Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris

Quina mena de modificacions es poden demanar

 • Canvi de grup de les assignatures obligatòries (excepte estudiants de nou accés en el segon semestre)

 • Canviar una assignatura obligatòria o optativa per una altra.

 • Afegir assignatures.

 • Baixa d'assignatures sempre que es pugui concedir, respectant la normativa acadèmica de la UPC (per exemple, donar de baixa una assignatura de 3r quan han matriculat assignatures de quart no és possible) o els criteris de matrícula aprovats per l'ETSAB (per exemple, donar de baixa un seminari associat a Taller Temàtic si en el moment de la matrícula no s'havien cobert tots els crèdits optatius de la titulació)

Criteris de resolució de les modificacions i baixes de matrícula:

S'acceptaran les sol·licituds de modificació de matrícula sempre que:

 • Estiguin d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula.

 • Hi hagi plaça en el grup i l'assignatura sol·licitada.

 • S'al·leguin circumstàncies excepcionals justificades documentalment (no es podrà considerar motiu excepcional, la matrícula d'assignatures en horaris solapats) i la capacitat del grup de destí ho permeti.

Es denegaran les sol·licituds que:

 • No compleixin amb els criteris anteriors

 • Es presentin fora de termini

Com fer una sol·licitud relacionada amb la matrícula a e-secretaria

 • Connecta't e-secretaria.

 • Selecciona:

  • Canvi de grup (per demanar un nou grup, indicant el grup on estàs matriculat o matriculada i el grup on voldries matricular-te)
  • Modificació de matrícula (per canviar una assignatura per una altra o afegir noves assignatures).
  • Si al·legues circumstàncies excepcionals (feina, malaltia...) hauràs de portar a Secretaria, dins el termini de presentació de sol·licituds la documentació perquè pugui ser valorada. En cas contrari no podrà ser tinguda en compte. Per justificar la incompatibilitat amb la feina, cal aportar l'informe de vida laboral actualitzat i un document de l'empresa amb l'horari. Si es tracta d'un conveni de cooperació educativa no serà necessari.
  • Treure assignatures (per demanar l'anul·lació d'una assignatura sense dret a devolució de l'import de la matrícula, sempre que es compleixin els requisits que marqui la normativa acadèmica).
  • Fora dels terminis generals de modificació de matrícula i canvi de grup, la sol·licitud s'haurà de presentar per Altres tràmits

Recorda que:

 • En cas de demanar simultàniament diverses peticions en una mateixa sol·licitud, aquesta s'acceptarà si es poden concedir tots els canvis sol·licitats. En cas contrari, podria denegar-se en la seva totalitat.

 • Es podrà consultar la resolució de les sol·licituds presentades des de e-secretaria.