arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.

Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. 

Per als estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura les estades poden ser anuals (tot el curs acadèmic), o bé semestrals (primer semestre). 

Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada de mobilitat és sempre semestral.

La durada de l’estada a cadascuna de les destinacions ja va definida a la oferta de places de cada convocatòria, i no es pot modificar a criteri del candidat.

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2022/2023  

Oferta places mobilitat per estades al curs 2022/2023:   places MOB OUT 2223

Consulta també els detalls de cada un dels programes de mobilitat al respectiu apartat de la web 

AFECTACIONS DE LA MOBILITAT PER SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Les estades de mobilitat 2022/2023 estan encara subjectes a possibles afectacions per causa del COVID. En funció de l'evolució de la situació sanitària a cada país, l'escola de destí pot cancel·lar la mobilitat o modificar les condicions de l'estada (passar d’anual a semestral, mobilitat física a virtual, docència online, presencial o mixta).

MESURES PER ESTUDIANTS AMB ESTADES DE MOBILITAT 2021/2022 AFECTADES PEL COVID QUE ES PRESENTEN EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

Els estudiants que per força major han hagut de fer la seva estada de mobilitat anual en modalitat VIRTUAL, sense desplaçar-se al país de destí, poden optar a un semestre addicional de mobilitat.

A l’hora de prioritzar els candidats per a cada destinació, el tutor de mobilitat tindrà en compte les afectacions del curs anterior i en cas d’igualtat acadèmica prioritzarà els candidats que han vist cancel·lada la mobilitat concedida pel 2021/2022

Condicions de participació

Els estudiants d'Arquitectura ETSAB poden fer un màxim de dos semestres de mobilitat d'estudis al llarg dels seus estudis de Grau (1 estada anual o bé 2 estades semestrals en diferent curs acadèmic a universitats de destí diferents). Podran optar també a altres accions o estades de mobilitat de tipologia diferent, i que no impliquen necessàriament reconeixement acadèmic (com Erasmus+ SMT pràctiques)

Si no s’ha fet encara CAP estada de mobilitat es pot presentar sol·licitud per les places d’estada anual i semestral.

Si ja s’ha fet anteriorment una estada SEMESTRAL es poden sol·licitar només les places semestrals.

Si ja s’ha fet anteriorment una estada ANUAL o dues estades SEMESTRALS no es pot fer més mobilitat per estudis.

Els estudiants que ja tinguin concedida i acceptada una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud a d'altres convocatòries de mobilitat per estudis pel mateix curs acadèmic.

Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en futures convocatòries, perdre el dret a qualsevol reconeixement acadèmic i haver de tornar els ajuts obtinguts.

Al curs o semestre en que es realitza l'estada de mobilitat, l'estudiant haurà d'estar matriculat a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l'ETSAB com a estudiant regular. La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.

A l'universitat de destí l'estudiant d'intercanvi no paga el cost de la matrícula (excepció IIT Chicago_visiting)

Reconeixement acadèmic mobilitat

Seguint els criteris generals establerts per l'escola pel reconeixement acadèmic de les estades de mobilitat, el professor tutor assessora a l'estudiant sobre els continguts a cursar a la escola de destí i la elaboració de la proposta de convalidació, i un cop finalitza l'estada du a terme el corresponent reconeixement acadèmic.

Nota: El TFG/TFM no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB. Només en determinats casos es pot fer el TFG simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.

VEURE CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ

Requisits

Requisits generals per optar a una plaça de mobilitat de l'ETSAB, que cal acomplir en el moment de fer la sol·licitud:

1_Vinculació: És necessari estar matriculat a l’ETSAB al curs actual  i continuar cursant els mateixos estudis al curs/semestre en que es realitzarà l’estada, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.

2_ Requisits acadèmics:

 • Grau en Estudis d’Arquitectura Pla 2014

      Crèdits superats ≥ 135 ECTS  (programa SICUE ≥ 120 ECTS)

      Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5 

      Nota mitjana assignatures superades ≥ 6,00 | Nota mitjana totes assignatures cursades ≥ 5,00 

 • Màster Universitari en Paisatgisme

      Estar cursant el primer curs del màster

3_  Acomplir els requisits d’admissió de l’escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d’idioma. Caldrà aportar el certificat del nivell requerit per que la sol·licitud sigui vàlida.

A més, cal consultar altres requisits específics de cada plaça de mobilitat o en funció del programa (Erasmus, SICUE...)

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2022/2023

Informació orientativa nivell d'idioma requerit a cada escola de destinació

Sol·licitud

 A l'inici del segon semestres s'obre una convocatòria unitària per  les places de MOBILITAT INTERNACIONAL. (Pels programes SICUE, EMiLA i DMD-TONGJI, consultar convocatòries i calendaris propis)

Quan?

CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2022/2023    

Termini presentació sol·licitud de places en primera convocatòria

E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma                     7 a 15 de febrer 2022

ATENEA: desar portfoli + documentació addicional    18 a 20 de febrer 2022

SEGONA CONVOCATÒRIA ETSAB MOBILITAT INTERNACIONAL 2022/2023

Termini presentació sol·licitud de places en segona convocatòria:            

E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma                     16 a 17 de març 2022

ATENEA: desar portfoli + documentació addicional    19 a 20 de març 2022

Com?

pas 1_Iniciar la sol·licitud de mobilitat per e-Secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud

  • Demanar places, amb un màxim de 3 opcions d'entre totes les destinacions incloses a la convocatòria, indicant l'ordre de prioritat de cada opció.
  • Botó Guardar: Permet modificar les opcions o la prioritat abans d'enviar.
  • Botó Sol·licitar: S'envia la sol·licitud (cal Guardar prèviament)

pas 2_Lliurar els certificats d’idiomes necessaris per la sol·licitud (Original + Còpia). Obligatori en el cas d’optar a escoles que tenen com a requisit d’admissió l’acreditació del nivell d’idioma.

        ON? a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB, en horari d’atenció al públic

[NOTA: EN SEGONA CONVOCATÒRIA NO CAL TORNAR A LLIURAR ELS CERTIFICATS D'IDIOMA SI JA ES VAN PRESENTAR EN PRIMERA CONVOCATÒRIA]

pas 3_Desar a ATENEA en les dates indicades els següents documents (en 4 arxius PDF independents) 

  • Portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg de la carrera (un únic arxiu PDF, mida màx 20 Mb).
  • Expedient acadèmic (tipus: expedient amb nom de l'assignatura i darrera convocatòria, no vàlid expedient ECTS).
  • Currículum vitae.
  • Cartes de motivació (pot ser diferent per a cada escola sol·licitada. No s'acceptaran cartes de recomanació)

[NOTA: EN SEGONA CONVOCATÒRIA CAL TORNAR-HO A FER, ENCARA QUE S’HAGI FET SOL·LICITUD EN LA PRIMERA CONVOCATÒRIA]

No seran válides les sol·licituds que no es completin en totes les fases i en les dates indicades

(E-SECRETARIA + LLIURAMENT CERTIFICAT IDIOMA + DOCUMENTACIÓ A ATENEA)

Ajuts

Els ajuts econòmics a la mobilitat depenen de la tipologia de la plaça. En general es convoquen i gestionen centralitzadament des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi i de Mobilitat). Consultar modalitats d'ajut segons plaça o programa de mobilitat a la seva web.

També hi ha la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2022/2023

Informació orientativa ajuts econòmics per estades de mobilitat.