Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla Tutorial, d'Inclusió i d'Igualtat

Pla d'acció tutorial a l'ETSAB

L'acció tutorial és un servei d'atenció a l'estudiantat, a través del qual el professorat de l'ETSAB proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

Dins el marc del pla d'acció tutorial de la UPC, des de l'Escola s'articulen diferents serveis de tutories per a diversos col·lectius d'estudiants.

Tutories de fase inicial

Constitueixen una eina fonamental per al suport en l'adaptació a la universitat i orientació de l'estudiantat en dos àmbits:

  • L'acadèmic, amb el seguiment de la progressió acadèmica i assessorament quant a la trajectòria curricular en funció de les possibilitats de cadascú.
  • El personal, amb assessorament sobre el procés d'aprenentatge (adequació dels mètodes d'estudi, recursos disponibles a la Universitat, etc.).

En començar el curs, es comunica a l'estudiant quin és el seu tutor o tutora. L'Escola habilita intranets docents específiques per facilitar la comunicació entre tutors i tutores i l'estudiantat tutoritzat.

Tutories de rendiment

La normativa de permanència de l'ETSAB, d'acord amb la de la UPC, estableix el mecanisme de les tutories per fer el seguiment del progrés dels estudiants i per garantir un bon aprofitament dels recursos.

Per tal de proporcionar als estudiants elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada l'Escola assigna un tutor o tutora a l'estudiantat que obtingui un paràmetre del rendiment inferior al 0,5, durant un o dos cursos consecutius segons el seu pla d'estudis, perquè l'assessori sobre les assignatures que hauria de matricular i en faci el seguiment acadèmic.

Tutories per estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE)

En el marc del Programa d'Ajudes a Esportistes d'alt nivell de la UPC i en coordinació amb el Servei d'Esports de la UPC, l'ETSAB assigna un tutor o tutora als esportistes d'alt nivell que així ho sol·licitin per tal de facilitar la compatibilitat de la pràctica esportiva i els estudis i garantir la formació integral dels esportistes. Es tracta d'aconseguir la seva total integració en el sistema educatiu universitari.

La universitat té el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els membres de la comunitat universitària i a tots els àmbits universitaris, per ser una universitat de qualitat per a tothom. Assegurar que tota la comunitat universitària pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i treure partit de les seves capacitats, sense posar barreres en l'accés i la participació en activitats universitàries. 

Per assolir aquest objectiu i en sintonia amb el Pla d'Inclusió de la UPC, l'ETSAB assigna un tutor o tutora a l'estudiantat amb discapacitat que ho sol·liciti per tal de donar-li el suport necessari que garanteixi el seu progrés acadèmic en igualtat d'oportunitats. L'oficina d'inclusió de la UPC coordina tots els serveis que s'ofereixen a l'estudiantat per a garantir la docència inclusiva

 

 

En tots els casos la Direcció de l'Escola vetlla pel bon funcionament de les tutories i arbitra en els casos que sigui necessari les accions oportunes per assignar un nou tutor/a, a sol·licitud del tutor i/o de l'estudiant.

Pla d'Igualtat de la UPC

És l'instrument i marc de referència per desenvolupar el compromís institucional de la Universitat amb la igualtat, la no-discriminació i el respecte a la diversitat. En concret, és l’eina estratègica de la UPC per impulsar la igualtat de gènere entre els diferents col·lectius que constitueixen la comunitat universitària, incorporar la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la gestió. Si consideres que pateixes una situació d'assetjament sexual, o vols normalitzar la teva estada a la UPC fent el canvi de nom d'ús comú i el canvi de nom d'ús legal, adreça't a IGUALTAT DE GÈNERE A LA UPC.

Programa de mentories

Per facilitar l'adaptació dels estudiants de primer curs l'Etsab posa en marxa un programa de mentories. Les mentories consisteixen en assessorament per part d'estudiants de cursos superiors a nous estudiants de grau que puguin necessitar ajuda a l'inici dels seus estudis, aprofitant l'experiència i, alhora, la proximitat generacional entre els estudiants.

Els objectius del programa són:

  • Ajudar als estudiants de nou ingrés a ubicar-se tant físicament (els espais, el seu ús) com acadèmicament (organització del grau, normatives, eines, dificultats)
  • Propiciar la creació de noves relacions socials treballant en grups petits amb continguts no acadèmics
  • Donar-los eines per desenvolupar hàbits d'estudi saludables i profitosos.

Cada mentor/a es fa càrrec d’entre 15-20 estudiants nous, amb els que haurà de realitzar una sèrie de sessions al llarg del curs.  A més, en funció del nombre de mentors assolit, s'oferirà un curs gratuït de coaching. El mentor que finalitza satisfactòriament el programa rep fins a 2 ECTS optatius per activitats d'extensió universitària i l'acreditació oficial de l'ICE del curs de Coaching. 


Llistat de professorat tutor 2023-24

Secretaria de Grau i Màster - ETSAB
Curs 2023-24
Fase Inicial

BELÉN ONECHA PÉREZ (Coordinadora) - belen.onechaupc.edu

BERTA BARDÍ MILA - berta.bardiupc.edu

CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - cossima.cornadoupc.edu

EVA CRESPO SÁNCHEZ - eva.crespoupc.edu

LAURA GRANELL MORENO - laura.granellupc.edu

MARIA PIEDAD GUIJARRO CARRANZA - piedad.guijarroupc.edu

DAVID LÓPEZ LÓPEZ - david.lopez.lopezupc.edu

ORIOL PONS VALLADARES - oriol.ponsupc.edu

ERNESTO REDONDO DOMINGUEZ - ernesto.redondoupc.edu

GALDRIC SANTANA ROMA - galdric.santanaupc.edu

JUDIT TABERNA TORRES - judit.tabernaupc.edu

Rendiment

DAVID LÓPEZ LÓPEZ (Coordinador, Sotsdirector d'estudiantat) - sd.estudiantat.etsabupc.edu

LUIS GIMENEZ MATEU - lluis.gimenezupc.edu

ENRIQUE GRANELL TRIAS - enrique.granellupc.edu

BELÉN ONECHA PÉREZ - belen.onechaupc.edu

CRISTINA PARDAL MARCH - cristina.pardalupc.edu

CARLOS PEREZ LAMAS - carlos.perezupc.edu

ERNESTO REDONDO DOMINGUEZ - ernesto.redondoupc.edu

Estudiantat amb
necessitats
de suport educatiu

DAVID LÓPEZ LÓPEZ (Coordinador, Sotsdirector d'estudiantat) - sd.estudiantat.etsabupc.edu

CÒSSIMA CORNADÓ - cossima.cornadoupc.edu

PERE CRUELLS PAGES - pere.cruellsupc.edu

ANTONIO MORO DOMINGO - antonio.moroupc.edu

BELÉN ONECHA PÉREZ belen.onechaupc.edu

EVA CRESPO - eva.crespoupc.edu

  

Informació i textos extrets de:
Pla d'Acció Tutorial de la UPC. Document Consell de Govern provisional 25/6 2003
Programa d'Ajudes a Esportistes d'Alt Nivell. Document Consell de Govern 12 de febrer de 2008
Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu
Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats a la UPC 2007-2010
Pla d'inclusió de la UPC aprovat per Consell de Govern del 13 de juliol de 2017
Pla d'Igualtat de la UPC aprovat per Consell de Govern del 30 de març de 2022