Programa Erasmus+SMT: estades de pràctiques

Què és ERASMUS+ PRÀCTIQUES?

La mobilitat Erasmus+ per a la realització de pràctiques (SMT-Student Mobility for Traineeship) és una modalitat del programa ERASMUS+ que té com a objectiu que els estudiants universitaris de grau i màster realitzin estades de pràctiques acadèmiques tutelades en empreses o organitzacions d'altres països europeus.

La Oficina de Relacions Internacionals ETSAB gestiona les estades Erasmus Pràctiques dels nostres estudiants de grau i màster (a excepció del Grau en Paisatgisme > centre gestor EEABB). Els estudiants de Doctorat interessats en fer mobilitat s’han d’adreçar a la Secretaria de Doctorat ETSAB

Amb l'objectiu de recolzar econòmicament aquestes estades la UPC estableix cada curs els calendaris i condicions de les convocatòries d’ajuts Erasmus+ SMT pràctiques, finançats per la UE i gestionats pel Servei de Gestió Acadèmica UPC (Unitat de Beques i Ajuts a la Mobilitat)

Cal consultar les condicions específiques de cada una de les convocatòries. Segons els criteris d'adjudicació dels ajuts les pràctiques curriculars tenen preferència sobre les extracurriculars.  L'import de l'ajut varia en funció del país de destinació |  Complement per a beneficiaris amb menors oportunitats

IMPORTANT!! abans de presentar sol·licitud a les convocatòries d'ajuts, consulta la informació específica per estudiants ETSAB i segueix les indicacions del procediment establert a l’escola per la autorització prèvia de l'estada de  pràctica, en funció dels estudis que estàs cursant.

actualment...

CONVOCATÒRIES UPC AJUDES ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRAU/MÀSTER curs 2023/2024

1a convocatòria [TANCADA] > enllaç
Dates estada entre 16 setembre i 1 abril 2024
Sol·licitud de pràctica fins 15 octubre 2023
Sol·licitud ajut fins 31 octubre 2023 | resolució ajuts: 30 novembre 2023

*
2a convocatòria [TANCADA] > enllaç
Dates estada entre 1 de gener i 30 de juny 2024
Sol·licitud de pràctica fins 20 gener 2024
Sol·licitud ajut fins 4 febrer 2024 | resolució ajuts: 19 abril 2024

*

3a convocatòria [TANCADA] > enllaç
Dates estada entre 1 de gener i 15 setembre 2024 (data fi posterior a 1 de juliol)
Sol·licitud de pràctica fins 11 març 2024
Sol·licitud ajut fins 17 març 2024 | resolució ajuts: 22 abril 2024 

  

Informació ESTADES ERASMUS+ PRÀCTIQUES
per estudiants ETSAB de GRAU | MÀSTER

Poden realitzar una estada Erasmus+ Pràctiques els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin aquestes condicions en el moment de presentar la sol·licitud de pràctica:

A_ Acomplir els requisits ETSAB per realitzar pràctiques acadèmiques externes:

Principalment ... 

 1. Estar matriculat (i al corrent de pagament) a l'ETSAB al curs actual de:
  1. Grau en Estudis d'Arquitectura GArq amb un mínim de 120 ECTS superats 
  2. Màsters Universitaris de l'àmbit de l'Arquitectura (MArqEtsaB, MBLandArch, MBArch, MBDesign)
 2. Per pràctiques EXTRACURRICULARS, el estudiants de GArq han de tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior major o igual a 0,5 (paràmetre alfa) [NOTA: aquest requisit de rendiment no s'aplicarà al curs 2023/2024, com a mesura compensatòria aprovada per la Junta d'Escola al juny 2023]
 3. Per pràctiques CURRICULARS (GArq, MArq, MBLandArch) cal complir els requisits en funció de la titulació (Consultar a l'apartat Estudis la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques) 
 4. En el cas de pràctiques internacionals no són d'aplicació  els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes establerts a la Normativa UPC en funció de la titulació.

B_ Acomplir tots els requisits establerts a la convocatòria UPC d'ajuts Erasmus+Pràctiques Grau-Màster del curs vigent 

Principalment ... (consultar amb detall)

 1. Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Cal disposar de NIF o NIE

 2. Mantenir la condició d'estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l'estada de pràctica. (No es pot fer l’estada un cop aprovat el TFG/TFM).

