Programa Erasmus+SMT: estades de pràctiques

!! ACTUALITZACIÓ CURS 2024/2025


NOVETAT IMPORTANT : Obligació Alta a la Seguretat Social de l'estudiant que fa pràctiques a l'estranger a càrrec de la UPC.
> Cal informar prèviament del NUSS (número de Seguretat Social)
> El termini entre el lliurament de la documentació de sol·licitud i l'inici de la pràctica serà significativament més extens (entre 1,5 i 2 mesos)
> La data d'inici de la pràctica estarà condicionada pel calendari de les convocatòries dels ajuts Erasmus+ KA131 SMT

Què és ERASMUS+ PRÀCTIQUES?

La mobilitat Erasmus+ per a la realització de pràctiques (SMT-Student Mobility for Traineeship) és una modalitat del programa ERASMUS+ que té com a objectiu que els estudiants universitaris de grau i màster realitzin estades de pràctiques acadèmiques tutelades en empreses o organitzacions d'altres països europeus.

La Oficina de Relacions Internacionals ETSAB gestiona les estades Erasmus Pràctiques dels nostres estudiants de grau i màster (a excepció del Grau en Paisatgisme > centre gestor EEABB). Els estudiants de Doctorat interessats en fer mobilitat s’han d’adreçar a la Secretaria de Doctorat ETSAB

Amb l'objectiu de recolzar econòmicament aquestes estades la UPC publica cada curs les convocatòries d’ajuts Erasmus+ SMT pràctiques, finançats per la UE i gestionats pel Servei de Gestió Acadèmica UPC (Unitat de Beques i Ajuts a la Mobilitat)

Les condicions específiques i calendaris de cada una de les convocatòries condicionen la data d'inici i la data de fi de la pràctica. L'import de l'ajut varia en funció del país de destinació i existeixen complements per a beneficiaris amb menors oportunitats

IMPORTANT!! Per poder optar a aquests ajuts, consulta la informació específica per estudiants ETSAB i segueix les indicacions del procediment establert a l’escola per la autorització prèvia de l'estada de  pràctica, en funció dels estudis que estàs cursant.

actualment...

CONVOCATÒRIES UPC AJUTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRAU/MÀSTER curs 2024/2025

1a convocatòria     > enllaç
Dates estada entre 1 agost 2024 i 4 juliol 2025
data inici màxima 30 abril 2025
*
2a convocatoria    > enllaç
Dates estada entre 1 de gener i 15 de setembre 2025
data fi posterior a 4 juliol 2025

 *

  

Informació ESTADES ERASMUS+ PRÀCTIQUES
per estudiants ETSAB de GRAU | MÀSTER

Poden realitzar una estada Erasmus+ Pràctiques els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin aquestes condicions en el moment de presentar la sol·licitud de pràctica:

A_ Acomplir els requisits ETSAB per realitzar pràctiques acadèmiques externes:

Principalment ... 

 1. Estar matriculat (i al corrent de pagament) a l'ETSAB al curs actual de:
  1. Grau en Estudis d'Arquitectura GArq amb un mínim de 120 ECTS superats 
  2. Màsters Universitaris de l'àmbit de l'Arquitectura (MArqEtsaB, MBLandArch, MBArch, MBDesign)
 2. Per pràctiques EXTRACURRICULARS, el estudiants de GArq han de tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior major o igual a 0,5 (paràmetre alfa) 
 3. Per pràctiques CURRICULARS (GArq, MArq, MBLandArch) cal complir els requisits en funció de la titulació (Consultar a l'apartat Estudis la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques) 
 4. En el cas de pràctiques internacionals no són d'aplicació  els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes establerts a la Normativa UPC en funció de la titulació.

B_ Acomplir tots els requisits establerts a les convocatòries UPC d'ajuts Erasmus+Pràctiques Grau-Màster del curs vigent 

Principalment ... (consultar amb detall)

 1. Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Cal disposar de NIF o NIE

 2. Acreditar estar en possesió del Número de la Seguretat Social (NUSS).
 3. Mantenir la condició d'estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l'estada de pràctica. (No es pot fer l’estada un cop aprovat el TFG/TFM).

