Preguntes freqüents

Matrícula

1.  Quan he de fer la matrícula? 

El mes de juliol. La matrícula és anual, i per tant has de formalitzar la dels dos semestres. 

 

2.  Com puc fer la matrícula?

La matrícula la podràs fer online, a través d’e-secretaria. A principis de juliol es publicarà tota la informació necessària (horaris, calendari acadèmic, calendari d’exàmens). 

 

3.  He superat la Fase Inicial, quines assignatures puc matricular? 

Podràs matricular les assignatures de segon curs. (La matrícula del juliol és anual i per tant has de formalitzar la matrícula de tots dos semestres).

 

4.  No he superat la Fase Inicial, puc matricular assignatures de segon curs? 

Sí, sempre que compleixis les condicions següents: 

-  Tinguis tres o menys assignatures pendents de superar de la Fase Inicial (incloses les no matriculades, no presentades i suspeses amb qualificació entre 4 i 4,9).

-  Que no hagis estat desvinculat dels estudis per normativa de permanència o estiguis gaudint de un any de gràcia.

 

5.   No he superat la Fase Inicial però compleixo les condicions del punt anterior. De quines assignatures em puc matricular?

Si vols matricular assignatures de 2n: 

-  Hauràs de matricular primer totes les assignatures no superades de la Fase Inicial a excepció de les matriculades entre 4 i 4,9 que pots optar per no matricular a l’espera de passar per avaluació curricular (recorda que si treus una qualificació inferior o no presentes no es perd la qualificació).

-  Podràs completar la teva matrícula amb assignatures de 2n, fins a un total de 8 assignatures a l’any, o 6 assignatures a l’any si curses els estudis a temps parcial. Les assignatures qualificades entre 4 i 4,9 que no hagis matriculat es consideraran matriculades als efectes d’aquest còmput.

Pots repartir aquestes assignatures entre els dos semestres com tu vulguis, sempre i quan trobis plaça disponible i compleixis els requisits de l’assignatura, si els té.

 

6.  Si no he superat la Fase Inicial, puc matricular qualsevol assignatura de segon curs?

No, per garantir el progrés adequat de l’estudiantat, la normativa preveu una sèrie de prerequisits. Així, podràs escollir les assignatures de segon curs en funció de les assignatures de primer curs que hagis superat amb una qualificació mínima de 4.

 Per matricular l’assignatura

 Cal tenir una qualificació mínima de 4

Projectes I i II

Dibuix I, Dibuix II, Bases per al projecte I i Bases per al projecte II

Urbanística I i II Bases per al projecte I, Bases per al projecte II, Dibuix I i Dibuix II
Història I Bases per a la teoria
Construcció I Bases per a la tècnica
Condicionament i serveis I Física II i Bases per a la tècnica
Estructures I Matemàtiques I, Matemàtiques II, Física I
Representació arquitectònica I i II Dibuix I i Dibuix II 

 

7.  Si degut als prerequisits entre Fase Inicial i segon curs no puc matricular el màxim establert podré matricular altres assignatures?

D’acord amb la normativa de matrícula si et trobes en aquest cas podràs matricular UNA assignatura optativa sempre que compleixis els prerequisits d’aquesta i que hi hagi places disponibles en el moment de la matrícula. En cap cas podràs matricular assignatures obligatòries de 3r curs.

  

8.  Quina informació m'ha de donar l'Escola perquè em pugui matricular? 

Abans de l'inici de la matrícula l'Escola publica la informació següent: 

-  Dates, horari, lloc i ordre de matriculació

-  Calendari acadèmic del curs següent

-  Llista i horaris d'assignatures obligatòries

-  Llista i horaris d'assignatures optatives amb el número de crèdits i el professor responsable

-  Calendaris d'exàmens finals de totes les assignatures

-  Normatives internes (d'avaluació, de permanència, de matrícula...)