 3. Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini (Test idioma - Plataforma EU Academy)

Les entitats d'acollida per a les pràctiques dels estudiants poden ser empreses, despatxos d'arquitectura, centres de formació, centres de recerca i d'altres organitzacions que tinguin seu a un dels estats membres de programa Erasmus: estats UE (Espanya exclosa), Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Turquia i Xipre

 

RECERCA DE PRÀCTIQUES

La cerca de pràctiques s'ha de fer per iniciativa pròpia de l'estudiant.

L'ETSAB no gestiona una oferta específica de places per realitzar pràctiques a l'estranger dintre del programa de mobilitat Erasmus+ pràctiques, tot i que en el cas de rebre ofertes de pràctiques en farà difusió als estudiants interessats.

Les agències nacionals coordinadores del programa Erasmus (a Espanya el SEPIE - Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) utilitzen una plataforma comuna per a la publicació d'ofertes de pràctiques Erasmus+: Erasmusintern.org Cal registrar-se per consultar i sol·licitar les ofertes.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES

TUTELADA: És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel centre d'origen UPC al qual pertany l'estudiant. Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes.

CURRICULAR/EXTRACURRICULAR: Els estudiants de GArq, MArq o MBLandArch que no han fet encara cap pràctica curricular poden sol·licitar-ho amb la proposta d’estada Erasmus practiques (mínim de 180 hores de dedicació, durada màxima 5 mesos). Si s’autoritza, implica una matrícula de 6 ECTS optatius que s’avaluen i qualifiquen.

REMUNERADA: Donat que la normativa de l'escola no permet pràctiques acadèmiques no remunerades, només s'autoritzarà una estada de mobilitat Erasmus+ pràctiques si:

 • Pràctica en que l'empresa abona a l'estudiant la remuneració mínima establerta per la Normativa UPC/ETSAB de pràctiques externes (8 €/h) o la equivalent a l'import de l'ajut Erasmus+ corresponent al país de destí. La pràctica es pot dur a terme independentment de si l’estudiant obté o no l'ajut Erasmus a les convocatòries UPC.

 • Pràctica amb ajut econòmic Erasmus+ SMT concedit per la totalitat de l'estada (la durada de la pràctica ha de coincidir necessàriament amb els mesos finançats amb l'ajut Erasmus i la data d’inici d'estada ha de ser posterior a l’adjudicació de l’ajut)
  Cal consultar calendaris i condicions de les convocatòries UPC d’ajuts Erasmus Practiques vigents: enllaç

DURADA DE LA PRÀCTICA

A l'ETSAB la pràctica ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic (16 setembre a 15 de setembre de l'any següent). No es poden fer a cavall entre dos cursos.

La pràctica ha de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) 

Si la pràctica és curricular (6 ECTS) tindrà una durada màxima de 5 mesos (150 dies)

Cal considerar també:

 • La normativa Erasmus+ permet acumular a cada nivell d'estudis (grau|màster) un màxim de 12 mesos de mobilitat, sumant mesos d'estada d'estudis i/o mesos d'estada de pràctica. Cal tenir-ho en compte en cas d'haver fet anteriorment una mobilitat ERASMUS, de qualsevol modalitat.

 • Les bases de la convocatòria UPC d'ajuts contemplen finançar tots els mesos de l’estada només en cas de pràctica CURRICULAR. En canvi, si és EXTRACURRICULAR, independentment de la durada de l'estada la UPC només finançarà un màxim de 3 mesos de pràctica (90 dies).

 

(veure ESQUEMA)

 • L'estudiant ha d'acordar i signar amb la empresa d'acollida un Projecte Formatiu de l'estada de pràctiques o Training Agreement, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS.

 • La proposta de pràctica es presentarà a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB. A més del Training Agreement cal lliurar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic indicant la tipologia de pràctica que es sol·licita, CURRICULAR o EXTRACURRICULAR.

  • Si la pràctica és acceptada com CURRICULAR, comporta la matrícula dels corresponents crèdits optatius, per ser avaluats al final de l'estada. En cas de no complir els criteris, es consideraria la pràctica extracurricular.

 • El responsable acadèmic ETSAB revisarà i validarà la proposta de pràctica, amb l'aprovació del projecte formatiu i quin serà el reconeixement acadèmic, signant el Training Agreement.

