Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència fins al curs 2020-2021

La Normativa de Permanència (punt 5 de Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster - NAGRAMA) aprovada per Consell Social de 5 de maig de 2014). En el seu preàmbul determina el seu àmbit d'acció i específicament formula el seguiment que cal realitzar del rendiment dels estudiants un cop han superat la fase inicial dels estudis de grau. En concret, "preveu un seguiment en la fase no inicial del progrés acadèmic dels estudiants i una actuació individualitzada en els casos de baix rendiment, els quals, amb els criteris docents i d'avaluació que consideren els plans d'estudis, han de ser excepcionals."

La Comissió Permanent de l'Escola, en funció de les seves atribucions, estableix les mesures acadèmiques, que complementen les accions tutorials, que s'han d'aplicar quan el paràmetre de rendiment d'un estudiant (quocient de crèdits aprovats sobre crèdits matriculats, excloent d'aquest còmput els crèdits d'assignatures reconegudes o convalidades) sigui inferior a 0'5.

 

"En funció d'aquest paràmetre, el centre fa el seguiment del progrés dels estudiants i estableix, per garantir un bon aprofitament dels recursos, els mecanismes d'assessorament acadèmic mitjançant procediments de tutoria. Així mateix, determina les mesures acadèmiques que s'han d'aplicar quan el paràmetre d'un estudiant o estudianta és inferior a 0,5 en els dos últims períodes lectius matriculats, en el cas de períodes lectius quadrimestrals, o en el darrer període lectiu matriculat, en cas que aquests períodes lectius siguin anuals. Aquestes mesures poden comportar una limitació de matrícula, a banda de les limitacions establertes amb caràcter general. L'estudiant pot recórrer davant del director o directora o el degà o degana del centre contra les decisions del tutor o tutora.

Amb independència d'això, s'estableix com a referent comú a tots els plans d'estudis de grau de la UPC la desvinculació automàtica dels estudis, excepte casos justificats convenientment, a tots els estudiants amb un paràmetre de resultats acadèmics inferior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats, en el cas de períodes lectius quadrimestrals, o en els dos últims períodes lectius matriculats, en el cas de períodes lectius anuals"

 

Aquestes mesures són les següents:

 1. L'Escola assignarà un tutor a cada un dels estudiants que durant un curs acadèmic obtingui un paràmetre del rendiment inferior a 0.5 perquè l'assessori sobre les assignatures que hauria de matricular i li faci el seguiment acadèmic. Si, a més, aquest paràmetre del rendiment és inferior a 0.3 aquest estudiant tindrà limitada la seva matrícula del curs següent a un màxim de 45 ECTS.
 2. Durant el primer curs amb tutor assignat es farà el seguiment del rendiment obtingut i s'aplicaran les mesures següents en funció del resultat d'aquest paràmetre:
  1. Estudiants que obtenen un rendiment igual o superior a 0.5: poden continuar els seus estudis sense tutor ni limitació de matrícula
  2. Estudiants que obtenen un rendiment inferior a 0.5 i superior o igual a 0.3: tindran limitada la matrícula del curs següent a 45 ECTS i el mateix tutor li farà el seguiment acadèmic
  3. Estudiants que obtenen un rendiment inferior a 0.3 i l'any anterior tenien un rendiment inferior a 0.5 i superior o igual a 0.3: tindran limitada la matrícula del curs següent a 45 ECTS i el mateix tutor li farà el seguiment acadèmic
  4. Estudiants que obtenen un rendiment inferior a 0.3 per segon any consecutiu: seran proposats al rector per a la seva desvinculació dels estudis per un període d'un any.
 3. L'Escola arbitrarà les accions oportunes per assignar un nou tutor, a sol·licitud del tutor i/o de l'estudiant, i sempre en casos degudament justificats.

 

Procediment d'aplicació i comunicació

 1. Es realitzarà el seguiment del rendiment acadèmic en finalitzar l'avaluació de cada curs acadèmic i s'analitzaran els dos darrers cursos consecutius de fase no inicial que hagi matriculat un estudiant. Si durant un curs acadèmic l'estudiant no ha matriculat cap assignatura no es tindrà en compte a efectes d'aquesta normativa i es realitzarà el seguiment del curs on sí que hi ha matrícula.
 2. S'exclouran, de l'aplicació de les mesures acadèmiques els col·lectius següents:
  1. Els estudiants que no tinguin completament superada la fase inicial. Per tant, aquells cursos on hi ha matrícula de fase inicial i fase no inicial no es tindran en compte a efectes d'aquesta normativa
  2. Els estudiants que només els hi manqui per acabar els seus estudis un nombre de crèdits d'assignatures inferior o igual a 30 ECTS.
  3. Els estudiants que participin en algun programa de mobilitat durant el curs d'intercanvi. Aquests estudiants hauran de complir les mesures acadèmiques establertes a la tornada de la seva estança en l'escola d'intercanvi.
 3. El rendiment acadèmic dels estudiants que participin en algun programa de mobilitat durant el curs d'intercanvi no serà tingut en compte a efectes d'aquesta normativa.
 4. L'Escola podrà, en casos degudament justificats, i a sol·licitud de l'estudiant o del tutor, no tenir en compte el paràmetre del rendiment d'un determinat període lectiu a efectes d'aplicació d'aquesta normativa. Si l'estudiant ja té assignat un tutor, la sol·licitud haurà de venir acompanyada de l'informe favorable d'aquest. Com a norma general, aquestes sol·licituds hauran de ser presentades fins un mes abans de la fi del període lectiu del segon semestre.
 5. Després de cada període lectiu es farà pública la relació d'estudiants que han obtingut un rendiment inferior a 0'5 i les mesures aplicades a cadascun d'ells, si s'escau. Aquestes resolucions informaran dels terminis, condicions i procediment en què l'estudiant, que així ho consideri, pugui fer al·legacions a dita resolució.
 6. Els estudiants que hagin estat desvinculats durant un curs acadèmic podran reincorporar-se als estudis sol·licitant expressament a la Secretaria de l'Escola ser inclosos en l'ordre de matrícula, fins una setmana abans de la publicació d'aquest. El seu rendiment es comptarà novament a partir d'aquell curs acadèmic i no es tindran en compte els paràmetres de cursos anteriors.
 7. Aquesta normativa entra en vigor a partir del curs 2012-2013 i, per tant, serà a la fi d'aquest a partir del qual s'aplicaran les mesures establertes en aquesta normativa.

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2016