-  Relació de prerequisits (incompatibilitats) i corequisits entre assignatures

  

9.  De quines assignatures m'he de matricular? 

La normativa acadèmica de la UPC (NAGRAMA) estableix que, primer has de matricular les assignatures suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors i suspeses del mateix curs abans de matricular-te d'assignatures noves d'un curs qualsevol. 

És important que recordis les coses següents:

  • Les assignatures de primer curs s’ofereixen a un únic semestre, a excepció de Bases per a la Teoria i Bases per a la Tècnica que imparteixen docència distribuïda els dos semestres i Matemàtiques II que a més dels grups de segon semestre ofereix un grup per a repetidors el primer semestre. Tanmateix, ni aquestes ni cap altra assignatura ofereix doble docència, de manera que si no superes una assignatura al primer semestre no pots repetir-la, tot i que tindràs dret a presentar-te a la tercera convocatòria si compleixes els requisits de la normativa.
  • A partir de segon curs pots triar en quin semestre cursaràs les assignatures obligatòries perquè l'Escola ofereix docència en els dos semestres. L’excepció són les assignatures de Projectes, Tallers Temàtics, i Urbanístiques que només s’oferten en un semestre. Recorda, però, que si la curses al primer semestre i no superes l'assignatura no tens dret a repetir-la durant el segon semestre.
  • Les assignatures poden tenir prerequisits establerts, és a dir, per poder-les matricular cal haver superat unes assignatures prèviament. Consulta la guia docent i la normativa de matrícula i assegura-te'n que els compleixes.
  • Les assignatures qualificades en la valoració de rendiment amb un suspens i nota numèrica igual o superior a 4,0 es poden matricular o no, atès que seran objecte d'avaluació curricular, durant la qual es poden convertir en un aprovat.

 

10.    Puc canviar la meva matrícula? 

Pots modificar la teva matrícula si es produeixen modificacions en els horaris o en les dates d'exàmens previstes que provoquin una incompatibilitat per cursar les assignatures o per ser avaluat/da. 

El Centre marca els períodes i els supòsits per presentar les teves sol·licituds de modificació a través d'e-secretaria i que seran publicats amb la resta d'informació referent a la matriculació. 

S'obrirà un termini abans de l'inici de les classes del 2n semestre per tal que puguis presentar alguna sol·licitud de modificació o revisió de la teva matrícula en referència a les assignatures del 2n semestre (excepte si ets estudiant de nou accés de primer curs).

La normativa acadèmica de la UPC també permet sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures, sense dret a devolució de l’import de la matrícula, sota determinades condicions i terminis. Pots consultar la informació a l’apartat de modificacions de matrícula del curs actual.

 

 11.    Puc matricular i presentar el TFG si no he assolit la 3a llengua?

El TFG és una assignatura semestral de 6 crèdits que pots matricular i cursar en paral·lel a la resta d’assignatures de cinquè curs. Pots consultar la normativa a ‘els estudis’ i la informació addicional a l'apartat Treball de Fi d'Estudis.

Podràs presentar el TFG tot i no haver assolit la competència en 3a llengua (tot i que fins que no ho facis no et podràs titular i per tant no tindràs dret a matricular el MArqEtsaB), tanmateix no podràs defensar el TFG fins que no hagis superat la resta de crèdits de la carrera (inclosos els optatius).

 

12.    Què significa el grup de les assignatures?

Per facilitar la matrícula de les assignatures troncals i optatives s’estableix una codificació depenent dels horaris i tipologia de les assignatures.

-  Les assignatures de primer curs tenen el mateix codi siguin anuals, de primer o de segon semestre. Els grups que comencen per M són de matí i els que comencen per T de tarda.