 • Aprovada la pràctica s’iniciaran els tràmits de l'estada de mobilitat. L'estudiant haurà de matricular-se en la modalitat de mobilitat per pràctiques externes, que inclou una assegurança obligatòria i els crèdits optatius corresponents si és Curricular (6 ECTS).
  En el cas de pràctica no remunerada per l'empresa caldrà esperar la resolució positiva de la convocatòria d'ajuts per rebre l'autorització definitiva per iniciar l’estada.

 • Amb l'estada de pràctica AUTORITZADA per l'ETSAB l'estudiant podrà tramitar l'ajuda econòmica associada segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC quan publiqui les convocatòries.

 • El RECONEIXEMENT ACADÈMIC de la pràctica es basarà en el Training Agreement aprovat i signat per les 3 parts (escola, empresa i estudiant), els informes finals de l'estudiant i de l'empresa i si és curricular el Dossier Final el·laborat per l’estudiant.

  • Pràctica Extracurricular: menció de la pràctica al Suplement Europeu al Títol.

  • Pràctica Curricular: Avaluació/Qualificació de la pràctica integrant del pla d'estudis, segons el procediment en funció de la titulació de l'estudiant.

Els estudiants ETSAB de grau o màster interessats en una ESTADA ERASMUS+ PRÀCTIQUES hauran de presentar la sol·licitud de pràctica a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB com a mínim 15 DIES ABANS de la data d'inici proposada. Només si la pràctica és autoritzada es podrà presentar sol·licitud per l'AJUT ERASMUS+ PRÀCTIQUES a la convocatòria UPC. 

 

PAS 1_SOL·LICITUD DE PRÀCTICA >

Documentació a presentar a la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB

 • Training Agreement, PDF 
  en castellà/anglès, segons el model LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS, omplert i signat per l'estudiant i l'empresa (instruccions a la guia)
 • Sol·licitud de reconeixement acadèmic/Tipologia de la pràctica PDF : Cal indicar si es sol·licita pràctica extracurricular o curricular (Només estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura  / Màster Universitari en Arquitectura / Màster Universitari en Paisatgisme)
 • Còpia del NIE on consti el període de vigència en cas de no tenir nacionalitat espanyola

Si la pràctica és autoritzada l’estudiant rebrà el vistiplau per tramitar l'estada de mobilitat i sol·licitar l’ajut econòmic associat.

[per optar a 1a convocatòria ajuts 2023/24 > sol·licitar pràctica abans 15 octubre 2023]
[per optar a 2a convocatòria ajuts 2023/24 > sol·licitar pràctica abans 20 gener 2024]
[per optar a 3a convocatòria ajuts 2023/24 > sol·licitar pràctica abans 11 març 2024]

 

PAS 2_ESTADA DE MOBILITAT >

A través de e-Secretaria es gestionarà la documentació associada a l’estada de mobilitat i de les obligacions dels beneficiaris de l'ajut, tant abans de inici de la pràctica com a la tornada.

 e-Secretaria > Mobilitat > estada Mobilitat > Documentació

 • Abans de marxar: matrícula mobilitat (6 ECTS curricular | 0 ECTS extracurricular), assegurança obligatòria mobilitat , Ordre SEPA, dades bancàries mobilitat.
 • Inici estada: Certificat incorporació, Acord Financer | Final estada: certificat estada, Addenda AF, enquesta final
 • Pràctica curricular: termini lliurament informes + dossier > 1 mes des de data final pràctica

 

PAS 3_SOL·LICITUD D’AJUT >

Un cop completats els tràmits inicials de l’estada de pràctica AUTORITZADA per l'ETSAB, l’estudiant pot tramitar l’ajut econòmic segons les indicacions del Servei de Gestió Acadèmica UPC: La sol·licitud d’ajut Erasmus Pràctiques es realitza a la Seu electrònica UPC: (escollir Tipus: Estats membres i associats EM)

IMPORTANT consultar calendaris i condicions de cada convocatòria UPC vigent d’ajuts Erasmus Practiques

[Data límit 1a convocatòria ajuts 2023/24 > 31 octubre 2023]
[Data límit 2a convocatòria ajuts 2023/24 > 4 febrer 2024]
[Data límit 3a convocatòria ajuts 2023/24 > 17 març 2024]