 4. Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini (Test idioma - Plataforma EU Academy)

Les entitats d'acollida per a les pràctiques dels estudiants ETSAB poden ser empreses, despatxos d'arquitectura, centres de formació, centres de recerca i d'altres organitzacions que tinguin seu a un dels estats membres de programa Erasmus: estats UE (Espanya exclosa), Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Turquia i Xipre

RECERCA DE PRÀCTIQUES

La cerca de pràctiques s'ha de fer per iniciativa pròpia de l'estudiant.

L'ETSAB no gestiona una oferta específica de places per realitzar pràctiques a l'estranger dintre del programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques, tot i que en el cas de rebre ofertes de pràctiques en farà difusió als estudiants interessats.

Les agències nacionals coordinadores del programa Erasmus (a Espanya el SEPIE - Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) utilitzen una plataforma comuna per a la publicació d'ofertes de pràctiques Erasmus+: Erasmusintern.org Cal registrar-se per consultar i sol·licitar les ofertes.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel centre d'origen UPC al qual pertany l'estudiant. Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

CURRICULAR/EXTRACURRICULAR: Els estudiants de GArq, MArq o MBLandArch que no han fet encara cap pràctica curricular poden sol·licitar-ho amb la proposta d’estada Erasmus practiques (mínim de 180 hores de dedicació, durada màxima 5 mesos). Si s’autoritza, implica una matrícula de 6 ECTS optatius que s’avaluen i qualifiquen.

REMUNERADA: Donat que la normativa de l'escola no permet pràctiques acadèmiques no remunerades, només s'autoritzarà una estada de mobilitat Erasmus+ pràctiques si:

 • Pràctica en que l'empresa abona a l'estudiant la remuneració mínima establerta per la Normativa UPC/ETSAB de pràctiques externes (8 €/h) o la equivalent a l'import de l'ajut Erasmus+ corresponent al país de destí. La pràctica es pot dur a terme independentment de si l’estudiant obté o no l'ajut Erasmus a les convocatòries UPC.

 • Pràctica amb ajut econòmic Erasmus+ SMT concedit per la totalitat de l'estada (la durada de la pràctica ha de coincidir necessàriament amb els mesos finançats amb l'ajut Erasmus i la data d’inici d'estada ha de ser posterior a l’adjudicació de l’ajut)
  Cal consultar calendaris i condicions de les convocatòries UPC d’ajuts Erasmus Practiques vigents: enllaç

DURADA DE LA PRÀCTICA

A l'ETSAB la pràctica ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic (16 setembre a 15 de setembre de l'any següent). No es poden fer a cavall entre dos cursos.

La pràctica ha de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) 

Si la pràctica és curricular (6 ECTS) tindrà una durada màxima de 5 mesos (150 dies)

Cal considerar també:

 • La normativa Erasmus+ permet acumular a cada nivell d'estudis (grau/màster) un màxim de 12 mesos de mobilitat, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica. Cal tenir-ho en compte en cas d'haver fet anteriorment una mobilitat ERASMUS, de qualsevol modalitat.

 • Les bases de la convocatòria UPC d'ajuts contemplen finançar tots els mesos de l’estada només en cas de pràctica CURRICULAR. En canvi, si és EXTRACURRICULAR, independentment de la durada de l'estada la UPC només finançarà un màxim de 3 mesos de pràctica (90 dies).

 

(veure ESQUEMA)

 • L'estudiant ha d'acordar i signar amb la empresa d'acollida un Projecte Formatiu de l'estada de pràctiques o Training Agreement.

 • La proposta de pràctica es presentarà a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB. A més del Training Agreement cal lliurar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic indicant la tipologia de pràctica que es sol·licita, CURRICULAR o EXTRACURRICULAR.

  • Si la pràctica és acceptada com CURRICULAR, comporta la matrícula dels corresponents crèdits optatius, per ser avaluats al final de l'estada. En cas de no complir els criteris, es consideraria la pràctica extracurricular.

 • El responsable acadèmic ETSAB revisarà i validarà la proposta de pràctica, amb l'aprovació del projecte formatiu i quin serà el reconeixement acadèmic, signant el Training Agreement.

 • Aprovada la pràctica s’iniciaran els tràmits de l'estada de mobilitat. L'estudiant haurà de matricular-se en la modalitat de mobilitat per pràctiques externes, que inclou una assegurança obligatòria i els crèdits optatius corresponents (6 ECTS si és curricular).
  En el cas de pràctica no remunerada per l'empresa caldrà esperar la resolució positiva de la convocatòria d'ajuts per rebre l'autorització definitiva per iniciar l’estada.