-  De segon a cinquè curs, a excepció dels Tallers temàtics i Seminaris associats que tenen sigles, les assignatures tenen codis diferents en funció del semestre i torn d’impartició. (Els grups que comencen per 1S  són de primer semestre, per 2S de segon semestre. Continuen amb M ó T en funció de si són de matí o tarda i hi ha una tercera xifra per diferenciar si hi ha més d'un grup per torn. La sigla A indica que l'assignatura obligatòria té docència en anglès

-  Les assignatures optatives, igual que les assignatures de segon a cinquè, tenen codis diferents en funció del semestre i torn. A més la sigla I indica o bé que és intensiva o que té sessions durant la setmana d'intensives.

 

Avaluació 

 

1.  Què són els blocs curriculars? 

Un bloc curricular és un conjunt d'assignatures del pla d'estudis amb uns objectius formatius comuns que s'avaluen conjuntament un cop s'han cursat totes les assignatures que el formen. Aquest tipus d'avaluació l'anomenem Avaluació Curricular i permet la superació d'alguna assignatura del bloc on hagis obtingut una qualificació descriptiva de suspens i numèrica igual o superior a 4,0. Si vols saber quins són els blocs curriculars pots consultar la normativa d’Avaluació curricular.

 

2.  Quan s'avalua el bloc curricular? 

Al finalitzar cada curs acadèmic es reuneixen les Comissions d'Avaluació Curricular per tal d'avaluar els/les estudiants que han cursat totes les assignatures del bloc curricular. Aquestes Comissions decidiran si un estudiant ha superat el bloc i amb quina qualificació global. 

 

 3.  Puc participar en les Comissions d'Avaluació Curricular?

Les Comissions d'Avaluació Curricular (CCAC) estan formades pels professors responsables de les assignatures que formen el bloc curricular i per la representació de els/les estudiants. Les presideix el Cap d’Estudis.

Si es compleixen els requisits que marca la normativa el bloc es tancarà automàticament. Només en el cas que vulguis sol·licitar alguna excepció a la normativa pots realitzar una sol·licitud a les CCAC afegint informació que la justifiqui pots fer-ho a través d’e-secretaria. També pots explicar als teus representants els motius de la teva al·legació adreçant-te a la Delegació d'Estudiants (Deda'b). 

Si vols saber en quines dates es reuneixen les CCAC, o les dates per presentar una sol·licitud, pots consultar el calendari acadèmic que es publica al web i l'apartat de procediments al final de la normativa d'avaluació curricular. 

 

4.  Què passa si obtinc una qualificació entre 4 i 4,9? 

Una qualificació entre 4 i 4,9 correspon a la qualificació descriptiva de Suspens. No obstant, tu decidiràs si la vols repetir o no, i en cas de repetir-la conservaràs com a mínim aquesta qualificació. 

Un cop hagis cursat totes les assignatures del bloc curricular al que pertany l'assignatura suspesa es farà l'Avaluació Curricular. Si la Comissió d'Avaluació Curricular decideix que superes el bloc les assignatures suspeses amb nota no inferior a 4, es transformaran en 5 Aprovat. Si es compleixen els requisits no cal fer cap sol·licitud, el bloc es supera automàticament.

 

 5.  Com puc consultar el meu expedient acadèmic?

A través d'e-secretaria pots accedir al teu expedient acadèmic amb les notes definitives de les assignatures. Les notes provisionals us les facilitarà el professorat responsable de les assignatures pel mitjà que considerin oportú (Ateneas, llistats...) 

Abans de l'Avaluació curricular et recomanem que revisis el teu expedient per comprovar que no s'ha produït cap error.

Recorda!! Les mitges que consten a la fi del document fan referència a totes les assignatures cursades, no a un bloc en particular.

  

6.  Què puc fer si no estic d'acord amb les meves notes? 

En primer lloc, has de posar-te en contacte amb la professora o professor de l'assignatura dintre de les dates previstes per a revisió d'examen que aquest hagi fixat. Tens dret a una revisió de l'examen complet en presència de la professora o del professor que l'ha qualificat.

Si continues en desacord pots adreçar-te a la professora o professor responsable de l'assignatura.

En segon lloc, i si no acceptes la decisió de la professora o professor responsable de l'assignatura, pots adreçar una sol·licitud raonada a la Direcció de l'Escola. Aquesta sol·licitud l'has de presentar a través d’e-secretaria i tens un termini màxim de 7 dies des de la data de publicació de les qualificacions que vols reclamar. L'Escola et comunicarà la resolució en un màxim de 15 dies comptats des de la data de publicació

I si encara no estàs d'acord pots adreçar-te al Rectorat en un termini màxim d'un mes a partir del dia següent de la recepció del comunicat de la resolució emesa per la Direcció de l'Escola.

En qualsevol cas, recorda que el professorat té l'obligació de conservar els treballs i exàmens, que no t’hagin retornat, fins a la fi del curs acadèmic següent.

 

 7.    I puc recórrer també a les decisions emeses per les Comissions d'Avaluació Curricular?

Sí. Com en el cas anterior, has de fer-ho mitjançant una sol·licitud a través d'e-secretaria al Director de l'Escola i, si continues en desacord amb la seva resolució, hauràs de fer un recurs al Rector. Els terminis que tens per fer-ho són els mateixos que en l'apartat anterior.

 

Permanència

 

1.  Què és el paràmetre del rendiment i com es calcula?

El paràmetre del rendiment és un indicador que defineix quin percentatge de crèdits has superat durant un període lectiu respecte els crèdits que vas matricular. Es calcula a final de curs i només quan has superat la fase selectiva. Per calcular-lo has de dividir els crèdits de les assignatures que has superat entre el total de crèdits que vas matricular. Les assignatures avaluades amb un NP compten com a no superades. En aquest càlcul no tenim en compte les assignatures que tinguis reconegudes.

En el moment que et manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits igual o inferior a 30 ECTS, no s’aplicaran mesures en cas que el teu paràmetre del rendiment sigui baix. 

El curs 2023-24 no es tindrà en compte el paràmetre del rendiment a efectes de:

- càlcul de l'ordre de matrícula

- convenis de cooperació educativa

- estades de mobilitat

(Mesura extraordinària, a causa de la vaga de professorat associat del segon semestre del curs anterior).

 

2.  Per què serveix el paràmetre del rendiment? 

El paràmetre del rendiment mesura l'equilibri entre els crèdits matriculats i els què has superat. Si, repetidament, el teu rendiment és inferior a 0,5 (és a dir, no has superat el 50% dels crèdits que vas matricular) l'Escola t’assignarà un tutor o tutora i pot limitar la teva matrícula per tal que puguis millorar el teu rendiment. Pots consultar les mesures d'aplicació de la Normativa de Permanència a l’apartat de permanència. 

 

3.  Com puc consultar el meu rendiment acadèmic?

En finalitzar cada curs acadèmic, i just després de les Avaluacions Curriculars, l'Escola calcula el paràmetre del rendiment de tots els/les estudiants matriculats a la fase no selectiva durant aquell curs acadèmic. La relació d'estudiants que han obtingut un rendiment inferior a 0.5 i la mesura aplicada, si s'escau, es publica en la data fixada pel centre al Taulell d'Anuncis de l'Escola.

 Al teu expedient acadèmic, que pots consultar a e-secretaria, també consta el paràmetre del rendiment obtingut a partir de segon curs.

 

4.  Quines al·legacions puc fer al paràmetre del rendiment?

Si després de la publicació del resultat del paràmetre del rendiment tens alguna justificació que pugui significar una excepció a l'aplicació d'aquesta normativa, pots presentar una sol·licitud a través d'e-secretaria dintre dels terminis que acompanyen la resolució. Un cop es publiquin les resolucions definitives, també al Taulell d'Anuncis de l'Escola, qualsevol sol·licitud l'hauràs d'adreçar al Rectorat d'aquesta Universitat.

 

Per a qualsevol altre dubte contacta amb la Secretaria i/o la Delegació d'Estudiants.

 

Darrera actualització juliol de 2023