 • Amb l'estada de pràctica AUTORITZADA per l'ETSAB l'estudiant podrà tramitar l'ajuda econòmica associada segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC quan publiqui les convocatòries.

 • El RECONEIXEMENT ACADÈMIC de la pràctica es basarà en el Training Agreement aprovat i signat per les 3 parts (escola, empresa i estudiant), els informes finals de l'estudiant i de l'empresa i si és curricular el Dossier Final el·laborat per l’estudiant.

  • Pràctica Extracurricular: menció de la pràctica al Suplement Europeu al Títol.

  • Pràctica Curricular: Avaluació/Qualificació de la pràctica integrant del pla d'estudis, segons el procediment en funció de la titulació de l'estudiant.

Els estudiants ETSAB de grau o màster interessats en una ESTADA ERASMUS+ PRÀCTIQUES hauran de presentar la sol·licitud de pràctica a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB amb prou antelació respecte a la data d'inici per completar els tràmits segons els calendaris establerts per la UPC (veure quadre al final pàgina)

PAS 1_SOL·LICITUD DE PRÀCTICA >

Documentació a presentar a la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB

 • Training Agreement, PDF 
  en castellà/anglès, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS, omplert i signat per l'estudiant i l'empresa (instruccions a la guia)
 • Sol·licitud de reconeixement acadèmic/Tipologia de la pràctica PDF : Cal indicar si es sol·licita pràctica extracurricular o curricular (Només estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura  / Màster Universitari en Arquitectura / Màster Universitari en Paisatgisme)
 • * còpia del NUSS (Número de la Seguretat Social) [en cas que encara no consti informat a e-Secretaria]
 • * còpia del NIE on consti el període de vigencia [en cas de no tenir nacionalitat espanyola]

Si la pràctica és autoritzada l’estudiant rebrà el vistiplau per tramitar l'estada de mobilitat i optar a l’ajut econòmic associat.

PAS 2_ESTADA DE MOBILITAT >

A través de e-Secretaria es gestionarà la documentació associada a l’estada de mobilitat i de les obligacions dels beneficiaris de l'ajut, tant abans de inici de la pràctica com a la tornada.

 e-Secretaria > Mobilitat > estada Mobilitat > Documentació

 • Abans de marxar: matrícula mobilitat (6 ECTS curricular | 0 ECTS extracurricular), assegurança obligatòria mobilitat , Ordre SEPA, dades bancàries mobilitat.
 • Inici estada: Certificat incorporació, Acord Financer | Final estada: certificat estada, Addenda AF, enquesta final
 • Pràctica curricular: termini lliurament informes + dossier > 1 mes des de data final pràctica

PAS 3_SOL·LICITUD D’AJUT >

Un cop completats els tràmits inicials de l’estada de pràctica AUTORITZADA per l'ETSAB, l’estudiant pot optar a l’ajut econòmic (tipus: Estats membres i associats EM) segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

IMPORTANT consultar calendaris i condicions de cada convocatòria UPC vigent d’ajuts Erasmus Practiques

CONVOCATÒRIES UPC AJUTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRAU/MÀSTER curs 2024/2025

NOVETAT! Ja no serà necessari presentar sol·licitud a Seu Electrònica UPC.
Es considerarà automàticament candidat per l'ajut si l’estada de mobilitat està autoritzada a e-Secretaria/PRISMA en les dates indicades a cada finestra de les bases de la convocatoria:

Sol·licitud pràctica a ETSAB Estada tramitada Data resolució ajut Data Inici pràctica a partir de

Fins 20/06/2024

30/06/2024

12/07/2024

01/09/2024

Fins 15/07/2024

12/09/2024

30/09/2024

15/10/2024

Fins 04/10/2024

14/10/2024

30/10/2024

15/11/2024

Fins 04/11/2024

14/11/2024

29/11/2024

15/01/2025

Fins 06/12/2024

16/12/2024

30/01/2025

17/02/2025

Fins 04/02/2025

14/02/2025

27/02/2025

17/03/2025

Fins 04/03/2025

14/03/2025

27/03/2025

21/04/2025

Fins 06/05/2025

16/05/2025

30/05/2025

20/06/2025 (amb data fi entre 5 juliol i15 setembre)